e-mail sitemap strona gwna
Bestseller: TOP-10


Sztuka pisania perswazyjnych tekstów

Piotr R. Michalak i Jakub Wo¼niak
Cena: 37.00 z
stron: 165

obszerniejsze informacje o ebooku

Dowiedz siê jak sprawiæ, by Twoje teksty reklamowe hipnotyzowa³y Twoich klientów.


Przynosz±c Ci co najmniej kilkana¶cie tysiêcy z³otych zysku miesiêcznie.

"Wiedza do niedawna tajemna - wreszcie ujrza³a ¶wiat³o dzienne! "Tak, jest ju¿ dostêpny ebook, który zdradza tajemnice skutecznych tekstów reklamowych. Dziêki niemu ka¿dy jest w stanie napisaæ nieprzyzwoicie skuteczny tekst perswazyjny i zacz±æ zarabiaæ o kilkaset procent wiêcej na swoim produkcie lub us³udze...

Jak powszechnie wiadomo, wiele firm wyrzuca ogromn± ilo¶æ pieniêdzy na nieskuteczny marketing. Co z tego, ¿e firma p³aci za klikniêcia w swoje reklamy, je¶li gdy internatua jest ju¿ na stronie tej firmy, nie potrafi ona go przekonaæ?

W ebooku „Sztuka pisania perswazyjnych tekstów” wybitny specjalista, jeden z najlepszych polskich copywriterów - Piotr R. Michalak dzieli siê sekretami swojego warsztatu, by¶ i Ty móg³ zacz±æ tworzyæ naprawdê dzia³aj±ce teksty ofert.

Rynek pisania perswazyjnych ofert dopiero w Polsce raczkuje, wiêc ten ebook jest dla Ciebie podwójn± szans± - mo¿esz nie tylko napisaæ ofertê, która o kilkaset procent zwiêkszy sprzeda¿ Twojej firmy - mo¿esz tak¿e rozpocz±æ od tego poradnika swoj± karierê w copywritingu.

Dlaczego warto? Dobry autor tekstów perswazyjnych zarabia np. kilkana¶cie tys. z³otych miesiêcznie za... pisanie tekstów! Wyobra¼ sobie, co stanie siê, je¶li umówisz siê z firm±, by p³aci³a Ci tylko jaki¶ procent od wzrostu sprzeda¿y produktów spowodowanego przez napisan± przez Ciebie ofertê - automatycznie uzyskujesz ¼ród³o pasywnego dochodu.

Umiejêtno¶æ przekonywania to równie¿ jedna z bardzo wa¿nych umiejêtno¶ci ¿yciowych. Je¶li nauczysz siê tego przy okazji pisania tekstów perswazyjnych, Twoje maile w ¿yciu prywatnym równie¿ bêd± skuteczniejsze (zreszt± nie tylko maile - ca³a komunikacja), bo bêdziesz ju¿ wiedzia³, jak oddzia³ywaæ na ludzk± psychikê, by przekonaæ czytelnika lub rozmówcê do wykonania korzystnego dla Ciebie dzia³ania.

"Obserwujê dzia³ania Piotra od kilku miesiêcy i jestem pod wra¿eniem jego profesjonalizmu. Sposób, w jaki przygotowa³ oferty sprzedaj±ce ebooka Joe Vitale "Hipnotyczny Marketing" zapewni³ tej ksi±¿ce status bestsellera-rekordzisty w¶ród polskich ebooków.

Poza tym...

Pisz±c czêsto oferty mo¿emy popa¶æ w pewn± rutynê i zapomnieæ, ¿e istniej± jeszcze inne techniki, ni¿ te, do których siê przyzwyczaili¶my i one równie¿ s± skuteczne. Dziêki temu ebookowi mam teraz "¶ci±gê", która pozwala mi u¿ywaæ wiêkszej gamy narzêdzi perswazyjnych przy sporz±dzaniu ofert. Gor±co polecam tê pozycjê wszystkim powa¿nie my¶l±cym o pisaniu skutecznych tekstów sprzeda¿owych."


Sebastian Schabowski, copywriter wydawnictwa Z³ote My¶li

Przejd¼my jednak do konkretów – co bêdziesz mia³ z zakupu tej ksi±¿ki?


Poznasz dog³êbnie schemat AIDA, czyli najskuteczniejszy sposób, by stworzyæ ciekaw±, przykuwaj±c± uwagê ofertê reklamow±. Po raz pierwszy dowiesz siê, jak wykorzystaæ AIDA w praktyce (co nie jest wcale takie oczywiste - o czym wiesz, je¶li ju¿ próbowa³e¶).

Odkryjesz, jak za pomoc± prostych technik wzbudzaæ coraz wiêksze zaufanie Twoich Klientów. A przecie¿ od zaufania zale¿y, czy kupi± oni co¶ na Twojej stronie, skoro nawet Ciê jeszcze nie znaj±!

Dowiesz siê, jak za pomoc± oferty reklamowej skutecznie wzbudzaæ w Klientach silne, pozytywne emocje i pod¶wiadomie kojarzyæ je z Twoim produktem lub us³ug±. Pamiêtaj, by wykorzystywaæ tê potê¿n± wiedzê w sposób etyczny!

Przekonasz siê, jak dzia³aj± s³owa, których u¿ywamy na co dzieñ i jak je wykorzystaæ, by podnie¶æ skuteczno¶æ oferty reklamowej (zdziwisz siê, gdy siê o tym dowiesz! )

Nauczysz siê najskuteczniejszych technik perswazji, jakie kiedykolwiek wymy¶lono, i wykorzystasz je w swojej reklamie, by podwy¿szyæ swoje zyski.

Odpowiesz sobie na pytanie, do kogo tak naprawdê kierujesz swoj± ofertê, przez co jeszcze precyzyjniej u³o¿ysz komunikat reklamowy i bêdziesz skuteczniejszy ni¿ kiedykolwiek.

I wiele, wiele wiêcej…

Zobacz, jak wiele maj±cych znaczenie szczegó³ów kryje siê za mask± wydawa³oby siê zwyk³ego tekstu, czytaj±c to pochodz±ce z ebooka case-study:

„Szanowny Pan Jan Iksiñski 
Klient my¶li mniej lub bardziej ¶wiadomie: „No tak, nazywam siê Jan Iksiñski. Nie ulega w±tpliwo¶ci, ¿e to list do mnie, a nadawca mnie zna.” Jest mi bardzo mi³o, ¿e czyta Pan teraz mój list… „Faktycznie, czytam teraz ten list” – potwierdzamy rzeczywisto¶æ klienta. Widzieli¶my siê w zesz³ym tygodniu, „No, widzieli¶my siê” – znów potwierdzenie. i rozmawiali¶my o zamówieniu na produkty, które mog³aby zrealizowaæ moja firma dla Pañskiej. „Tak, rozmawiali¶my w³a¶nie o tym” – klient ju¿ czwarty raz mo¿e w duchu przytakn±æ. Jestem pewny, ¿e chcia³by Pan uzyskaæ jak najlepsz± ofertê, „Chcia³bym” – zreszt±, trudno zaprzeczyæ takiemu truizmowi!  i uzyskaæ produkty o jak najwy¿szej jako¶ci, To ju¿ zale¿y od klienta. Za³ó¿my, ¿e autor oferty dowiedzia³ siê wcze¶niej, i¿ Jan Iksiñski poszukuje produktu o dobrej jako¶ci. Jednak potrzeby Twojego klienta mog± byæ inne!  i maksymalnej udarno¶ci. …co lepiej widaæ na tym przyk³adzie.Skoro zatem potrzebuje Pan jako¶ciowych i udarnych produktów,Które to ju¿ potwierdzenie rzeczywisto¶ci? Klient ca³y czas przytakuje. Trudno go bêdzie teraz wyrwaæ z tego przyzwyczajenia! czy nie by³oby najkorzystniej wybraæ tak± ofertê?Teraz ju¿ prowadzimy. Podsuwamy sugestie. Klient pomy¶li: „Hmm… no, mo¿e. Muszê wiedzieæ wiêcej”Moja firma wykona dla Pana produkty o jako¶ci ABC i udarno¶ci XYZ, a Pañska firma zap³aci tylko 300z³ za produkt.Podsuwamy rozwi±zanie. Jest to jednocze¶nie sugestia.Wiem, ¿e lubi Pan mieæ wybór,Potwierdzenie rzeczywisto¶ci i dana mo¿liwo¶æ wyboru. Problem wiêkszo¶ci biznesów sprzedaj±cych na rynku B2B polega na tym, i¿ czêsto daj± jedn± mo¿liwo¶æ, bez wyboru. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, i¿ w wiêkszo¶ci przedsiêbiorcy s± lud¼mi o metamodelu nastawionym na wybór, na mo¿liwo¶ci. O metamodelach przeczytasz w innym rozdziale.zatem mogê zaproponowaæ jeszcze produkty o jako¶ci DEF i udarno¶ci KLM, za które zap³aci Pan u mnie jedynie 250z³/ produkt.Wa¿ne jest, ¿e zap³aci Pan u mnie, nie u s±siada, u konkurencji czy gdzie indziej, ale „u mnie”. Przy okazji - nawet grzeczniej brzmi.Uprzejmie proszê o kontakt pod numerem +123456789, kiedy ju¿ zdecyduje siê Pan, która z opcji jest dla Pana odpowiedniejsza.Wezwanie do akcji po³±czone z sugesti±, ¿e klient zdecyduje siê na któr±¶ z opcji. Nie dajemy klientowi wyboru czy w ogóle skorzysta z naszej oferty – dajemy mu wybór pomiêdzy opcjami naszej oferty.Osobi¶cie sugerujê opcjê drug±, gdy¿ wydaje mi siê, ¿e taka jako¶æ produktów bêdzie wystarczaj±ca do celów Pañskiej firmy.Wa¿ne! Mo¿esz siê ju¿ domy¶laæ, ¿e od pocz±tku oferta tañsza by³a g³ównym celem sprzeda¿y naszego bohatera. Ta technika by³a omawiana wielokrotnie w ró¿nych kontekstach, jednak nadal ma³o kto j± stosuje w praktyce. W oczach klienta nasz handlowiec wygl±da na bardziej wiarygodnego – przecie¿ rekomenduje tañsz± opcjê! Cialdini pisa³ o tym jako o zasadzie zmniejszaj±cych siê wymagañ – albo co¶ w tym stylu. Kiedy dziecko prosi Ciê o 50z³, odmawiasz, jednak kiedy poprosi o „chocia¿ te 10z³”, ³atwiej Ci siê zgodziæ ni¿ gdyby dziecko na samym pocz±tku poprosi³o o dychê. Przy okazji – daj±c porady klientowi stajesz siê jego doradc±, pomagasz mu w my¶leniu, odci±¿asz jego zasoby, pomagasz.

Poza tymi wszystkimi bezcennymi informacjami dostaniesz wraz z ebookiem jeszcze kilka bonusów o warto¶ci minimum 1 246 z³otych, czyli 33,7 razy wiêcej ni¿ cena ebooka. Oto dodatki!

Bonus #1:
Kurs „Jak stworzyæ plan strategiczny dla swojej firmy i osi±gn±æ gigantyczny sukces”
Oto powód, dla którego mogê wydaæ tê ksi±¿kê, w której zawarta jest wiêkszo¶æ mojej wiedzy o pisaniu ofert.  
Kto¶ móg³by powiedzieæ: „Przecie¿ wydaj±c tê ksi±¿kê tworzysz sobie konkurencjê! ” – nie obchodzi mnie konkurencja. Bowiem plan strategiczny mojej firmy zak³ada, ¿e i tak to wszystko mi siê zwróci.
Jestem na takim etapie, ¿e mogê zarobiæ wiêcej ucz±c jak pisaæ teksty perswazyjne, zamiast je samemu pisaæ . A przy okazji, zarabiam gigantyczne pieni±dze, tworz±c dla firm plany strategiczne. A tak¿e firmy, które maj± swój plan strategiczny, zarabiaj± gigantyczne pieni±dze.
Jak tego dokonaæ? Jak stworzyæ plan strategiczny? Dowiesz siê tego pre-subskrybuj±c nadchodz±cy wielkimi krokami kurs mojego autorstwa: „Jak stworzyæ plan strategiczny dla swojej firmy i osi±gn±æ gigantyczny sukces”.

Warto¶æ: 397 z³

(Dlaczego tak du¿o? Wiedza o tworzeniu planów strategicznych w praktyce jest warta wielokrotnie wiêcej. Niniejszy kurs bêdzie sprzedawany w takiej w³a¶nie cenie.)

Bonus #2:
Kurs „8 Praw Potê¿nej Motywacji” autorstwa Artura Zygmunta i Katarzyny Szafranowskiej z firmy szkoleniowej www.Synergia.org.pl
Ten kurs to turbodo³adowanie dla Twojej motywacji, to 8 prostych zasad, dziêki którym zwiêkszysz swoj± efektywno¶æ o 200%, przestaniesz sabotowaæ swój sukces i szybko zrealizujesz nawet najskrytsze marzenia.

Warto¶æ: 47 z³

Bonus #3:
60 z³ zni¿ki na 3-letni abonament Klubu Sukcesu.
Klub Sukcesu to cykl 18 szkoleñ organizowanych przez Ireneusza Tomczyka z serwisu www.MegaBiznes.pl zajmuj±cego siê tematem niezale¿no¶ci finansowej.

Dziêki tym szkoleniom:
- poznasz ludzi sukcesu i ich sposoby na skuteczne osi±ganie celów,
- nawi±¿esz nowe kontakty, które zwielokrotni± tempo rozwoju Twojej kariery,
- nauczysz siê tworzyæ dochód pasywny, aby zwiêkszaæ zyski pracuj±c coraz mniej.

Wszystko to na szkoleniach z ró¿nych dziedzin rozwoju jak: NLP, negocjacje, inwestycje, nowoczesne techniki pracy z informacj±, MLM, e-marketing i innych.

Warto¶æ: 60 z³

Bonus #4:
7% zni¿ki na wszystkie us³ugi drukarni DrukPress.
Prowadzisz biznes, tworzysz reklamy, zale¿y Ci na wysokiej jako¶ci, profesjonalnej obs³udze i rozs±dnej cenie. DrukPress to rozwi±zanie dla Ciebie.

Bonus #5:
10% zni¿ki na szkolenia z hipnozy i NLP w www.NeuroLingwistyka.com
Poznaj techniki hipnozy podprogowej, naucz siê wp³ywu magnetycznego na ludzi, przyci±gaj do siebie zarówno metalowe przedmioty jak i PIENI¡DZE, obejrzyj film reklamowy: http://www.youtube.com/watch?v=WgaKhvX5xaA

Warto¶æ min. 77 z³ (zale¿y od szkolenia)

Bonus #6:
Przy zakupie tego ebooka, wchodzisz za 100 z³ mniej na ka¿de szkolenie „Czas na Zmiany”.Dziêki temu cyklowi jeste¶ wstanie naprawdê zmieniæ ca³e swoje ¿ycie ucz±c siê od praktyka i eksperta w swojej dziedzinie, który ju¿ tego dokona³. Te szkolenia nawet bez tej zni¿ki maj± najwy¿szy wska¼nik skuteczno¶ci i warto¶ci w stosunku do niskiej ceny.(Wejd¼ po wiêcej:
www.mpeducation.pl www.czasnazmiany.mpeducation.pl)

Warto¶æ: 100 z³

Bonus #7:
W dniu 1 maja Piotr £abuz, prezes Zarz±du Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP, uruchamia specjalne szkolenie w ramach projektu "Wrota Sukcesu". Szkolenie dotyczyæ bêdzie programowania siebie na osi±ganie zamierzonych celów.
Pierwszych 150 nabywców e-booka „Sztuka pisania perswazyjnych tekstów” bêdzie mog³o w nim wzi±æ udzia³ ca³kowicie za darmo (inni bêd± musieli poleciæ je co najmniej 3 osobom i spe³niæ kilka innych warunków lub zap³aciæ 370 PLN).
Strona szkolenia bêdzie dostêpna pod adresem www.WrotaSukcesu.pl od dnia 2 kwietnia.

Warto¶æ: 370 z³

Bonus #8:
20% zni¿ki na szkolenie www.jakinwestowac.pl Dwudniowe szkolenie o ¶wiadomym inwestowaniu w fundusze inwestycyjne. W prezencie dostaniesz kalkulator finansowy. Nauczysz siê podejmowaæ ¶wiadome decyzje, nie oparte na reklamach funduszy, lecz na realnych mo¿liwo¶ciach ka¿dego z nich.

Warto¶æ: 195 z³


Wicej informacji
Cena: 37.00 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Gut Impact (34.00z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Ja i cele (37.00z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Umys³ (31.70z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej