e-mail sitemap strona gwna


Rutyna w zwi±zku

Anna Popis-Witkowska i Adrian Gasz
Cena: 14.49 z
stron: 58

obszerniejsze informacje o ebooku

Poznaj 52 skuteczne i sprawdzone sposoby, aby wymazaæ rutynê ze swojego zwi±zku


Kluczem do poprawy stanu Waszego zwi±zku jest robienie ró¿nych rzeczy wspólnie oraz robienie czego¶ dla partnera/partnerki.

Jeste¶cie par± od lat. Mieszkacie razem. I popadli¶cie w rutynê – krêcicie siê w zamkniêtym kó³ku “dom-praca-dom”, rzadko ze sob± rozmawiacie, ka¿de z Was ma swoje zajêcia, swoje obowi±zki. Wasz zwi±zek poma³u usycha. Jak temu zaradziæ?

"Jako¶æ naszego ¿ycia sprowadza siê do jako¶ci naszych zwi±zków z innymi lud¼mi".Anthony Robbins

Kluczem do poprawy stanu Waszego zwi±zku jest robienie ró¿nych rzeczy wspólnie oraz robienie czego¶ dla partnera/partnerki. Nie macie pomys³u, co mo¿na robiæ razem i jak czerpaæ z tego rado¶æ? Ten e-book jest odpowiedzi± na Wasze problemy.

Nie proponujê Ci, Mê¿czyzno, ¿eby¶ kupi³ partnerce futro z norek czy partnerowi skórzany p³aszcz jak z “Matrixa” (nawet je¶li Ciê na to staæ – w koñcu szkoda ¿ycia zwierz±tek, a Waszemu zwi±zkowi na dalsz± metê to i tak nie pomo¿e :)

Nie namawiam Ciê, Kobieto, do zrobienia operacji plastycznej (nie ¿a³uj, je¶li nie masz na taki zabieg pieniêdzy – to nie du¿e piersi czy g³adka twarz czyni± zwi±zek trwa³ym).Znajdziesz tu kilkadziesi±t prostych, w³a¶ciwie darmowych lub bardzo, bardzo tanich sposobów na to, by o¿ywiæ Wasz zwi±zek i zwalczyæ rutynê.

Wyobra¼ sobie, ¿e co tydzieñ mo¿esz otworzyæ ksi±¿kê i przeczytaæ kolejny rozdzia³, który wniesie ¶wie¿y powiew do Twojego zwi±zku - i tak przez ca³y rok! A¿ 52 sprawdzone sposoby, które pomog± Wam naprawdê cieszyæ siê sob± i odkryæ ró¿ne zapomniane ju¿ mo¿e sposoby na odczuwanie przyjemno¶ci z bycia razem. Zainwestuj w ebooka ju¿ teraz klikaj±c tutaj lub czytaj dalej, by w pe³ni przekonaæ siê, jak bardzo skorzystasz dziêki jego lekturze.

Jeden ze sposobów: Mówimy "proszê" i "dziêkujê"


“Podaj mi cukier! ”, “Wynie¶ ¶mieci! ”, “Odgrzej zupê! ” albo, co gorsza: “Cukier! ”, “¦mieci! ”, “Zupa! ”... Wydajecie sobie polecenia warkliwym g³osem, zak³adaj±c – ¶wiadomie lub pod¶wiadomie – ¿e partner i tak musi te czynno¶ci wykonaæ. I to jest b³±d.

Niew±tpliwie rodzice, dziadkowie czy inni Wasi opiekunowie uczyli Was kiedy¶, ¿e nale¿y byæ uprzejmym. Ta zasada powinna nadal Was obowi±zywaæ i to nie “równie¿ wobec partnera/partnerki”, ale “przede wszystkim wobec partnera/partnerki”! Powiedzcie do swojej drugiej po³ówki: “Kochanie, czy mo¿esz podaæ mi cukier?”, a gdy ten cukier dostaniecie, powiedzcie: “Dziêkujê! ” i u¶miechnijcie siê. Sami zobaczycie, ¿e reakcj± na tê drobn± uprzejmo¶æ (która przecie¿ nic Was nie kosztuje) bêdzie u¶miech. Na pewno Wasz towarzysz/towarzyszka ¿ycia doceni ten drobiazg i sam/sama zacznie Was traktowaæ z wiêksz± uprzejmo¶ci±.

Zawsze przyjemniej jest wykonywaæ codzienne obowi±zki, gdy mo¿emy my¶leæ o nich nie jak o przykrych konieczno¶ciach, lecz jak o uprzejmych gestach, za które spotka nas mi³e podziêkowanie.

Zobaczysz, ¿e spodziewaj±c siê serdecznego u¶miechu i mi³ego “dziêkujê” – Twój partner lub partnerka zacznie chêtniej wykonywaæ swoje domowe powinno¶ci. Byæ mo¿e nawet nie trzeba bêdzie ju¿ mu/jej przypominaæ o tym, ¿e trzeba zmyæ naczynia czy odkurzyæ – zrobi to sam/sama, wiedz±c, ¿e docenisz jego/jej wysi³ek.

Oto kilka ze sposobów szczegó³owo opisanych w ksi±¿ce:


Przepraszamy. Nie zapominajcie o tym wa¿nym s³owie i nie zacinajcie siê w swojej z³o¶ci. Wyci±gnijcie rêkê na zgodê. Zamiast zrzucaæ winê za zdarzenie na siebie nawzajem i marnowaæ czas na k³ótnie i pretensje – przepro¶cie siê i szybko zajmijcie rozwi±zaniem problemu.

Masa¿ erotyczny. Poznajcie swoje cia³a od nowa! Zarezerwujcie sobie spokojny wieczór i po k±pieli zapalcie ¶wiece, w³±czcie nastrojow± muzykê (mo¿e tê piosenkê, która kojarzy Wam siê z Waszymi pierwszymi wspólnymi uniesieniami erotycznymi?), zapalcie kadzide³ko lub rozpylcie pachn±cy olejek. U³ó¿cie siê wygodnie w po¶cieli i spróbujcie poznaæ swoje cia³a na nowo, odnówcie “znajomo¶æ” ze strefami erogennymi partnera/partnerki. Niech ka¿dy skrawek jego/jej cia³a odczuje, ¿e Wasze uczucia – mi³o¶æ, fascynacja, po¿±danie – nie wygas³y.

Wspólnie gotujemy. Na ogó³ zapewne gotuje jedno z Was, a w naszych realiach najczê¶ciej jest to kobieta. W przygotowaniu posi³ku najwa¿niejszy jest efekt – przede wszystkim to, ¿eby by³o czym zaspokoiæ g³ód, no i dobrze by by³o, ¿eby posi³ek by³ przy tym w miarê smaczny.Gotowanie dla niewielu z nas pozosta³o tak¿e przyjemno¶ci±, rado¶ci± tworzenia. A szkoda, bo gotowanie, zw³aszcza wspólne, mo¿e byæ ¶wietn± zabaw±!

Karteczki. Na pewno czasem robicie listy zakupów czy spraw do za³atwienia, zostawiacie sobie jakie¶ polecenia: “Odgrzej obiad! ”, “Sprawd¼ wodomierz! ”, “Wstaw pranie! ”.Karteczki staj± siê bezosobowe, zimne, rozkazuj±ce. A wystarczy przecie¿ dodaæ do tre¶ci takiej kartki rysunek kwiatka, serduszka czy u¶miechniêtej buzi. Mo¿na te¿ na koniec napisaæ po prostu: “¯yczê Ci mi³ego dnia! ” albo dwa najprostsze i najwa¿nieszje s³owa: “KOCHAM CIÊ! ” :)

Dzieñ pe³nej obs³ugi. W Waszym domu prwadopodobnie panuje podzia³ obowi±zków – czy to na zasadzie, ¿e pewne czynno¶ci wykonuje jedno z Was, czy to w “systemie zmianowym” - raz jedno, raz drugie zajmuje siê wykonywaniem jakich¶ obowi±zków.Dajcie raz na jaki¶ czas jednemu z Was urlop! W pracy zwykle dostajecie jakie¶ urlopy, ale w domu z obowi±zków zwalnia Was na ogó³ tylko choroba.

Muzyczny wieczór. Muzyka towarzyszy Wam przez ca³e ¿ycie – czasem tylko jako ledwo rejestrowane (czy wrêcz niezauwa¿ane) t³o, czasem jako konkretne ¼ród³o przyjemno¶ci, niekiedy jako ¿yciowa pasja lub nawet wykonywany zawód. Zdecydowana wiêkszo¶æ Was lubi jak±¶ muzykê.Wybierzcie wiêc listê ulubionych utworów, zapalcie przyæmione ¶wiat³o i oddajcie siê razem przyjemno¶ci s³uchania muzyki. Na pewno s± piosenki, które kojarz± Wam siê z wa¿nymi momentami czy etapami Waszego ¿ycia – snujcie razem wspomnienia, ¶piewajcie znane Wam lepiej utwory.

Przytulanie. Kontakt fizyczny jest istotny dla zwi±zków miêdzyludzkich – nie tylko tych mi³osnych. A Wy pewnie rzadko ju¿ siê przytulacie...Dajcie sobie tê odrobinê czu³o¶ci – przytulcie siê po powrocie z pracy, ofiarujcie sobie niespodziewany u¶cisk “w przelocie” - gdy mijacie siê w drodze do ³azienki czy kuchni.Nie zapominajcie te¿ o przytulaniu siê w ³ó¿ku (i nie, nie seks mam tym razem na my¶li :) Zamiast odwracaæ siê do siebie plecami – przytulcie siê przed snem, a mo¿e nawet spróbujcie zasn±æ w swoich objêciach.

Wspomnienia. Pamiêæ ka¿dego z Was jest kopalni± przeró¿nych, czêsto niezwyk³ych wspomnieñ. Podzielcie siê nimi z partnerem/partnerk±.Oczywi¶cie niewskazane s± zachwyty nad poprzednimi partnerami/partnerkami ;) Bezpieczniejszym tematem bêd± wspomnienia z dzieciñstwa lub opowie¶ci o sprawach niezwi±zanych z przygodami mi³osnymi.

K±piemy siê. Pewne zabiegi higieniczne wykonuje siê automatycznie – tak czêsto jest z braniem prysznica czy k±pieli – no i na ogó³ wykonuje siê te czynno¶ci w pojedynkê.Mo¿e jednak warto uatrakcyjniæ ablucje towarzystwem partnera/partnerki?

Æwiczymy. Kondycja coraz s³absza, zadyszka ³apie ju¿ po wej¶ciu schodami na pierwsze piêtro, bol± napiête miê¶nie pleców... A æwiczyæ siê nie chce, bo co ciekawego mo¿e byæ w sk³onach, przysiadach czy machaniu rêkami?Od dawna wiadomo, ¿e sprostaæ wyzwaniom ³atwiej w parze lub grupie ni¿ w pojedynkê. Namówcie wiêc partnera/partnerkê do wspólnych æwiczeñ. Nie próbujcie uczyniæ nagle z “kanapowca” sportowca – niech to na pocz±tek bêdzie 10-15 minut dziennie.

Zainwestuj w swój zwi±zek. Kup ebooka i korzystaj z niego codziennie. Zobaczysz, jak bardzo mo¿na ulepszyæ relacjê z drug± osob± stosuj±c proste pomys³y zawarte w tej ksi±¿ce.


Wicej informacji
Cena: 14.49 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Optymizm (19.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Motywacja bez granic (21.70z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Dobry start (17.70z)
Umys³ (31.70z)
Zarz±dzanie sob± samym w czasie (21.70z)
Efekt Motyla (21.70z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Ja i cele (37.00z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej