e-mail sitemap strona gwna


Zmieñ swoje my¶li

Alan Falcone
Cena: 19.97 z
stron: 104

obszerniejsze informacje o ebooku

Zmieñ swoje my¶li, czyli jak sposób my¶lenia mo¿e mieæ wp³yw na zmiany w Twoim ¿yciu?


Sukces to osi±gniêcie tego, co siê wcze¶niej postanowi³o osi±gn±æ!

PRZYJACIELU! Marzysz o zostaniu naczelnym dyrektorem notowanej na gie³dzie spó³ki? Pragniesz nabyæ w koñcu ten nowy dom, o którym ¶nisz po nocach od lat? Jaka w³a¶ciwie jest Twoje w³asna wizja sukcesu?

Oto ¶wietna wiadomo¶æ dla Ciebie!


To TY SAM okre¶lasz, co jest dla Ciebie sukcesem! Nie jest to okre¶lone przez nikogo innego, tylko przez Ciebie. Ocena sukcesu nie zale¿y od ¿adnych ¶cis³ych pomiarów, tylko od Twojej subiektywnej oceny. A dla niektórych ludzi sukces to przede wszystkim sama droga do celu.

Sukcesem oczywi¶cie mo¿e byæ osi±gniêcie czego¶ materialnego, takiego jak pieni±dze czy nowy dom. Mo¿e to byæ co¶ egoistycznego, jak powiedzmy w³adza i status VIP-a, wynikaj±ce z dyrektorskiej posady w wielkiej firmie. Mo¿e to tak¿e byæ co¶ emocjonalnego, jak znalezienie mi³o¶ci czy trwa³ego zwi±zku. Sukcesem mo¿e nawet byæ co¶ ca³kiem altruistycznego i bezinteresownego – jak poprawa zdrowia i bezpieczeñstwa dzieci w trzecim ¶wiecie. Albo, powiedzmy, uratowanie starych drzew na skwerku blisko Twojego domu. Po prostu nie istnieje jeden konkretny sposób okre¶lenia tego, czym jest sukces, to s³owo oznacza ró¿ne rzeczy dla ró¿nych ludzi.

Oto wspólna cecha ludzi sukcesu - determinacja!


Wszyscy odnosz±cy sukcesy ludzie maj± jednak jedn± wspóln± cechê – determinacjê! Aby odnie¶æ sukces, najpierw musisz postanowiæ, ¿e go odniesiesz. Choæ taka decyzja nie zawsze jest ca³kiem ¶wiadoma, stanowi ona ziarno, z którego ka¿dy sukces wyrasta. A zatem – najpierw trzeba postanowiæ.

Sukces prawdopodobnie nie przyjdzie do Ciebie z dnia na dzieñ, jednak umiejêtnie stosuj±c zasady i sposoby opisane w tej ksi±¿ce, z pewno¶ci± jeste¶ w stanie go osi±gn±æ. Je¶li zadasz sobie odpowiednio du¿o wysi³ku, je¶li bêdziesz mia³ skuteczny plan akcji i nale¿ycie go wykonasz, sukces masz praktycznie zagwarantowany.

Ta ksi±¿ka powinna siê staæ Twym podrêcznikiem ¿ycia – mo¿e nie jedynym, ale jednym z najwa¿niejszych. Za ka¿dym razem, gdy wybierasz sobie jaki¶ cel i decydujesz siê naprawdê d±¿yæ do jego osi±gniêcia, powiniene¶ przerobiæ wszystkie opisane æwiczenia, co z pewno¶ci± pomo¿e Ci Twój sukces osi±gn±æ zarówno szybciej, jak i mniejszym kosztem.

Pamiêtaj, sukces rozpoczyna siê w Twoim umy¶le. Co wiêcej, to w³a¶nie w swym umy¶le naprawdê go osi±gasz, potem on ju¿ tylko ujawnia siê w materialnym ¶wiecie. Zainwestuj wiêc tê symboliczn± kwotê w wiedzê, która zaowocuje w przysz³o¶ci - wystarczy jedynie wype³niæ poni¿szy formularz!
Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Ja i cele (37.00z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Optymizm (19.97z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej