e-mail sitemap strona gwna


Strona bierna jest prosta!

Anna Kowalczewska
Cena: 19.97 z
stron: 149

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak bez problemu opanowaæ stronê biern± w jêzyku angielskim?


Skorzystaj?przekonaj siê, ¿e warto, a tytu³ tej pozycji to rzeczywi¶cie s³owa, które sam bêdziesz móg³ z czystym sumieniem wypowiedzieæ.

Jak radzisz sobie z angielsk± stron± biern± – jednym z trudniejszych dzia³ów gramatyki, przerabianym na ka¿dym poziomie nauczania od gimnazjum wzwy¿? Masz k³opoty? Nie wiesz, po co w ogóle u¿ywaæ tej struktury? Twoi nauczyciele za³amuj± nad Tob± rêce, a Ty sam tracisz wiarê w siebie? Autorka wysoko ocenianych poradników “Mowa zale¿na jest prosta! ” i “Okresy warunkowe s± proste! ” tym razem wprowadza ucz±cych siê jêzyka angielskiego w tajniki tego zagadnienia w e-booku “Strona bierna jest prosta! ”.

“Po³±czenie lekkiego pióra, encyklopedycznej sumienno¶ci i dok³adno¶ci znanej mi z aktywnego udzia³u autorki w Wikipedii, wreszcie wieloletniego do¶wiadczenia nauczycielskiego (to chyba najlepsza szko³a metodyki nauczania), musia³o daæ dobry efekt w trzeciej ju¿ ksi±¿ce p. Anny Kowalczewskiej. Specyficzny dla jêzyka angielskiego sposób u¿ywania strony biernej zosta³ przez ni± "prze³o¿ony" na polski uzus jêzykowy jasno i precyzyjnie.

Niezbêdnym obja¶nieniom teoretycznym towarzyszy bogaty zbiór przyk³adów i æwiczeñ, dziêki którym du¿o ³atwiej jest zrozumieæ zasady rz±dz±ce tym nie³atwym aspektem gramatyki w jêzyku angielskim. Ksi±¿ka przyda siê zw³aszcza na ¶rednim i wy¿szym poziomie zaawansowania jêzykowego, czyli przede wszystkim licealistom i studentom, ale tak¿e i samoukom, którzy chc± udoskonaliæ swoj± znajomo¶æ jêzyka.”


Pawe³ Wimmer,
dziennikarz prasy komputerowej

Uwa¿asz, ¿e poprawne u¿ywanie strony biernej w jêzyku angielskim jest wa¿ne tylko na szkolnym te¶cie, czy w jêzyku oficjalnym, a wt³aczanie tego materia³u do g³ów Polakom ma jeden cel: torturowanie zdaj±cych ró¿ne egzaminy nieszczê¶ników? Ten e-book o¶wieci Ciê. Dowiesz siê, ¿e konstrukcje strony biernej pojawiaj± siê tak¿e w konwersacji oraz w jêzyku pisanym dnia codziennego, i to znacznie czê¶ciej i w bogatszy sposób ni¿ w jêzyku polskim.

Je¿eli zale¿y Ci nie tylko na wykuciu na pamiêæ regu³ek, ale tak¿e na pe³nym zrozumieniu materia³u w oparciu o jêzyk ojczysty, je¶li potrzebujesz wielu przyk³adów i wyja¶nieñ oraz æwiczeñ s³u¿±cych ugruntowaniu nabytej wiedzy, by u¿ywaæ jej potem w praktyce, e-book “Strona bierna jest prosta! ” jest w³a¶nie dla Ciebie.

Je¶li mêczy Ciê suchy, nudny jêzyk i niezrozumia³a terminologia ze znanych Ci dot±d opracowañ gramatycznych, ten e-book bêdzie stanowi³ mi³± odmianê. Napisany jest w przyjaznym i jasnym stylu, a terminy gramatyczne – zwi±zane nie tylko ze stron± biern± - s± w nim doskonale wyja¶nione. Dowiesz siê i zrozumiesz “na ch³opski rozum”, czym s± podmiot, orzeczenie, dope³nienie bli¿sze i dalsze, czasownik przechodni i nieprzechodni itd., poznasz a¿ sze¶æ angielskich bezokoliczników i bêdziesz wiedzia³ kiedy ich u¿ywaæ, przypomnisz sobie wiedzê na temat tworzenia zdañ przecz±cych i pytaj±cych w ró¿nych konstrukcjach gramatycznych, u¶wiadomisz sobie, jak wa¿ne jest w jêzyku angielskim trzymanie siê sta³ego szyku zdania. A to nie wszystko... bo najwa¿niejsze jest, ¿e nauczysz siê stosowaæ stronê biern± w ró¿nych jej aspektach i dla ró¿nych celów, na ró¿nych poziomach zaawansowania.

Ten e-book, choæ skupia siê na stronie biernej, ogarnia jêzyk szerzej. Mo¿e byæ pomocny dla kogo¶, kto kiedy¶ pogubi³ siê, skazany na naukê w du¿ej grupie, niedostateczn± uwagê ze strony nauczyciela, brak nawracania do teoretycznie opanowanych ju¿ zagadnieñ, brak odpowiednich nawi±zañ. Autorka podczas pisania opiera³a siê na swoim kilkunastoletnim do¶wiadczeniu w pracy z uczniami w ró¿nym wieku, na ró¿nych poziomach i o ró¿nych potrzebach – wie, jak co¶ wyt³umaczyæ, do czego nawi±zaæ, gdzie siê zatrzymaæ i dok±d wróciæ, gdzie zwykle pojawiaj± siê pytania i najwiêcej problemów. Umiejêtnie porównuje jêzyk angielski z polskim, co u³atwia Polakowi ¶wiadome, nie tylko pamiêciowe, przyswojenie tej nie³atwej wiedzy.

Stronê biern± z Ann± Kowalczewsk± pozna³o ju¿ kilkana¶cie roczników uczniów. Teraz i Ty masz tê szansê dziêki e-bookowi “Strona bierna jest prosta! ”. Ka¿dy – gimnazjalista, licealista, maturzysta, student, osoba przygotowuj±ca siê do egzaminu jêzykowego, samouk-hobbysta - na pewno znajdzie w tym e-booku co¶ dla siebie. Skorzystaj – przekonaj siê, ¿e warto, a tytu³ tej pozycji to rzeczywi¶cie s³owa, które sam bêdziesz móg³ z czystym sumieniem wypowiedzieæ.


Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej