e-mail sitemap strona gwna


Klucz do skutecznej komunikacji

Przemys³aw Pufal
Cena: 24.97 z
stron: 90

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak rozmawiaæ, by unikn±æ niepotrzebnych b³êdów i osi±gn±æ zamierzony efekt?


Odkryj sekrety skutecznego komunikowania siê z innymi lud¼mi.


"Umiejêtno¶æ postêpowania z lud¼mi jest takim samym towarem, jak cukier czy kawa i zap³acê za tê umiejêtno¶æ wiêcej, ni¿ za jak±kolwiek inn± pod s³oñcem."


(John D. Rockefeller)

Prawie wszyscy twierdz±, ¿e umiej± rozmawiaæ, alez do¶wiadczeñ i obserwacji wynika, ¿e k³opoty w tej dziedzinie ¿ycia maj±... prawiewszyscy. Nie potrafimy s³uchaæ, panowaæ nad tym co i jak mówimy, wreszcie - nieprzyk³adamy siê do tego, aby porozumiewaæ siê skutecznie i nie krzywdziæ przy tym innych. Niejest to ³atwe, ale da siê tej sztuki NAUCZYÆ...

Jak czêsto komunikujesz siê z innymi? Wyobra¼ sobie wiêc, jak wielk±, pozytywn± ró¿nicê spowoduje w Twoim ¿yciu opanowanie sztuki skutecznego komunikowania siê z innymi lud¼mi! Znany amerykañski mówca motywacyjny - Tony Robbins powiedzia³, ¿e jako¶æ naszego ¿ycia sprowadza siê do jako¶ci naszch zwi±zków z innymi lud¼mi. Jednym z najwa¿niejszych czynników wp³ywaj±cych na jako¶æ tych zwi±zków jest w³a¶nie KOMUNIKACJA.

Ksi±¿ka „Klucz do skutecznej komunikacji”, która ju¿ za chwilê mo¿e byæ na Twoim dysku, powie Ci, czego nale¿y unikaæ rozmawiaj±c z innymi. Zawiera ona miêdzy innymi omówienie b³êdów, które pope³niamy, a które skutkuj± brakiem porozumienia nawet w bardzo prostych sprawach. Dziêki zawartym w ebooku opisom i przyk³adom mo¿na je skutecznie wyeliminowaæ i zmieniæ schemat porozumiewania siê.

E-book „Klucz do skutecznej komunikacji” daje konkretne odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby maj±ce trudno¶ci wporozumiewaniu siê i porozumieniu z osobami najbli¿szymi, wspó³pracownikami iosobami, z którymi stykaj± siê na co dzieñ.

Dlaczego warto zdobyæ wiedzê na temat skutecznego komunikowania siê akurat z tego ebooka?


Wreszcie dowiesz siê od czego tak naprawdê zale¿± reakcje ludzi na Twoje s³owa i jak nad tym panowaæ. Je¶li widzisz, ¿e Twoje s³owa nie przynosz± oczekiwanych rezultatów - przeczytaj.

Wiedza z ebooka pozwoli Ci odkryæ skuteczniejsze sposoby komunikowania siê. Nawet je¶li wydaje Ci siê, ¿e dobrze siê komunikujesz - zawsze mo¿esz co¶ ulepszyæ...

Poznasz, jak byæ asertywnym. Nie musisz siê na wszystko zgadzaæ, ani te¿ rezygnowaæ ze swoich pragnieñ - dowiedz siê , jak wyra¿aæ swoje zdanie w sposób nie rani±cy innych i przynosz±cy odpowiednie skutki.

Napisana lekkim jêzykiem ksi±¿ka zawiera ca³e mnóstwo bezcennych porad. Jestem przekonany, ¿e zwróci Twoj± uwagê na bardzo istotne szczegó³y komunikacji, o których byæ mo¿e dot±d nie my¶la³e¶.

Kazania, moralizowanie

To równie¿ czêsty grzech pope³niany przez rodziców, ale równie¿ pracodawców. Dzieciaki musz± czasami znosiæ d³ugie tyrady swoich rodziców, którzy s±dz±, ¿e je¶li waln± kazanie to z pewno¶ci± syn czy córka bêd± grzeczniejsi.

Z pewno¶ci± bêd± znudzeni.

Autorytetem dla dzieci, a równie¿ dla osób doros³ych zostaje siê z uwagi na nasze czyny, dokonania, a nie m±drowanie siê, jacy to my jeste¶my... i tu wstaw najczê¶ciej u¿ywane okre¶lenia, np. m±dry, zaradny itd. Itp. Dzieciaki nie bêd± rozró¿nia³y dobra od z³a dlatego, ¿e tylko powiesz im, co to jest. Przede wszystkim bêd± patrzy³y na Twoje czyny i to, czy s± one zgodne z tym, co mówisz. A je¶li tak nie bêdzie, to Twoje gadanie po pró¿nicy...

Uwaga:


Aby odnie¶æ korzy¶ci z tego e-booka nie wystarczy go raz przeczytaæ. Utrwaleniewszelkich nawyków, tak¿e tych zwi±zanych z porozumiewaniem siê, polega na ichwielokrotnym i poprawnym powtarzaniu. Opisy technik opisano w przystêpny i zwartysposób, wiêc powracanie do poszczególnych tre¶ci jest u³atwione. A teraz skorzystaj z prostego formularza zamówienia, by zacz±æ siê lepiej komunikowaæ ju¿ dzi¶:
Wicej informacji
Cena: 24.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Feng shui partnerstwa (19.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Optymizm (19.97z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Umys³ (31.70z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Ja i cele (37.00z)
Efekt Motyla (21.70z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej