e-mail sitemap strona gwna
Bestseller: TOP-1


Gra o ¿ycie

Dariusz Skraskowski
Cena: 19.97 z
stron: 84

obszerniejsze informacje o ebooku

Cz³owiek wygrywa ¿ycie, je¶li pragnie tego, czego mo¿e dokonaæ i dokonuje tego, czego pragnie - Dariusz Skraskowski


Poznaj najwiêkszy w historii sekret motywacji!

Od: Dariusz Skraskowski

Drogi czytelniku!  

Czy zdarzy³o Ci siê kiedykolwiek odk³adaæ co¶ w nieskoñczono¶æ, choæ wiedzia³e¶ ¿e i tak bêdziesz musia³ to zrobiæ?

A teraz wyobra¼ sobie, ¿e ³atwo i szybko motywujesz siê do dzia³ania. Ze zdziwieniem zauwa¿asz, ¿e w biegu robisz rzeczy, które odk³ada³e¶ na pó¼niej. Tak w³a¶nie dzia³a najwiêkszy w historii sekret motywacji.

S³ysza³e¶ mo¿e, ¿e 90% procent zaplanowanych dzia³añ nie dochodzi do skutku w³a¶nie z powodu odk³adania na pó¼niej?

Czytaj±c tego e-booka dajesz sobie szansê na osi±gniêcie rezultatów, o jakich niektórzy mog± tylko pomarzyæ.

Kto jeszcze chce poznaæ najwiêkszy w historii sekret motywacji?

Czytaj±c tego e-booka dowiesz siê: jak zamieniæ problemy w kusz±ce pragnienia; jak skojarzyæ cierpienie z obecnymi problemami i przyjemno¶æ z osi±ganiem pragnieñ; jak uwolniæ siê od balastu emocjonalnego i do¶wiadczyæ energii wdziêczno¶ci; jak zachowaæ spokój i podejmowaæ natchnione dzia³ania.

Dlaczego tak nieliczni potrafi± skutecznie motywowaæ siê do dzia³ania?

Jeszcze kilka lat temu sam zadawa³em sobie dok³adnie takie pytanie. Efekty jakie wówczas osi±ga³em, by³y dalekie od zadowalaj±cych. Przyznam siê szczerze -  doprowadza³y mnie do wielkiego stresu i zmartwieñ.

Na szczê¶cie czasy, gdy mia³em wspania³e pomys³y, które odchodzi³y w zapomnienie  - minê³y. Kilkaset przeczytanych ksi±¿ek, ci±g³e zdobywanie wiedzy o skutecznej motywacji sprawi³y, ze dzisiaj uczê w jaki sposób skutecznie motywowaæ siê do dzia³ania.

Chcê podzieliæ siê z Tob± praktyczn± wiedz±. Dlatego napisa³em e-booka ”Gra o ¯ycie. Najwiêkszy w historii sekret motywacji.”

Tylko wyobra¼ sobie, jakby to by³o, gdyby¶ wiedzia³ co zrobiæ, aby zmotywowaæ siê do zrobienia czego¶, co jest naprawdê wa¿ne dla Ciebie.Jak by to by³o, gdyby¶ móg³ w ci±gu kilku minut zebraæ si³y i zrobiæ co¶, co odk³adasz od jakiego¶ czasu. Tylko pomy¶l ile oszczêdzi³oby to zmartwieñ, trosk i nerwów.

I gdy tak czytasz te s³owa, mo¿esz pomy¶leæ o czym¶, co pragniesz zrobiæ dla siebie, rodziny, firmy lub przyjació³. Byæ mo¿e zaczynasz u¶wiadamiaæ sobie, ¿e jest jedna taka rzecz, która jest dla Ciebie najwa¿niejsza.

Gdy my¶lisz o tym, zaczynasz odczuwaæ, ¿e je¶li tego nie zrobisz, bêdziesz bardzo cierpieæ. Pomy¶l tylko, ile bêdzie Ciê kosztowa³o odk³adanie tego na pó¼niej. Zobacz ile stracisz, je¶li tego nie zrobisz. U¶wiadom sobie straty, je¶li chodzi o Twoje zdrowie, Twoje relacje z rodzin±, Twoje osi±gniêcia zawodowe, Twoje z³e samopoczucie, Twoje finanse. Zaczynasz u¶wiadamiaæ sobie, ¿e odk³adanie tego na pó¼niej kosztowa³o Ciê ju¿ zbyt wiele cierpienia. Czujesz, ¿e sprawia to cierpienie teraz i bêdzie przysparza³o wiele cierpienia w przysz³o¶ci.

A teraz pomy¶l o tym, co dobrego wydarzy siê w Twoim ¿yciu, gdy ju¿ to zrobisz. Tylko wyobra¼ sobie, jak korzystnie wp³ynie to na Twoje zdrowie, Twoje relacje z rodzin±, Twoje sukcesy zawodowe, Twoje relacje z przyjació³mi, Twoje finanse.

I gdy tak my¶lisz o tych dobrych rzeczach, zaczynasz odczuwaæ siln± potrzebê, aby to zrobiæ.

Wiele osób podliczy³o koszty odk³adania wa¿nych rzeczy na pó¼niej i korzy¶ci wynikaj±ce z dzia³ania. Zaczê³y grê i wygra³y bezcenne nagrody: dobre zdrowie, spokój ducha, wielk± rado¶æ i wiêksze pensje.

Co zyskasz dziêki lekturze tego e-booka i poprzez wykonanie podanych w nim æwiczeñ?


Automotywacja sta³a siê jedn± z niezbêdnych umiejêtno¶ci pozwalaj±cych zdobywaæ to, czego pragniesz. Ró¿ne badania pokazuj±, ze tylko osoby potrafi±ce wci±¿ od nowa motywowaæ siê do dzia³ania, osi±gaj± sukcesy, dobrze zarabiaj± i potrafi± cieszyæ siê ¿yciem.

W³a¶ciwie ka¿da sprawa, któr± za³atwiasz, nie obêdzie siê bez motywacji. Ka¿dego dnia za³atwia siê setki milionów spraw. Codziennie miliony osób staraj± siê na ró¿ne sposoby motywowaæ siê do dzia³ania. To bardzo cenna umiejêtno¶æ, która mo¿e  doprowadziæ Twoje ¿ycie osobiste i zawodowe do rozkwitu lub do upadku. Ucz±c siê, jak szybko i skutecznie motywowaæ siê do dzia³ania, mo¿esz ¿yæ pe³ni± ¿ycia.

Zapewne chcesz poznaæ odpowiedzi na poni¿sze pytania...

 • Jak zamieniæ problemy w kusz±ce pragnienia?
 • Jak skojarzyæ cierpienie z problemami i przyjemno¶æ z realizacj± pragnieñ?
 • Jak uwolniæ siê od emocjonalnego balastu i  poczuæ w sobie energiê wdziêczno¶ci?
 • Jak akceptowaæ rzeczy niezale¿ne od nas i podejmowaæ natchnione dzia³ania?
 • Jak tê wiedzê i umiejêtno¶ci wykorzystaæ praktycznie?

W poradniku ”Gra o ¿ycie. Najwiêkszy w historii sekret motywacji.” podsumowa³em swoje ponad 12 letnie do¶wiadczenie w odkrywaniu najskuteczniejszych technik motywacji. W swoim ¿yciu codziennie korzystam z opisanych w e-booku 4 kroków do rozpalania w sobie i innych ognia motywacji.

E-book zawiera 4 lekcje mojego autorstwa, inspirowane twórczo¶ci± Anthonego Robbinsa i Joe Vitale. Zawiera wiele cennych wskazówek, które s± wzbogacone æwiczeniami. Pokazuj± one praktyczne zastosowania danej my¶li. Liczne pytania i instrukcje typu krok po kroku u³atwiaj± realizacjê zadañ.

Poradnik jest podzielony na cztery czê¶ci robocze.
 • Krok 1. Kusz±ce pragnienia. Ten krok nauczy Ciê, jak zamieniæ problemy w kusz±ce pragnienia.
 • Krok 2. Silne motywy. Ten krok nauczy Ciê, jak skojarzyæ cierpienie z problemami i przyjemno¶æ z realizacj± pragnieñ.
 • Krok 3. Genialne sposoby. Ten krok nauczy Ciê, jak uwolniæ siê od emocjonalnego balastu i  poczuæ w sobie energiê wdziêczno¶ci.
 • Krok 4. Natchnione dzia³ania. Ten krok nauczy Ciê, jak akceptowaæ rzeczy niezale¿ne od Ciebie i podejmowaæ natchnione dzia³ania.

Czy te lekcje bêd± dzia³aæ w Twoim przypadku?


To zale¿y od Ciebie. Ja dajê narzêdzia. Od Ciebie zale¿y, jak bêdziesz z nich korzystaæ. Je¶li chcesz jak najwiêcej skorzystaæ z tego e-kursu, zastosuj jedn± podstawow± zasadê, wa¿niejsz± od innych. Stosuj±c j± zdzia³asz cuda.

Jaka to zasada?

Jest bardzo prosta: rozwiñ w sobie g³êbokie pragnienie, niez³omne postanowienie, ¿e chcesz poznaæ najwiêkszy w historii sekret motywacji.

Po prostu pamiêtaj, jak wa¿ne to jest dla Ciebie. Pomy¶l tylko, ¿e kiedy poznasz ten sekret, rozpalisz swój wewnêtrzny ogieñ motywacji, jak¿e potrzebny do realizacji Twoich pragnieñ.

A teraz zapraszam do odkrywczej podró¿y po kluczowych obszarach motywacji ... Wybierz te elementy, które pasuj± do Twojej sytuacji ¿yciowej. Rozwiñ je! Opieraj siê na zdobytych do¶wiadczeniach – s± one kopalni± warto¶ciowych informacji. Przecie¿  najlepszym dowodem, ¿e system 4 kroków dzia³a, bêdzie Twoje ¿ycie.

Wraz z ebookiem "GRA O ¯YCIE. Najwiêkszy w historii sekret motywacji" otrzymasz zupe³nie GRATIS:
 • BONUS #1:
  Dodatkowe 4 lekcje e-kursu, stanowi±ce rozwiniêcie zastosowañ systemu 4 kroków w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Te informacje poka¿± jeszcze wiêcej praktycznych zastosowañ systemu.
 • BONUS #2:
  Mo¿liwo¶æ skorzystania z... 8 darmowych konsultacji mailowych z autorem, który stanie siê Twoim osobistym "Trenerem".
 • BONUS #3:
  Mo¿liwo¶æ skorzystania z... 12 minut darmowych konsultacji telefonicznych z autorem.
Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Umys³ (31.70z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Zarz±dzanie sob± samym w czasie (21.70z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Gut Impact (34.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej