e-mail sitemap strona gwna


SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego

Pawe³ Wimmer
stron: 45

pobierz ebooka

Ucz siê szybko i zapomnij o zapominaniu.


Jak ZA DARMO, dziêki programowi SuperMemo 98, skutecznie nauczyæ siê jêzyka angielskiego?

Czym jest SuperMemo?

SuperMemo to polska metoda zapamiêtywania wiedzy, a zarazem program wspomagaj±cy naukê. Autorem metody i programu jest poznañski naukowiec, dr Piotr Wo¼niak – za³o¿yciel firmy SuperMemo World.

Metoda SuperMemo powsta³a w jeszcze w latach 80. i wtedy te¿ zosta³a zaimplementowana w pierwszej wersji programu SuperMemo, jeszcze dla ¶rodowiska DOS. W latach 90. pojawi³y siê pierwsze wersje dla Windows.

Istot± metody jest bazuj±ca na specjalnym algorytmie technika powtórek fragmentów wiedzy (np. s³ówek jêzyka angielskiego), dziêki której w znacz±cy sposób jest skracany czas potrzebny na trwa³e jej zapamiêtanie. Sam autor szacuje, ¿e w d³ugim okresie czasu mo¿na uzyskaæ co najmniej 10-krotne skrócenie czasu potrzebnego na jej opanowanie.

Problem z pamiêciowym przyswajaniem wiedzy polega na tym, ¿e mo¿emy wprawdzie szybko opanowaæ jakie¶ jej kwantum, ale równie szybko j± zapominamy i wysi³ek idzie na marne. Konieczne jest stosowanie powtórek i tu w³a¶nie wkracza metoda SuperMemo.


pobierz ebooka

Szukasz innych darmowych e-bookw?

Zarejestruj si w Zotym Klubie!


Dziki Zotemu Klubowi, ktry jest form unikatowego programu lojalnociowego, otrzymasz o wiele wicej ni tylko praktyczn wiedz.

wstp do klubu Zobacz co Ci da czonkostwo w Zotym Klubie?
  • darmowe ebooki
  • specjalne rabaty
  • punkty lojalnociowe
  • moliwo udziau w forum dyskusyjnym
  • promocje
  • informacje o nowociach

» zarejestruj si za darmo i korzystaj!

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej