e-mail sitemap strona gwna


Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim

Sylwia Bartkowiak
Cena: 14.97 z
stron: 97

obszerniejsze informacje o ebooku

Najczê¶ciej u¿ywane wyra¿enia przyimkowe w 10 zestawach æwiczeñ wraz z odpowiedziami!


Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim.

Wyra¿enia przyimkowe zawsze wywo³ywa³y frustracjê w¶ród osób ucz±cych siê jêzyka angielskiego. Za³amywali rêce mówi±c: "Ja siê chyba nigdy tego nie nauczê! " Sylwia Bartkowiak, która prowadzi kursy jêzyka angielskiego wpad³a na pomys³, aby notowaæ podczas lekcji zwroty przyimkowe, których najczê¶ciej u¿ywali i robili w nich b³êdy. Trwa³o to kilka lat, ale w konsekwencji powsta³y bogate zbiory najbardziej po¿±danych wyra¿eñ przyimkowych.

Dlaczego at home, a nie in home? Przecie¿ w to in!

I called to my sister yesterday. - No, you called your sister yesterday!

My brother is interested politics. No, your brother is interested in politics!

Do you ride on a bike? Znowu ¼le: Do you ride a bike? No, ale przecie¿ na to on.

Tego typu przyk³adów mo¿na znale¼æ bardzo wiele. Raz próbujemy t³umaczyæ zwroty poprzez analogiê do jêzyka polskiego. Niestety zazwyczaj wtedy okazuje siê, ¿e tak jest ¼le. Próbujemy wiêc powielaæ jak±¶ regu³ê. I znów rozczarowanie, bo okazuje siê, ¿e tak te¿ jest niepoprawnie!

W tym ebooku nie znajdziesz rekordowej ilo¶ci zwrotów, ale 10 lekcji z tymi, które s± powszechnie stosowane i niestety sprawiaj± k³opoty. Rozdzia³y u³o¿one s± tematycznie, np. TIME-CZAS, gdzie znajdziesz najpowszechniejsze zwroty zwi±zane z wyra¿aniem czasu, np.: rano, w nocy, o pi±tej, za dwa dni, 5tego sierpnia, w zesz³ym tygodniu. Po wprowadzeniu danej grupy zwrotów, przygotowane zosta³y przez autorkê æwiczenia aktywizuj±ce ten materia³, czyli takie, które pozwalaj± u¿yæ dany zwrot w kontek¶cie.

S± to ró¿norodne æwiczenia: od t³umaczeñ, poprzez poprawianie b³êdów, testy wyboru, wype³nianie luk, zadania typu PRAWDA-FA£SZ, gry do wykonania w pojedynkê lub w parze, a¿ po wypowiedzi pisemne czy ustne. Ka¿da lekcja zakoñczona jest testem z wyra¿eñ z danej lekcji oraz tych z poprzednich lekcji. Zdobywana wiedza jest wiêc systematycznie utrwalana i testowana.

Do kogo adresowany jest ten ebook?


"Ebook ten kierujê do osób samodzielnie ucz±cych siê jêzyka angielskiego, poniewa¿ jest wyposa¿ony w odpowiedzi. Aby korzystaæ z ebooka nale¿y znaæ przede wszystkim trzy czasy gramatyczne present simple, present continuous i past simple, bo na nich oparta jest wiêkszo¶æ æwiczeñ.

Adresowany jest te¿ do nauczycieli, poniewa¿ jest kompendium æwiczeñ na temat powszechnie u¿ywanych wyra¿eñ przyimkowych i mo¿e u³atwiæ i urozmaiciæ ich pracê.

Przyk³ady zawarte w æwiczeniach pisane s± w oparciu o czêsto pope³niane b³êdy przez samych ucz±cych siê. Pochodz± wiêc 'z klasy', co daje im przewagê nad ³adnymi, lecz teoretycznymi zdaniami pochodz±cymi z ksi±¿ek, czy Internetu."


Sylwia Bartkowiak

Gdy przerobisz ju¿ wszystkie zawarte w tej publikacji lekcje, to bêdziesz móg³ dumnie stwierdziæ, ¿e opanowa³e¶ w stopniu zaawansowanym angielskie wyra¿enia przyimkowe. To fantastyczna nagroda za wytrwa³o¶æ i konsekwencjê! Jedyne co musisz teraz zrobiæ, to z³o¿yæ zamówienie na tê publikacjê wype³niaj±c formularz poni¿ej. W ci±gu kilku minut otrzymasz j± na swoj± skrzynkê e-mail i bêdziesz móg³ rozpocz±æ swoja przygodê z angielskimi przyimkami ;-) Do dzie³a!
Wicej informacji
Cena: 14.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej