e-mail sitemap strona gwna


Umys³

Richard Bandler
Cena: 31.70 z
stron: 236

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak bardzo wa¿na dla Ciebie jest umiejêtno¶æ korzystania z w³asnego umys³u?


Umys³ - jak z niego wreszcie korzystaæ? Dowiedz siê w jaki sposób dzia³a Twój umys³ i wykorzystaj tê wiedzê w praktyce!

Wyobra¼ sobie tak± oto sytuacjê: siedzisz sobie w wygodnym fotelu i s³uchasz muzyki, któr± uwielbiasz. Ca³y otaczaj±cy Ciê ¶wiat nie ma najmniejszego znaczenia. I nagle postanawiasz sprawdziæ co siê dzieje za oknem. Wygl±dasz i widzisz zachmurzone niebo, strugi deszczu i mokn±cych ludzi. Do tego ciemno jakby zaraz mia³ siê skoñczyæ dzieñ - nie wiedzieæ czemu, bo przecie¿ jest dopiero 13:00. I nagle Twój nastrój zmienia siê o 180 stopni. Wszystko nabra³o zupe³nie innego wymiaru. Ile razy mia³e¶ podobn± sytuacjê? Najgorsze w tym wszystkim jest to, ¿e nawet jak ju¿ odejdziesz od okna, to Twój stan emocjonalny siê nie zmieni. Mózg zafunduje Ci przygnêbienie przez wiele godzin. Byæ mo¿e nawet postara siê, aby¶ mia³ fatalny ca³y tydzieñ - o ile nic z tym nie zrobisz! .

Pamiêtaj jednak, ¿e zawsze masz wybór. Ka¿dy medal ma dwie strony – jest te¿ wiêc ta pozytywna. Podobnie jak dzia³a to w sytuacjach negatywnych, tak samo zadzia³a w pozytywnych. Mo¿esz wiêc „zmusiæ” swój umys³ do wykonywania w³a¶ciwych, korzystnych dla Ciebie czynno¶ci. Pomy¶l sobie tylko, jak bardzo op³acalne oka¿e siê to zjawisko. Dziêki wykorzystaniu pewnych technik mo¿esz na przyk³ad wzmocniæ swoj± koncentracjê. A to z kolei wywo³a reakcje ³añcuchow±. Koncentracja bowiem prze³o¿y siê na efektywno¶æ. Efektywno¶æ na wiêksze zadowolenie z siebie. A to z kolei poprawi samopoczucie i doda Ci energii. I tak ko³o siê zamyka. To oczywi¶ci tylko pierwszy z brzegu przyk³ad.

Dlaczego tak siê dzieje?


Z bardzo prostej przyczyny. Widzisz, Twojemu mózgowi jest absolutnie wszystko jedno jak± czynno¶æ wykonuje - bêdzie to robi³ tak d³ugo a¿ siê nie znudzi, albo... a¿ Ty tego nie zmienisz. Nie ma na wzglêdzie Twojego dobra - po prostu musi wykonywaæ pracê. Wa¿ne jest, aby¶ Ty nauczy³ siê w jaki sposób mo¿esz na niego wp³ywaæ.

I tu przychodzi z pomoc± publikacja Richarda Bandlera, który jest ojcem NLP. Wymy¶li³ on naprawdê mnóstwo bardzo ciekawych technik u³atwiaj±cych ¿ycie. Ostatnimi czasy coraz popularniejsze s± jego dzie³a w Polsce. Wystarczy tutaj wymieniæ takie pozycje jak chocia¿by „Alchemia manipulacji” czy „Czas na zmianê”. Jednak podstawow± literatur± powinna byæ w³a¶nie ksi±¿ka „Umys³ – jak z niego wreszcie korzystaæ?”.

Bardzo czêsto zdarza siê tak, ¿e ludzie po¶wiêcaj± znacznie wiêcej czasu na przeczytanie instrukcji do swojego nowego sprzêtu elektronicznego ni¿ na poznanie zasad dzia³ania w³asnego umys³u. Problem le¿y w braku fundamentalnej edukacji. Wiedzy zawartej w tej ksi±¿ce nie zaznasz na szkolnych lekcjach.

Czego dowiesz siê z tej publikacji?


W jaki sposób kierowaæ w³asnym umys³em tak, aby¶ to Ty mia³ decyduj±cy wp³yw na Twoje ¿ycie – a nie inni ludzie.

Dlaczego tak istotny jest punkt widzenia i w jaki sposób u¿ywaæ technik, które sprawi±, ¿e poczujesz siê szczê¶liwszy.

Dlaczego pope³nianie b³êdów wcale nie jest z³e – a wrêcz przeciwnie, gdy¿ im wiêcej b³êdów pope³nisz, tym bli¿ej sukcesu jeste¶.

W jaki sposób mo¿esz w³a¶ciwie zdefiniowaæ swoj± drogê do celu, a potem konsekwentnie i pewnie po niej kroczyæ.

Nauczysz siê rozumieæ to, co w tej chwili by³o dla Ciebie niejasne – dziêki specjalnym technikom teraz to siê zmieni.

Zamienisz negatywne przekonania na te w³a¶ciwe – nazywa siê to ³amaniem wzorców i jest bardzo po¿yteczne dla Twojego samopoczucia.

Poznasz rewolucyjne techniki uczenia siê, dziêki którym bêdziesz czerpa³ z ¿ycia nie tylko wiedzê, ale tak¿e rado¶æ.

Nauczysz siê prze³amywaæ w³asne lêki i zwalczaæ fobie – dos³ownie w ci±gu kilku minut. O ile zechcesz, aby tak w³a¶nie by³o.

Poznasz liczne metody na to, aby Twoje ¿ycie sta³o siê jeszcze piêkniejsze i bardziej kolorowe.

Bo przecie¿ o to w³a¶nie w nim chodzi! Nie sztuk± jest przej¶æ przez ¿ycie zupe³nie przeciêtnie. Sztuk± jest siê czym¶ wyró¿niæ. I tym w³a¶nie zajmuje siê neurolingwistyczne programowanie. Byæ mo¿e w tej publikacji odnajdziesz co¶, co zmieni Twoje my¶lenie na temat samego siebie w 100%. Na pewno jednak ta publikacja zaopatrzy Ciê w wiedzê, któr± naprawdê ciê¿ko zdobyæ gdzie indziej. Ale uwa¿aj! Niektóre spostrze¿enia i wypowiedzi Bandlera s± bardzo kontrowersyjne :-)

Pamiêtaj tak¿e o tym, ¿e na KA¯DY ebook w Z³otych My¶lach obowi±zuje specjalna Gwarancja Satysfakcji Klienta. Niczym zatem nie ryzykujesz.

Jednak b±d¼ pewny tego, ¿e czytaj±c tê publikacjê bêdziesz siê ¶wietnie bawi³, a jednocze¶nie bêdziesz zdumiony tym, co mo¿e w ¿yciu pozytywnie zadzia³aæ. Przeczytaj jeszcze kilka s³ów na temat samego Richarda Bandlera o ile postaæ ta nie jest Ci jeszcze znana.

Richard Bandler (ur. 24 stycznia 1950) jest wspó³twórc± (wraz z Johnem Grinderem) programowania neurolingwistycznego (ang. NLP). Bandler ukoñczy³ matematykê i informatykê. Dosta³ te¿ dwa honorowe doktoraty na uniwersytetach, na których prowadzi³ swoje seminaria w ci±gu ostatniej dekady. Napisa³ sporo ksi±¿ek wspólnie z Grinderem. Ale to nie one s± uwa¿ane za jego najwiêksze dzie³a, lecz nagrania audio, uwa¿ane za rewolucyjne przez ludzi zainteresowanych NLP (charisma enhancer, persuassion engineering, oraz wiele innych, które mo¿na dostaæ za wysok± cenê w jego sklepie internetowym).Od lat 80. Bandler zacz±³ siê koncentrowaæ g³ównie na temacie submodalno¶ci. Jego seminaria s± pe³ne metafor, hipnotycznego jêzyka, "nested loops" oraz instalacji do nie¶wiadomo¶ci. Ostatnio Bandler stworzy³ wiele "klonów" NLP, takich jak:

    * Designing Human Enginnering (DHE)
    * Neuro-sonics
    * Neuro hypnotic repaterringObecnie mieszka w Londynie i naucza razem z Johnem La Valle oraz Paulem McKenna (s³awnym brytyjskim hipnotyzerem).

BONUS #1

"Sukces w sprzeda¿y z NLP" to licz±ca a¿ 77 stron publikacja z zakresu wykorzystywania technik programowanie neurolingwistycznego w sprzeda¿y. Takie informacje s± bardzo cenne w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, poniewa¿ nie od dzi¶ wiadomo, ¿e ka¿dy z nas tak naprawdê jest sprzedawc±. Autorami tej publikacji s± Andrzej Batko oraz Pawe³ Sowa!

BONUS #2

Kurs internetowy "Umys³, jak z niego skorzystaæ" zawieraj±cy komplementarny materia³ w stosunku do tego, który znajduje siê w ebooku. Autorem tego kursu jest Piotr £abuz!

A teraz podejmij w³a¶ciw± decyzjê! Wype³nij poni¿szy formularz i zamów tê niezwyk³± publikacjê pe³n± ekscytuj±cej wiedzy, która zabierze Ciê w podró¿ prowadz±c± do poznania w³asnego umys³u. Któr± drogê wybierzesz? Tak czy inaczej zyskasz. Baw siê dobrze i zmieniaj swoje ¿ycie na jeszcze lepsze!
Wicej informacji
Cena: 31.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Ja i cele (37.00z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Gut Impact (34.00z)
Optymizm (19.97z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Efekt Motyla (21.70z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Motywacja bez granic (21.70z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej