e-mail sitemap strona gwna


Korepetycje z sukcesu

Iwona Majewska-Opie³ka
Cena: 19.90 z
stron: 251

obszerniejsze informacje o ebooku

Korepetycje z sukcesu - wybierz drogê przez ¿ycie spójn± z Twoj± osobowo¶ci± i pragnieniami.


Poznasz kwintesencjê filozofii sukcesu i szczê¶cia, która z pewno¶ci± zachêci Ciê do dalszych poszukiwañ!

Ksi±¿ka ta ma na celu staæ siê narzêdziem Twojego rozwoju, byæ ¶ci±gawk± na co dzieñ z tego, czym jest i jak osi±gn±æ sukces, ma ona s³u¿yæ pierwszemu i najwa¿niejszemu krokowi w kierunku sukcesu – zmianie ¶wiadomo¶ci, wiary w to, ¿e ka¿dy mo¿e osi±gaæ sukcesy! Poniewa¿ Sukces jest norm±!

DLA KOGO JEST TA KSI¡¯KA?


Dla m³odych ludzi, których wype³nia pozytywna energia i wola dzia³ania, dla adeptów biznesu, studentów, uczniów czy m³odych matek, dla wszystkich którzy w swoim ¿yciu stawiaj± na ¶wiadomy rozwój, wreszcie dla tych, którzy mieli ju¿ wcze¶niej okazjê dotrzeæ do ksi±¿ek Iwony Majewskiej – Opie³ki, psychologa, doradcy pracuj±cym w Polsce, USA oraz Kanadzie twórczyni „Akademii skutecznego Dzia³ania” oraz autorki bestsellerowego „Umys³u Lidera”.

Teraz oprócz wersji elektronicznejjest jeszcze wersja audio! Korzy¶ci z zainwestowania w wersjê MP3 ebooka "Korepetycje z sukcesu": mo¿esz s³uchaæ ksi±¿ki gdziekolwiek jeste¶
nie potrzebujesz ani odpowiedniego o¶wietlenia, ani u¿ycia r±k - mo¿esz np. jechaæ samochodem i s³uchaæ, æwiczyæ na si³owni i s³uchaæ... dziêki wielokrotnemu przes³uchaniu materia³u ¶wietnie sobie utrwalisz motywacyjne tre¶ci ksi±¿ki i ³atwiej wprowadzisz je w ¿ycie je¶li jeste¶ s³uchowcem - nie bêdziesz zaskoczony tym, jak ³atwo i przyjemnie przyswaja siê wiedzê dziêki audiobookowiEXTRA: Pos³uchaj fragmentu "Korepetycje z sukcesu" w postaci audiobooka, zanim zdecydujesz siê skorzystaæ z pe³nej wersji.

Z pewno¶ci± do zapoznania siê z t± publikacj± zachêciæ powinna Ciê ju¿ sama definicja SUKCESU autorki:

Wyobra¿enie pe³nego sukcesu zawiera siê w jego s³owie, a jego zdefiniowanie zmobilizuje do siêgania po rzeczy i sprawy naprawdê wa¿ne. A wiêc:

S jak Spokój sumienia:


nie mo¿e byæ mowy o prawdziwym sukcesie
bez spokoju sumienia.

U jak Udane ¿ycie rodzinne:


zdrowa rodzina s³u¿y swoim cz³onkom wsparciem w ró¿nych poczynaniach, to za¶ u³atwia siêganie
po rzeczy wielkie. Jest ostoj±, a jednocze¶nie odskoczni± do dzia³ania.

K jak Kariera zawodowa:


co¶ w naszym ¿yciu zawodowym musi siê zmieniaæ, by¶my wci±¿ do¶wiadczali rado¶ci i poczucia
¿yciowego sukcesu.

C jak Czas dla siebie:


potrzebny jest nam czas na kontakt ze sob± samym, na robienie tego, co lubimy robiæ najbardziej, na dostarczanie sobie przyjemno¶ci, na stymulacjê wszystkich obszarów naszego ¿ycia
(cia³a, emocji, intelektu i duszy).

E jak Energia:


prawdziwi ludzie sukcesu s± pe³ni ¿ycia.

S jak Styl:


materialna, rzeczowa i presti¿owa oprawa sukcesu.

Z TEJ KSI¡¯KI DOWIESZ SIÊ miêdzy innymi:


JAK ZAPLANOWAÆ SZCZʦCIE. Najsilniej dzia³a w umy¶le po³±czenie programu pozytywnego z negatywnym. Warto wyobraziæ sobie to, czego nie chcemy, a co siê wydarzy, je¶li nie zmienimy niczego w naszym ¿yciu, nastêpnie za¶ zaj±æ siê ca³kowicie tym, czego dla siebie pragniemy. Zacznijmy zatem ulepszaæ nasz± rzeczywisto¶æ ju¿ dzi¶, aby nie zaskoczy³a nas koszmarem. Wa¿ne jest, by zrozumieæ mechanizm udanego ¿ycia. Posiadanie planów pozwala ³atwiej odroczyæ przyjemno¶æ, co umo¿liwia bie¿±c± pracê nad tym, co przyniesie efekty dopiero po pewnym czasie, niekiedy po latach;

DLACZEGO NAJLEPSZYM PODEJ¦CIEM DO ¯YCIA JEST POSTAWA „wygrana-wygrana”, kiedy ludzie kieruj± siê w dzia³aniu zarówno interesem w³asnym, jak i drugiej strony. D±¿± do tego, aby w wyniku pertraktacji, za³atwienia sprawy czy przeprowadzania wspólnych dzia³añ ka¿da z zainteresowanych stron czu³a siê zadowolona i by mia³a pewno¶æ, ¿e dostaje to, co dla niej jest wa¿ne. Zachowania w my¶l „wygranej-wygranej” nazywane s± czêsto kompromisem. Jednak kompromis polega na stworzeniu sytuacji, w której ka¿dy z czego¶ rezygnuje. W „wygranej- wygranej” od samego pocz±tku podchodzimy do sytuacji tak, by nie rezygnowaæ z tego, co siê chce otrzymaæ;

Na czym polega „Prawo kury” – jedna z podstawowych zasad skutecznego dzia³ania;

Czy istotnie, jak mówi³ Albert Einstein „wyobra¼nia jest wa¿niejsza ni¿ wiedza”;

DLACZEGO WARTO BYÆ CIERPLIWYM. Stosunek do ¿ycia w kulturze zachodniej ma w sobie wiele z „zupy b³yskawicznej” albo rozpuszczalnej kawy. Chcemy co¶ mieæ natychmiast, szybko, JU¯. A przecie¿ Nasza droga jest procesem. Nie idzie o to, by osi±gn±æ jeden efekt, ale kolejne efekty, cele, pragnienia, kolejne stopnie wtajemniczenia i szczê¶cia. Jest spora szansa na to, ¿e robi±c co¶ przez cztery czy piêæ tygodni, wyrobisz w sobie pewien nowy nawyk, zw³aszcza gdy siê zorientujesz, ¿e jest Ci z tym lepiej ¿yæ.

ORAZ U¦WIADOMISZ SOBIE
miêdzy innymi, ¿e:


SUKCES TO PROCES a dzisiejsze dni s± inwestycj± na przysz³o¶æ: pora¿k± jest bezwolne poddanie siê falom ¿ycia. W procesie d±¿enia do okre¶lonych celów warto siê tak¿e nauczyæ cofaæ lub oddawaæ pewne rzeczy – by pó¼niej otrzymaæ to, na czym nam najbardziej zale¿y. Z oddawaniem jest trochê tak, jak z gr± w bryd¿a: czasami trzeba oddaæ jak±¶ lewê po to, by wygraæ partiê;

SUKCES TO NIE TYLKO PIENI¡DZE, sukcesu nie mo¿na uto¿samiaæ jedynie z pieniêdzmi. Pieni±dze oczywi¶cie s± wyznacznikiem poziomu prosperowania przedsiêbiorstwa czy ludzi wykonuj±cych dany zawód, nie one wy³±cznie ¶wiadcz± jednak o ich sukcesie. W³a¶nie ci ludzie, dla których sukces mierzony jest z³otówk± czy dolarem, rzadko bywaj± naprawdê szczê¶liwi. Nie mo¿na wybieraæ zawodu czy podejmowaæ siê jakiej¶ pracy tylko dlatego, ¿e jest dobrze p³atna. Owszem, jest to do przyjêcia na krótk± metê, po to tylko, by zdobyæ pieni±dze na co¶, co mo¿e nam daæ prawdziwe zadowolenie;

W KA¯DEJ SYTUACJI ISTNIEJE MO¯LIWO¦Æ WYBORU a z wyborem ³±cz± siê konsekwencje; Jest to i¶cie fundamentalne prawo, kieruj±ce przejmowaniem kontroli nad w³asnym ¿yciem, osi±ganiem sukcesów, a nawet odczuwaniem szczê¶cia;

SKUTECZNO¦Æ wymaga u¶wiadomienia sobie celów, ale tak¿e analizy swojego zachowania, umiejêtno¶ci od³o¿enia na pó¼niej nagrody czy przyjemno¶ci. Wymaga odwagi i woli dzia³ania. Zachowanie jest skuteczne wtedy, gdy d±¿ymy do realizacji w³asnych pragnieñ drog± najkrótsz±, najprostsz± i najbardziej bezpieczn±, nie wykorzystuj±c i nie niszcz±c przy tym ¶wiadomie innych ludzi, i postêpuj±c w zgodzie z uniwersalnymi warto¶ciami moralnymi;

Wszystkie sprawy mo¿na podzieliæ na wa¿ne i niewa¿ne, pilne i niepilne, i ka¿dej z nich przyporz±dkowaæ dwie zmienne. Pilno¶æ dyktuje chwila, harmonogram nasz i ludzi, z którymi mamy do czynienia, a tak¿e wyj±tkowo¶æ pewnych sytuacji.

Nigdy nie bêdziesz mia³ drugiej szansy, by zrobiæ pierwsze wra¿enie, Warto, by¶ sobie o tym przypomnia³, nim po raz pierwszy otworzysz usta w nowym ¶rodowisku;

Wszelkie dzia³anie trzeba zaczynaæ z wizj± jego koñca;

Pewne rzeczy trzeba zacz±æ w m³odo¶ci, by móc je potem robiæ jako doros³y cz³owiek;

Utrata pracy mo¿e byæ okazj± do pój¶cia w lepsz±, w³a¶ciwsz± dla nas stronê. Je¿eli wahamy siê z podjêciem decyzji albo te¿ nie przychodzi nam ona do g³owy, wszech¶wiat w taki sposób – no có¿, mo¿e ma³o delikatny – daje nam do zrozumienia, ¿e czas na zmiany.

S± naturalnie ludzie, którzy nie chc± siê zmieniaæ, którzy nie przyjmuj± nowej wiedzy i uparcie tkwi± w starych schematach my¶lowych. Czy wiesz, ¿e istnieje nawet Miêdzynarodowe Towarzystwo Badawcze P³askiej Ziemi, które skupia a¿ 1600 osób, a jego przewodnicz±cym jest niejaki Charles K. Johnson? Ponad piêæset lat nowej ¶wiadomo¶ci ¶wiata nie zdo³a³o zmieniæ sposobu my¶lenia tych ludzi.

Bez w±tpienia Tobie to nie grozi. Samo siêgniecie po niniejsz± publikacjê ¶wiadczy o Twojej woli dzia³ania, otwarto¶ci i chêci pod±¿ania drog± sukcesu.


Wicej informacji
Cena: 19.90 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Efekt Motyla (21.70z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Umys³ (31.70z)
Dobry start (17.70z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Optymizm (19.97z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Gut Impact (34.00z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Ja i cele (37.00z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Gra o ¿ycie (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej