e-mail sitemap strona gwna


Sekrety samokszta³cenia

Jadwiga P³ocka
Cena: 19.97 z
stron: 121

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak ³atwo i przyjemnie zdobywaæ WIEDZÊ niezbêdn± do odnoszenia sukcesów? Znajd¼ drogowskazy prowadz±ce do osi±gniêcia sukcesu edukacyjnego. Przekonaj siê, ¿e dziêki umiejêtno¶ci samooceny oraz stosowania samodyscypliny sukces ten jest w zasiêgu rêki!


Znajd¼ drogowskazy prowadz±ce do osi±gniêcia sukcesu edukacyjnego. Przekonaj siê, ¿e dziêki umiejêtno¶ci samooceny oraz stosowania samodyscypliny sukces ten jest w zasiêgu rêki!

Publikacja ta jest w swoim rodzaju bardzo wyj±tkowa i unikatowa. Poznasz tutaj krok po kroku tajniki podejmowania decyzji o samokszta³ceniu, a tak¿e zasady i metody organizowania samokszta³cenia na co dzieñ (sprawdzone w praktyce) daj±ce wysok± efektywno¶æ i skuteczno¶æ procesu samokszta³cenia.

Ile razy zdarzy³o Ci siê, ¿e chcesz co¶ zrobiæ, a nie wiesz jak siê do tego zabraæ?


Ukoñczy³am szko³ê wy¿sz± z dyplomem mgr technologii ¿ywno¶ci. Ponadto ukoñczy³am studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu towaroznawstwa i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu z zakresu gospodarki turystycznej. Ukoñczy³am tak¿e szkolenia doskonal±ce w zakresie kszta³cenia systemem on-line. Posiadam d³ugoletni± praktykê w edukacji doros³ych prowadzonej tak systemem stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Sta³a siê ona kanw± opracowania tego¿ e-booka.

Jestem autork± m.in. materia³ów dydaktycznych dla s³uchaczy niestacjonarnych szkó³ dla doros³ych oraz publikacji dotycz±cych zagospodarowania turystycznego i kultury zawodu.

Stara³am siê zebraæ informacje rozproszone w wielu innych opracowanych przeze mnie materia³ach dydaktycznych i dziêki temu „odtajniæ” sekret samokszta³cenia, „ubraæ” w praktyczne i sprawdzone wskazówki tak, aby móg³ byæ znany szerszym krêgom i co najwa¿niejsze stosowany z powodzeniem.

Korzystaj±c z informacji zawartych w tej publikacji mo¿esz dokonaæ w³a¶ciwego dla siebie wyboru sposobu zdobywania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia posiadanych umiejêtno¶ci. Poznasz mo¿liwo¶ci jakie stwarza wiele instytucji organizuj±cych edukacjê doros³ych w ró¿nych formach i systemach. Przekonany o konieczno¶ci zdobywania wiedzy przez ca³e ¿ycie, podejmiesz trud samokszta³cenia i samodoskonalenia i osi±gnie wymarzony sukces ¿yciowy. Niezbêdna jest jedynie chêæ i g³êbokie przekonanie, ¿e to Ty decydujesz o swoim losie i tylko od Ciebie zale¿y czy osi±gniesz sukces.

Znajdziesz w tej publikacji praktyczne rady w jaki sposób szybko i skutecznie, a jednocze¶nie przejrzy¶cie prowadziæ notatki, w jaki sposób, nie trac±c cennego czasu, poszukiwaæ informacji w podrêcznikach, ksi±¿kach, Internecie. Wskazówki te bêdzie mo¿na wykorzystaæ tak w trakcie nauki systemem zaocznym w warunkach szkolnych (pod kierunkiem konsultanta), jak równie¿ na ró¿nych platformach edukacyjnych systemem on-line.

Pamiêtaj, ¿e ludzie sukcesu s± na szczycie dziêki umiejêtno¶ci motywowania samych siebie do samokszta³cenia i samodoskonalenia. Wszystko zaczyna siê od okre¶lenia celu, w który uwierzysz, ¿e jest realny. Umiejêtno¶æ wyznaczania celów i sporz±dzania planów ich realizacji to wspania³a cecha prowadz±ca do sukcesu.

Pomy¶l, co chcesz w ¿yciu osi±gn±æ, jakiej umiejêtno¶ci potrzebujesz? W jaki sposób mo¿esz j± opanowaæ? Czy mo¿esz sam siê jej nauczyæ, czy bêdziesz potrzebowa³ pomocy? Gdzie szukaæ tej pomocy? Od czego zacz±æ? W tym ebooku znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytañ, które siê pojawi±.

Pomy¶l, co chcesz w ¿yciu osi±gn±æ, jakiej umiejêtno¶ci potrzebujesz? W jaki sposób mo¿esz j± opanowaæ? Czy mo¿esz sam siê jej nauczyæ, czy bêdziesz potrzebowa³ pomocy? Gdzie szukaæ tej pomocy? Od czego zacz±æ? W tym ebooku znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytañ, które siê pojawi±.

Podejmij dzia³ania, bo one s± podstaw± osi±gniêæ. Ludzie sukcesu dzia³aj±, natomiast pozostali odk³adaj± dzia³ania na pó¼niej. Ty nie odk³adaj, uwierz mi, ¿e samokszta³cenia mo¿na siê nauczyæ. Wzmocnij swoje plany i cele wytrwa³o¶ci± i samodyscyplin±, bo ona jest podstawow± cech± w d±¿eniu do sukcesu. Wraz z samodyscyplin± ro¶nie poczucie w³asnej warto¶ci, szacunku do siebie i dumy z siebie. Wytrwa³o¶æ to cecha silnego charakteru i sukcesu, je¶li bêdziesz dzia³aæ – osi±gniesz cel
Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Od z³otówki do stówki (19.97z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Efekt Motyla (21.70z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej