e-mail sitemap strona gwna


Szko³a Sukcesu

Aleksander £amek
stron: 30

pobierz ebooka

Ile warte s± ksi±¿ki o osi±ganiu sukcesów?


Dowiedz siê jak osi±gn±æ sukces, spe³niæ swoje marzenia i ¿yæ szczê¶liwie. Ty te¿ mo¿esz osi±gn±æ sukces i szczê¶cie.

Tematyk± szeroko pojêtego samorozwoju zajmuje siê od wielu lat. I od wielu lat czytam i kupujê ksi±¿ki na ten temat. Jednak gdy jaki¶ czas temu zacz±³em analizowaæ, jakie uzyska³em efekty z przyswojenia sobie wiedzy zawartej w Tych ksi±¿kach. To zda³em sobie sprawê, ¿e s± one bardzo niewielkie. Z czego To wynika³o? G³ównie z tego. ¿e zadawala³em siê samym zdobyciem wiedzy zawartej w ksi±¿kach. Natomiast ma³o robi³em aby Tê wiedzê wcieliæ w ¿ycie.

I tu dochodzimy do Tematu warto¶ci ksi±¿ek. Wiele osób narzeka, ¿e ksi±¿ki s± za drogie. Sam do takich osób kiedy¶ nale¿a³em. Moje podej¶cie do tej kwestii zmieni³o siê ca³kowicie pod wp³ywem przeczytania kilku ksi±¿ek, które maja dla mnie bardzo du¿± warto¶æ oraz w" wyniku pewnego wydarzenia.

Wydarzenie to mia³o miejsce w ksiêgarni, gdzie poszed³em kiedy¶ ze znajomym. Obydwaj chcieli¶my kupiæ jakie¶ ksi±¿ki o rozwoju, bogactwie i marketingu. Ja dok³adnie wybiera³em ksi±¿ki i sprawdza³em ich ceny. Ostatecznie kupi³em dwie ksi±¿ki za ³±cznie oko³o 50 z³otych. Tymczasem mój znajomy bra³ wszystkie ksi±¿ki, które mu odpowiada³y, w ogóle nie zwracaj±c uwagi na ich ceny. W rezultacie przy kasie zap³aci³ za nie ponad 200 z³otych. I zupe³nie siê tym nie przej±³.

Gdy go zapyta³em, dlaczego tak lekk±, rêk± wydaje tyle pieniêdzy, odpowiedzia³ ¿e z do¶wiadczenia wie, i¿ wiedza zawarta w dobrej ksi±¿ce jest warta wielokrotnie wiêcej ni¿ wynosi jej cena. Oczywi¶cie jest to prawd± w sytuacji, gdy wiedzê tê zamierzamy wprowadziæ w ¿ycie


pobierz ebooka

Szukasz innych darmowych e-bookw?

Zarejestruj si w Zotym Klubie!


Dziki Zotemu Klubowi, ktry jest form unikatowego programu lojalnociowego, otrzymasz o wiele wicej ni tylko praktyczn wiedz.

wstp do klubu Zobacz co Ci da czonkostwo w Zotym Klubie?
  • darmowe ebooki
  • specjalne rabaty
  • punkty lojalnociowe
  • moliwo udziau w forum dyskusyjnym
  • promocje
  • informacje o nowociach

» zarejestruj si za darmo i korzystaj!

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Gut Impact (34.00z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Zarz±dzanie sob± samym w czasie (21.70z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej