e-mail sitemap strona gwna
Kategoria: Zdrowie i uroda
Bestseller: TOP-6


Seksualny klucz do kobiecych emocji

J.D. Fuentes
Cena: 37.00 z
stron: 200

obszerniejsze informacje o ebooku

Dowiedz siê, jak wzbudziæ w kobiecie po¿±danie wykorzystuj±c strukturê kobiecej psychiki.


Jest to ksi±¿ka o tym, jak mo¿na kobietê w dos³ownie kilka minut podnieciæ i sprawiæ, by¶ sta³ siê dla niej atrakcyjny.

Ten ¶wiatowy bestseller jest ju¿ dostêpny po polsku:

Nie jest to ksi±¿ka na temat randek. Nie chodzi w niej o to, jak móg³by¶ siê staæ milszym, bardziej troskliwym, wra¿liwszym facetem. Nie znajdziesz tu dok³adnych instrukcji na temat, ile dni powiniene¶ odczekaæ, zanim do niej znowu zadzwonisz, albo jakiej wody koloñskiej powiniene¶ u¿ywaæ.

Je¶li jeste¶ tego rodzaju cz³owiekiem, ¿e pragniesz tego rodzaju instrukcji – nie ma problemu, pociesz siê, ¿e jest ich naprawdê sporo. Tyle ¿e po prostu ta ksi±¿ka nie jest przeznaczona dla tego rodzaju ludzi.Je¶li natomiast pragniesz nauczyæ siê praktycznych, szybkich i skutecznych technik wywo³uj±cych w kobietach fizyczne i emocjonalne podniecenie ... Wtedy zgoda, w takim przypadku ta ksi±¿ka jest dla Ciebie.

Aby wykorzystywaæ to, czego Ciê ta ksi±¿ka nauczy, nie potrzebujesz urody, m³odo¶ci ani pieniêdzy. Nie potrzebujesz limuzyny, prywatnego odrzutowca, cia³a wyczynowego p³ywaka ani twarzy gwiazdy filmowej.Wszystko, czego potrzebujesz, to g³o¶ne wypowiadanie odpowiednich s³ów.

Ksi±¿ka ta nauczy Ciê nastêpuj±cych rzeczy:

  • Jak zwróciæ na siebie uwagê kobiety
  • Jak j± zaanga¿owaæ uczuciowo i jak dalej rozbudzaæ jej emocje
  • Jak, nawet jej nie dotykaj±c, szybko wzbudziæ w niej po¿±danie
  • Jak sprawiæ, by naprawdê odczuwa³a to, o czym czyta w romansach
  • Jak mówiæ do niej, aby wyzwoliæ jej skryte emocjonalne potrzeby

Jak taka niewielka ksi±¿eczka (bagatela 200 stron) mo¿e Ciê nauczyæ tak wiele? I w dodatku w sposób ³atwy do wykorzystywania? Za pomoc± wyizolowania kilku zasadniczych spraw, takich jak:
- Struktura kobiecego do¶wiadczenia emocjonalnego.
- Struktura kobiecego jêzyka.
- Zwi±zek kobiecego jêzyka z uczuciami.

Jest to ksi±¿ka o tym, jak naprawdê przebiega w kobietach proces seksualnego pobudzenia oraz jak mo¿esz te ich mechanizmy wykorzystaæ dla w³asnej rozkoszy.

Uwodzicielska potêga s³owa...

By³o to wiele lat temu. Siedzia³em sobie w kawiarni i w pewnej chwili widzê jak ca³kiem przeciêtnie wygl±daj±cy facet, na oko gdzie¶ przed czterdziestk±, dosiada siê do fantastycznej, dziewiêtnasto- lub dwudziestoletniej, blondyny. Ona, jak mo¿na siê by³o spodziewaæ, nie zwraca na niego uwagi. Jednak w ci±gu kilku minut facet zaczyna jej mówiæ, jak bardzo podobna jest do jego dawnej przyjació³ki z uniwersytetu. Potem opowiada jej, jak bardzo lubi³ swoje studenckie lata, jak bardzo wtedy lubi³ podró¿owaæ, spotykaæ siê z lud¼mi i kochaæ siê z dziewczynami.Kontynuuje, opowiadaj±c jej, jak jego przyjaciele pojechali do Berlina, gdzie zostali poderwani przez ca³kiem obce dziewczyny, jak sam pojecha³ do Pary¿a, gdzie go natychmiast poderwano w kawiarni, jak wspania³± rzecz± jest nagle poczuæ fizyczny poci±g wobec kogo¶ ca³kiem obcego. Na koniec streszcza jej ca³± masê niewiarygodnych historii, które, jak twierdzi³, wyczyta³ w gazetach: o pijanym, który pomyli³ okna, kiedy cichcem wraca³ do domu po drabinie, czego skutkiem by³ namiêtny seks z nie swoj± ¿on±; o kobiecie, która zdecydowa³a siê rzuciæ sw± nudn± pracê i rozpocz±æ w³asny biznes w chwili, kiedy poczu³a sw± kie³kuj±ca mi³o¶æ do nieznajomego klienta; o rockowej kapeli, przes³uchanej przez policjê z powodu aktów seksualnych dokonanych przez nich w czasie koncertu z grup± gotowych na wszystko wielbicielek... I tak dalej.Historie, które ten mê¿czyzna opowiada³, by³y coraz mniej ze sob± zwi±zane. W istocie, ³±czy³ je tylko jeden przewodni temat: SEKS.Czy m³oda dama czu³a siê ura¿ona lub za¿enowana?Có¿, jej twarz i dekolt faktycznie by³y zaczerwienione. Zaczê³a tak¿e w widoczny sposób dr¿eæ. Co chwilê wydawa³o siê, ¿e ca³kiem przesta³a oddychaæ. Usta mia³a rozwarte, a ¼renice wielkie jak dwudziestopiêciocentówki.Nie, nie by³a ura¿ona – w istocie by³a podniecona. A kiedy w koñcu pojawi³ siê przyjaciel tego faceta i musia³ on siê z dziewczyna po¿egnaæ, ta gwa³townym ruchem otworzy³a torebkê i w po¶piechu zapisa³a mu swój numer telefonu, o który on nawet nie musia³ prosiæ. I jeszcze wymog³a na nim obietnicê, ¿e zadzwoni.Jak mo¿esz sobie wyobraziæ, opisany incydent da³ mi sporo do my¶lenia. Wbrew pozorom sukces tego mê¿czyzny nie polega³ na wyj±tkowo szczê¶liwym przypadku, na znalezieniu jednej kobiety na milion, któr± taka w³a¶nie rozmowa podnieca. W istocie bardzo niewiele kobiet by siê nie podnieci³o...

Podej¶cie zastosowane przez tamtego mê¿czyznê w stosunku do m³odej blondynki by³o wprawdzie skuteczne, ale by³o te¿ niesamowicie, naprawdê niesamowicie – nieefektywne. Kobiety daje siê podniecaæ o wiele szybciej i tak ksi±¿ka poka¿e Ci jak siê to robi. - pisze w swoim ebooku J.D. Fuentes.

Opisany w ebooku sposób bazuje na tzw. NLS (Neuro-Linguistic Seduction), czyli neurolingwistycznym uwodzeniu. Wykorzystuje on sprawdzone techniki u¿ywane od lat w negocjacjach, hipnozie i psychoterapii.
Wicej informacji
Cena: 37.00 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Zdrowie i uroda

Perfekcyjny wygl±d - kulturystyka i fitness (19.97z)
Zdrowie w zasiêgu my¶li (19.97z)
Irydologia w praktyce (19.97z)
Nie rzucaj palenia od razu! (9.97z)
Zadbaj o swój g³os (0.00z)
Jak 90 dni pokona³em raka? (19.97z)
Arkana seksu - ekstaza i jedno¶æ (19.97z)
Jak pokochaæ siebie? (19.97z)
Choroby cywilizacyjne (19.97z)
¦wiadome ¶nienie (19.97z)
Jak rozstawaæ siê z papierosami? (0.00z)
Tai Chi Chuan (29.95z)
Policyjne Ju-Jitsu (19.97z)
Vipassana (0.00z)
Jak wyleczyæ nieuleczalne choroby (19.97z)
Migrena stop! (9.97z)
Ju¿ nie bêdê taki szybki (19.97z)
Uzdrawiaj±cy sen (19.97z)
Kobieta piêkn± jest (14.97z)
Zwalcz stres (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej