e-mail sitemap strona gwna


Techniki najskuteczniejszych negocjatorów

Dariusz ¦wierk
Cena: 29.70 z
stron: 73

obszerniejsze informacje o ebooku

51 technik manipulacyjnych, 120 kontrtechnik, ponad 180 przyk³adów.


Dowiedz jak siê broniæ przed nieuczciwymi chwytami, które odbieraj± Ci pieni±dze.

Wyobra¼ sobie tak± sytuacjê...

Negocjujesz wa¿ny kontrakt. Rozmowy dobiegaj± koñca. Ustali³e¶ ju¿ szczegó³y porozumienia wierz±c, ¿e g³ówne trudno¶ci w rozmowach zosta³y pokonane. A tu nagle Twój „przeciwnik” nieoczekiwanie zmienia zdanie i ¿±da wiêcej – lepszych warunków.

Cczy wiesz co w obliczu takiej bezczelnej techniki najlepiej zrobiæ?

Od tego JAK zareagujesz i CO powiesz bêdzie zale¿a³ wynik negocjacji!

A je¶li ten kontrakt jest tak wa¿ny, ¿e zale¿eæ od niego bêdzie dalszy przebieg Twojej kariery lub zarobki? A je¶li zale¿eæ od niego bêd± losy Twojej firmy? A¿ strach pomy¶leæ, co mo¿e siê zdarzyæ, je¶li podejmiesz b³êdn± decyzjê. Konsekwencje bêd± nie do odwrócenia!

Negocjacje to gra i zanim kontrakt nie zostanie podpisany wszystko mo¿e siê zdarzyæ! Mo¿esz siê spodziewaæ wszelkich tricków i nietypowych zagrañ z drugiej strony.

Musisz byæ przygotowany na najbardziej nieetyczne i manipulacyjne techniki, które maj± potê¿ne oddzia³ywanie na psychikê. Musisz liczyæ siê z tym, ¿e Twój rozmówca bez skrupu³ów wykorzysta Twoj± niewiedzê i w bezczelny sposób bêdzie Tob± manipulowa³!

Tylko od Ciebie i Twoich umiejêtno¶ci negocjacyjnych zale¿eæ bêdzie czy uzyskasz sukces w rozmowach – zrealizujesz w³asne, za³o¿one wcze¶niej cele i jednocze¶nie sprawisz, ¿e Twój rozmówca wstanie od sto³u zadowolony z poczuciem, ¿e osi±gn±³ sukces.

Okazj± do poznania najskuteczniejszych technik prowadzenia rozmów oraz nauczenia siê kontrtechnik jest ebook Techniki najskuteczniejszych negocjatorów.

Materia³ zawiera techniki od ³agodnych i nadaj±cych siê zawsze do zastosowania (odrzucanie pierwszej oferty, okazywanie zdziwienia wielko¶ci± kwoty), do technik na krawêdzi bezczelno¶ci, obliczonych na stratê jednej ze stron („oskubywanie”, wycofanie oferty, technika faktów dokonanych, zmiany w przesy³anych umowach).

Wierzê, ¿e przystêpujesz do negocjacji w dobrej wierze i z zamiarem osi±gniêcia porozumienia. Jednak maj±c do czynienia z zawodowcami lub po prostu z lud¼mi lubi±cymi nieczyst± grê, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zostaniesz ³atwo wmanipulowany w niekorzystn± dla Ciebie lub Twojej firmy sytuacjê. Poznanie najskuteczniejszych technik prowadzenia rozmów oraz nauczenie siê kontrtechnik pozwoli Ci uzyskaæ przewagê podczas rozmów.

Niektóre opisane techniki s± nieetyczne, nie oznacza to jednak, ¿e namawiamy Ciê do ich stosowania! Najczê¶ciej nie musisz ich u¿ywaæ. Najwa¿niejsze, ¿e je ZNASZ i dziêki temu nie dajesz sob± manipulowaæ. W zasadzie stosujesz je wówczas, gdy widzisz, ¿e Twój rozmówca nie jest wobec Ciebie uczciwy i sam stosuje sztuczki negocjacyjne, co niestety nie jest dzi¶ rzadko¶ci±.

Znajomo¶æ technik i kontrtechnik negocjacyjnych oraz umiejêtno¶æ stosowania ich i obrony przed nimi zapewni Ci komfort psychiczny podczas rozmów i stanie siê elementem budowy Twojej pozycji negocjacyjnej. A je¶li gra negocjacyjna idzie o wysok± stawkê, znajomo¶æ opisanych technik i kontrtechnik jest po prostu konieczno¶ci±.

Nawet je¶li uwa¿asz, ¿e wiesz ju¿ wszystko o negocjacjach zobacz jak robi± to najlepsi!


Wicej informacji
Cena: 29.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Efekt Motyla (21.70z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Gut Impact (34.00z)
Zarz±dzanie sob± samym w czasie (21.70z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Optymizm (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej