e-mail sitemap strona gwna


Tydzieñ z Milionerem

Tomasz Wo¼ny
Cena: 19.90 z
stron: 72

obszerniejsze informacje o ebooku

Poznaj mentalno¶æ milionera i sekret udanych inwestycji


Jak przez tydzieñ spêdzony z Milionerem mo¿na nauczyæ siê wiêcej ni¿ przez 16 lat nauki w szko³ach...

"Je¶li masz ju¿ milionowy dochód pasywny, to niewiele od nas mo¿esz siê dowiedzieæ. Je¶li nie, to do stracenia masz tylko 20 z³otych. Do zyskania... znacznie wiêcej."

Ksi±¿ka, któr± Ci przedstawiam nie jest klasycznym podrêcznikiem. Autor z braku odpowiedniej nomenklatury, nazywa j± mini-powie¶ci± biznesow±. Jest to opowie¶æ o tym, jak w przeci±gu tygodnia czasu mo¿na zmieniæ swój ¶wiatopogl±d, podj±æ ¿yciowe decyzje, zrozumieæ jak naj³atwiej zostaæ bogatym cz³owiekiem i zaprogramowaæ swój umys³ na auto-pilota: "Jestem Milionerem".

Teraz oprócz wersji elektronicznejjest jeszcze wersja audio! Korzy¶ci z zainwestowania w wersjê MP3 ebooka "Tydzieñ z Milionerem": mo¿esz s³uchaæ ksi±¿ki gdziekolwiek jeste¶
nie potrzebujesz ani odpowiedniego o¶wietlenia, ani u¿ycia r±k - mo¿esz np. jechaæ samochodem i s³uchaæ, æwiczyæ na si³owni i s³uchaæ... dziêki wielokrotnemu przes³uchaniu materia³u ¶wietnie sobie utrwalisz motywacyjne tre¶ci ksi±¿ki i ³atwiej wprowadzisz je w ¿ycie je¶li jeste¶ s³uchowcem - bêdziesz zaskoczony tym, jak ³atwo i przyjemnie przyswaja siê wiedzê dziêki audiobookowiEXTRA: Pos³uchaj fragmentu "Tydzieñ z Milionerem" w postaci audiobooka, zanim zdecydujesz siê skorzystaæ z pe³nej wersji.

Ju¿ za chwilê wyruszysz razem ze mn± na fascynuj±ce spotkanie z naprawdê zamo¿nym cz³owiekiem. Cz³owiekiem, który postanowi³ podzieliæ siê z Tob± swoj± wiedz± i do¶wiadczeniem. Pozwól ¿e Ci przedstawiê... Hugh - mój osobisty Milioner.

"Tydzieñ z Milionerem" jest subiektywnym zapisem kilku dni, jakie spêdzi³em w Irlandii na zaproszenie Milionera Hugh. Przez ten majowy tydzieñ przygl±da³em siê jak ¿yj± milionerzy, uczy³em siê sposobów zdobywania milionów oraz nawyków, które pomagaj± milionerem zostaæ.

"Tydzieñ z Milionerem" nie jest podrêcznikiem, raczej opowiadaniem biznesowym. Nie jest to ksi±¿ka do nauki, raczej do poczytania i przemy¶lenia. Nie ka¿dy j± polubi i nie do wszystkich jest adresowana. Kupisz j±, je¶li ju¿ wkrótce chcesz mówiæ o sobie "Milioner".


Tomasz Wo¼ny, autor

Autorem e-ksi±¿ki "Tydzieñ z Milionerem" jest tak naprawdê Hugh - irlandzki Milioner, inwestor, w³a¶ciciel kilku du¿ych film developerskich, hoteli, restauracji. Cz³owiek, który do swoich milionów doszed³ drog± na skróty, bo szybko pozna³ odpowiednie sposoby; Sposoby, którymi podzieli³ siê najpierw ze mn±, a teraz daje szanse poznania ich Tobie!

Ksi±¿ka ta by³a ju¿ sprzedawana przez Tomasza Wo¼nego i zyska³a spor± s³awê. Dziêki temu mo¿emy skorzystaæ z opinii, które wyrazi³y osoby czytaj±ce w przesz³o¶ci t± ksi±¿kê. Oto jedna z nich:"Nie spodziewa³em siê, ¿e mo¿na zamie¶ciæ tak wiele cennych informacji w tak niewielkiej publikacji. Serdecznie polecam wszystkim zaczynaj±cym swoj± drogê ku niezale¿no¶ci finansowej! "

Krzysztof Rogala, Poznañ

To Hugh nauczy Ciê swoich strategii inwestycyjnych, poka¿e sposoby na ³atwy i szybki zysk, poradzi jak szukaæ i znale¼æ dobre inwestycje, wska¿e potêgê, jak± maj± dobrze ulokowane pieni±dze. Ja jestem tylko skromnym narzêdziem w rêkach mistrza.
Wicej informacji
Cena: 19.90 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Dobry start (17.70z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Ja i cele (37.00z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Umys³ (31.70z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Efekt Motyla (21.70z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Zarz±dzanie sob± samym w czasie (21.70z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej