e-mail sitemap strona gwna


W³oskie s³ówka

Pawe³ Sygnowski
Cena: 9.97 z
stron: 50

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak zapamiêtaæ 200 w³oskich s³ów, zwrotów i wyra¿eñ w 100 minut?


Jêzyk w³oski jest ³atwy. W³oski staje siê coraz popularniejszy w¶ród Polaków. Wykorzystaj techniki pamieciowe do nauki s³ówek i wyra¿eñ. Poznaj jezyk w³oski.

UWAGA: Ujawniamy sekret skutecznej nauki w³oskich s³ówek!

Zanim poznasz skuteczny sposób na naukê w³oskiego, zastanów siê proszê przez moment, w jaki sposób nauczy³e¶ siê jêzyka polskiego, który jest przecie¿ zaliczany do jednego z najtrudniejszych jêzyków ¶wiata. Czy chodzi³e¶ do jakie¶ szko³y jêzykowej? Czy kto¶ Ci mówi³, jak masz siê uczyæ? A mo¿e kto¶ wpaja³ Ci regu³y gramatyki polskiej? Wcale nie...

Jako bardzo ma³y ch³opiec, czy dziewczynka - bra³e¶ na swój warsztat pojedyncze s³owo zas³yszane u rodziców i powtarza³e¶ je w kó³ko, nie zwa¿aj±c na b³êdy i myl±c siê nieustannie, do czasu... Nastêpnie bra³e¶ siê za kolejne s³ówko i kolejne. Potem by³y ju¿ ca³e, pe³ne zdania. I to wszystko. Pojedyncze s³ówko - w tym w³a¶nie zawiera siê ca³y sekret.

Odkryj gdzie le¿y tajemnica sprawnego porozumiewania siê po w³osku


Czy wiesz, ¿e jêzyk w³oski zawiera kilkaset tysiêcy s³ów? Jak my¶lisz, ile s³ów u¿ywa przeciêtny W³och? 100 tysiêcy? 10 tysiêcy? Wcale nie. Przeciêtny W³och u¿ywa stale oko³o 2000 s³ów. To wszystko. Taka liczba jest mu w 100% wystarczaj±ca do prowadzenia swobodnych i prostych rozmów.

Co by¶ w takim razie powiedzia³, gdyby¶ pozna³ metodê, dziêki której w jak najkrótszym czasie móg³by¶ nauczyæ siê maksymalnej liczby s³ówek, wyra¿eñ i ca³ych zdañ jêzyka w³oskiego?

Co by¶ powiedzia³, gdyby¶ w ci±gu najbli¿szych 100 minut pozna³, co najmniej 100 wcze¶niej zupe³nie nieznanych Ci w³oskich s³ów i wyra¿eñ?
Mowa o zupe³nie samodzielnej, bez stresowej nauce i to w dodatku bez ¶ladu nudy, z wykorzystaniem wyobra¼ni i natychmiastowymi odczuwalnymi rezultatami.

Taka metoda istnieje. Jest ona stosowana i uznana przez tej skali ekspertów w temacie niekonwencjonalnych metod nauczania, jak choæby Tony Buzan, czy Harry Lorayne. Jej pocz±tki gin± w mroku dziejów. Jednak przyjmuje siê, ze pochodzi ze staro¿ytnej Grecji. Nie wiadomo dok³adnie, kiedy powsta³a oraz czy jej dzisiejsza wersja to orygina³, czy tylko która¶ z jej wersji.

Co to za metoda?


Jest to metoda nauki obcego s³ownictwa wykorzystuj±ca prawa ludzkiej pamiêci oraz techniki jej dzia³ania, które zosta³y opisane szeroko na http://szybka-nauka.zlotemysli.pl

Na czym polega ta metoda?


Na wykorzystaniu naturalnych praw i technik dzia³ania ludzkiego umys³u. Dziêki temu poprzez zaanga¿owanie w znacznym stopniu twojej wyobra¼ni, metoda te eliminuje tym samym wszelk± nudê z nauki, wykorzystuje w maksymalny sposób twój czas, daj±c ci poczucie pewno¶ci siebie, dziêki natychmiastowym, sprawdzalnym i odczuwalnym rezultatom.

Jak bardzo efektywna jest ta metoda?


Zupe³nie pocz±tkuj±cy, jest w stanie opanowaæ 200 w³oskich s³ówek w czasie krótszym ni¿ 100 minut.

Gdyby¶ przez 5 dni w tygodniu po¶wiêci³ tylko ok. 1 godziny na naukê s³ówek, to przy za³o¿eniu, ¿e w 1 godzinê nauczysz siê ich ok 200, opanujesz w ci±gu tygodnia 1000 s³ówek.

Udowodniono, ze przeciêtny cz³owiek w 90% swoich rozmów u¿ywa do 2000 s³ów, które s± ci±gle powtarzane w ró¿nych kontekstach i znaczeniach. Mo¿na, wiêc powiedzieæ, ze w 2 tygodnie jeste¶ w stanie opanowaæ zakres s³ów znanych i u¿ywanych przez przeciêtnego W³ocha.

"Uwierz, ¿e jeste¶ w stanie opanowaæ w³oski, a nauka s³ówek bêdzie dla Ciebie ³atwa i przyjemna."


Ebook zawiera skuteczn± metodê nauki obcego s³ownictwa, na przyk³adzie w³oskich s³ów, wyra¿eñ i zdañ. Metoda zosta³a bardzo szczegó³owo i obrazowo opisana i zastosowana na ogromnej liczbie ró¿nego typu przyk³adów - tj. s³ówek z bardzo ró¿nych kategorii tematycznych.

Dziêki tej metodzie, mo¿esz zwiêkszyæ szybko¶æ przyswajanego przez Ciebie s³ownictwa nawet kilkukrotnie!

Na pocz±tek dostaniesz w rêce - fundament, czyli omówienie procesu zapamiêtania 250 w³oskich s³ówek wraz z dok³adnym opisem metody, dziêki której, jest to mo¿liwe. W tej liczbie znajdziesz nie tylko same s³ówka, ale tak¿e nawet ca³e wyra¿enia i zdania, co ma ci u¶wiadomiæ, ¿e prezentowana metoda nadaje siê do nauki wszystkiego, nie tylko samych s³ówek.

UWAGA: SPECJALNE BONUSY

BONUS #1: Dodatkowe s³ówka
Do ka¿dego zakupu, do³±czamy za darmo dodatkowe 450 w³oskich s³ówek wraz z przyk³adami do skutecznej i szybkiej nauki jêzyka w³oskiego.
Pomy¶l, jakie to daje Ci ogromne mo¿liwo¶ci. W sumie poznasz 700 s³ówek, czyli wiêcej, ni¿ u¿ywa przeciêtny W³och w swoich prostych konwersacjach.
Czy masz jutro klasówkê z w³oskiego, czy wylatujesz jutro do pracy na wakacje do W³och, czy masz spotkanie z w³oskim kontrahentem - zawsze i wszêdzie mo¿esz zastosowaæ t± publikacjê, aby poznaæ te kilkadziesi±t, czy kilkaset s³ówek w kilkana¶cie minut i zdobyæ solidne podstawy dziêki którym twój wyjazd przemieni siê w egzotyczn± i przyjemn± przygodê, a nie jêzykow± torturê.

BONUS #2: Bezp³atne konsultacje
Otrzymasz tak¿e mo¿liwo¶æ bezp³atnych konsultacji z autorem tej publikacji. Dziêki czemu, w jakimkolwiek miejscu utkniesz, zawsze bêdziesz mieæ do pomocy swojego osobistego trenera.
Pomy¶l i policz, ile ju¿ wyda³e¶ ju¿ na tradycyjne kursy ucz±ce jêzyka w³oskiego i jakie dziêki temu osi±gn±³e¶ rezultaty? Je¶li chcesz mieæ inne rezultaty, to zacznij siê uczyæ w inny sposób. Zacznij siê uczyæ s³ówek.
I nie bój siê, ¿e co¶ Ci nie wyjdzie lub, ¿e czego¶ nie zrozumiesz - od tego masz kontakt ze mn± - albo, ¿e kolejny raz wyrzucisz swoje pieni±dze w b³oto, bo od tego masz do¿ywotni± gwarancjê satysfakcji.

Decyzja nale¿y do Ciebie. Zainwestuj w siebie i sam przekonaj siê, jaka prosta i przyjemna mo¿e byæ nauka w³oskiegoWicej informacji
Cena: 9.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Angielskie czasy (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej