e-mail sitemap strona gwna


Zarz±dzanie sob± samym w czasie

Iwona Kubis
Cena: 21.70 z
stron: 89

obszerniejsze informacje o ebooku

Znane s± tysi±ce sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesiæ.


Zarz±dzanie samym sob± w czasie - krótki, efektywny, siódemkowy kurs dla nie maj±cych czasu!

Jak du¿e znaczenie dla Twojego sukcesu ma w³a¶ciwe zarz±dzanie czasem?


Czy mo¿liwe jest, by¶ zacz±³ siê rozwijaæ trzy razy szybciej?

Pomy¶l tylko, co by siê sta³o, gdyby¶ ca³y zmarnowany na ma³o wa¿ne czynno¶ci czas z ostatniego miesi±ca wykorzysta³ na najwa¿niejsze w Twoim ¿yciu sprawy i realizacjê najwiêkszych marzeñ...

Sztuka doskona³ego zarz±dzania swoim czasem jest jedn± z tych rzeczy, które wyró¿niaj± ludzi o nieprzeciêtnych osi±gniêciach.

Znane s± tysi±ce sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jakgo wskrzesiæ.(Albert Einstein)

Byæ mo¿e jednak nie interesuje Ciê stanie siê niezwykle efektywnym cz³owiekiem, a po prostu chcesz mieæ wiêcej czasu.

Prawda jest taka, ¿e wiêcej ni¿ 24 godziny na dobê nigdy mieæ nie bêdziesz, ale dziêki sprawnemu zarz±dzaniu czasem bêdzie go bardzo du¿o na rzeczy, które s± dla Ciebie najwa¿niejsze.

Dziêki temu praktycznemu ebookowi otrzymasz solidne podstawy, by sprawnie zarz±dzaæ swoim czasem.

Je¶li tylko zaczniesz stosowaæ je w swoim ¿yciu, jestem przekonany, ¿e rezultaty przejd± Twoje naj¶mielsze oczekiwania.

Jest to ksi±¿ka z rodzaju tych, do których siê wraca - najlepiej przeczytaæ j± kilka razy, bo za ka¿dym razem znajdziesz w niej co¶ nowego lub co¶, co ju¿ kiedy¶ wiedzia³e¶, ale czego nie stosowa³e¶.

Jak poradziæ sobie ze Z³odziejami Czasu?


"Gadu³y w swoim otoczeniu najpierw zdiagnozuj, a potemzdecydowanie...Odmawiaj! Naucz siê mówiæ „Nie, nie teraz”, „Chcê siê zaj±æ spraw±,która jest dla mnie wa¿na”. Sygnalizuj gadu³om na pocz±tku, jaki czaspozwalasz im zaj±æ: „Mam dla Ciebie 5 minut”, lub „Mo¿emy pogadaædo 17-tej”. To wa¿ne. I mimo pocz±tkowego buntu i ryzyka utraty kilkuznajomych (nie ¿a³uj) reszta siê przyzwyczai i uszanuje Twoje prawo doodmowy. Masz obowi±zek szanowaæ swój czas i wymagaæ, by inni równie¿ goszanowali.Ograniczaj przerywanie i gadu³om, i równie¿ tym, którzy robi± tosporadycznie. Je¿eli zauwa¿ysz, ¿e przerywanie wystêpuje w Twoim¿yciu jako powtarzalne zjawisko – zmieñ to. W takich przypadkachzastosuj odmowê, podobnie jak opisano w punkcie 3. Powiedz naprzyk³ad: „Zajmê siê tym pó¼niej, nie chcê teraz przerywaæ tego, corobiê, to zbyt wa¿ne”. - pisze w swoim praktycznym poradniku „Zarz±dzanie sob± samym w czasie” Iwona Kubis - do¶wiadczony trener zarz±dzania czasem.

Czego jeszcze dowiesz siê z tej ksi±¿ki?

 • Czym jest prawo wyczucia czasu?
 • Jak asertywnie zarz±dzaæ swoim czasem?
 • Jak zidentyfikowaæ i unikaæ Z³odziei Czasu?
 • Jak sobie poradziæ z odwlekaniem?
 • Jak zastosowaæ punkty kontrolne?
 • Jak wykorzystaæ matrycê zarz±dzania czasem?
 • Jak zastosowaæ zasadê Pareto?
 • Jak zwalczyæ z³e nawyki, tworzyæ punkty kontrolne i ustalaæ priorytety?
 • Jak planowaæ, tworzyæ mapy my¶li?

Do tego, poznasz siedem prostych kroków do skutecznego zarz±dzania czasem:

 1. Zerwij stare zwi±zki ³±cz±ce Wysi³ek i Nagrodê
 2. Skoñcz z Poczuciem Winy
 3. Uwolnij siê od Zewnêtrznych Zobowi±zañ
 4. Wykorzystuj czas Niekonwencjonalnie i Ekscentrycznie
 5. Okre¶l, które 20% daje 80%
 6. Pomnó¿ 20%, które daje Ci 80 %
 7. Wyeliminuj lub zmniejsz ilo¶æ najmniej efektywnych dzia³añ

Daj sobie szanse na poznanie technik, które stosuj± najbardziej produktywni ludzie na ¶wiecie. Zas³ugujesz na to, by je znaæ i korzystaæ z ich mocy.


Wicej informacji
Cena: 21.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Dobry start (17.70z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Gut Impact (34.00z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej