e-mail sitemap strona gwna


Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji

Andrzej Stefañczyk
Cena: 29.95 z
stron: 194

obszerniejsze informacje o ebooku

W jaki sposób skutecznie wp³ywaæ na innych i broniæ siê przed negatywnym wp³ywem z ich strony?


Poznaj czym jest psychologia spo³eczna i jej mroczne oblicze. Odkryj na czym polega wywieranie wp³ywu, manipulacja, czy perswazja.

Nie da siê ukryæ, ¿e psychologia manipulacji budzi coraz wiêksze zainteresowanie w¶ród naszego spo³eczeñstwa. Powsta³o wiele publikacji na ten temat, firmy szkoleniowe proponuj± kursy zwi±zane z t± tematyk± ucz±c jak profesjonalnie manipulowaæ? Ten wzrost zainteresowania manipulacj± budzi coraz wiêksze obawy. Nie masz ju¿ pewno¶ci czy Twój kolega lub kole¿anka z pracy zna manipulacjê? Nie wiesz kiedy mo¿esz byæ poddany wyrafinowanej manipulacji, która mo¿e zaprowadziæ Ciê na manowce. Czy mo¿na temu zaradziæ? Aby¶ bezpiecznie osi±ga³ swoje cele i d±¿y³ do sukcesu? Z pewno¶ci±, mo¿esz temu zaradziæ.
Nie chodzi tu jednak tylko o to jak potê¿nym narzêdziem oddzia³ywania jest ta wiedza, nie chodzi o skuteczny kontakt, ani o to, ¿e kto¶ zrobi to czego od niego oczekujemy. Tu chodzi o co¶ znacznie cenniejszego.

Ta wiedza pozwoli Ci powiedzieæ sobie:
"Teraz nareszcie rozumiem. Rozumiem dlaczego niektórzy zachowywali siê w taki sposób wobec mnie. Rozumiem dlaczego kupi³em to czego nie chcia³em. Rozumiem dlaczego zgodzi³em siê z pogl±dem, który tak na prawdê nie mia³ sensu. Mam ¶wiadomo¶æ dlaczego da³em siê oszukaæ. Rozumiem dlaczego pozwoli³em innym decydowaæ o sobie".
Co jest najlepsz± obron±? Niektórzy twierdz±, ¿e Atak! I co¶ w tym jest, Twoim "atakiem" mo¿e byæ wiedza zawarta w tej ksi±¿ce. Sama ¶wiadomo¶æ jest potê¿n± tarcz±, która bêdzie chroniæ Ciebie i Twoje cele.

"Ostrzegam, ¿e nabycie takiej wiedzy poci±ga za sob± pewne konsekwencje. Znika bowiem b³oga nie¶wiadomo¶æ i naiwno¶æ. Prawda potrafi byæ okrutna. Lepiej jednak wiedzieæ, ¿e kto¶ nami manipuluje ni¿ nie¶wiadomie podlegaæ jego woli."

- Andrzej Stefañczyk, autor publikacji


Nie daj sob± manipulowaæ. Niech has³o wywieranie wp³ywu przestanie byæ Ci obce. Niech pracuje na Twoj± korzy¶æ (albo na Twój sukces)

Zapewne zdajesz sobie sprawê z tego, ¿e manipulacja jest obecna prawie wszêdzie. Czy potrafisz jednak zachowaæ siê i reagowaæ na ni± odpowiednio? Wiesz jak wykorzystaæ perswazjê i wywieranie wp³ywu tak aby pracowa³y dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie?
Na pocz±tek wystarczy, ¿e powiesz sobie: "Teraz moja kolej. Moja kolej na dzia³anie. Nie pozwolê ju¿ nikomu na manipulowanie sob±."

Zobacz czego nauczysz siê dziêki publikacji "Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji":
Bêdziesz ¶miaæ siê z nieudolnej manipulacji innych ludzi maj±c ¶wiadomo¶æ wiedzy i praktycznych porad zawartych w tej ksi±¿ce.
Zrozumiesz w jaki sposób mo¿na nak³oniæ innych do podjêcia lub zmianyjakiej¶ decyzji

Zrozumiesz w jaki sposób mo¿na wp³ywaæ na emocje innych ludzi sk³aniaj±ceich do okre¶lonego zachowania

Zrozumiesz istotê komunikacji miêdzyludzkiej i wp³yw poszczególnych jej sk³adników na proces wywierania wp³ywu na innych ludzi

Bêdziesz wiedzia³ w jaki sposób skutecznie obroniæ siê przed manipulacj± tak aby czuæ siê bezpiecznie.Wicej informacji
Cena: 29.95 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Ja i cele (37.00z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Efekt Motyla (21.70z)
Umys³ (31.70z)
Gut Impact (34.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej