e-mail sitemap strona gwna


Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶

Arkadiusz £yjak
Cena: 19.90 z
stron: 245

obszerniejsze informacje o ebooku

Odkryj w jaki sposób Twój umys³ mo¿e stanowiæ doskona³e narzêdzie do kreaowania w³asnej przysz³o¶ci.


Jak za pomoc± swojego w³asnego umys³u kreowaæ w³asn± przysz³o¶æ oraz w jaki sposób wykorzystaæ si³ê pod¶wiadomo¶ci do zdobycia WSZYSTKIEGO czego tylko zapragniesz?

Jak za pomoc± swojego w³asnego umys³u kreowaæ w³asn± przysz³o¶æ oraz w jaki sposób wykorzystaæ si³ê pod¶wiadomo¶ci do zdobycia WSZYSTKIEGO czego tylko zapragniesz?

UWAGA! Ta publikacja nie jest dla wszystkich. Jest to bardzo specyficzny temat i ebook skierowany jest g³ównie do osób, które nie boj± siê nowo¶ci oraz które interesuj± siê psychologi±, parapsychologi±, rozwojem osobistym czy NLP.

Zaskakuj±co wiele osób odrzuca od razu takie rzeczy, których nieznaj± b±d¼ które uwa¿aj± za niemo¿liwe. Pewnego dnia przeprowadzono w USA badanie, które polega³o na podzieleniu studentów na 2 grupki. Jednej z nich powiedziano, ¿e s± wybitnie uzdolnieni i skazani na sukces jak równie¿ o tym, ¿e zostali wybrani spo¶ród najlepszych. Oczywi¶cie oni nie wiedzieli o tym, ¿e ta informacja jest nieprawdziwa. Faktycznie nie by³o wcale ró¿nicy w poziomie inteligencji, zdolno¶ciitp... Jednak umys³ ludzki i pod¶wiadomo¶æ nakierowa³a tych ludzi na tory sukcesu i gdy badanie zakoñczono po latach, okaza³o siê, ¿e grupa, która zosta³a "oznaczona" jako Ci skazani na sukces odnios³a owiele wiêksze sukcesy w ¿yciu, lepiej im sie wiod³o, osi±gali lepsze wyniki.

Jak to jest mo¿liwe? Czy rzeczywi¶cie pod¶wiadomo¶æ ma a¿ tak silne dzia³anie? Oczywi¶cie, ¿e tak - przekonaj siê o tym sam!

Zobacz co autor ma do powiedzenia na temat swojej ksi±¿ki "Pozwól, ¿e siê przedstawiê - nazywam siê Arek £yjak, jestem redaktorem naczelnym Serwisu Parapsychologii Praktycznej oraz autorem ksi±¿ki pt. „Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ – Twój umys³ jako rewolu­cyjne narzêdzie tworzenia i przewidywania przysz³o¶ci”. Jest mi bardzo mi³o, ¿e mogê w tej chwili przekazaæ Ci kluczowe informacje na temat w/w ksi±¿ki, dziêki której, czego jestem pewien, ka¿de Twoje marzenie nabie­rze realnych kszta³tów. Wiem, ¿e czytasz ten tekst, poniewa¿ zainteresowa³ Ciê ten temat i pewnie zastanawiasz siê równie¿ o jakie, wspomniane w tytule, pieni±dze mo¿e chodziæ..."

Poznaj odpowiedzi na nastêpuj±ce pytania:

Jak wykorzystaæ w praktyce swój wrodzony Szósty Zmys³?Jak programowaæ swój Pod¶wiadomy Umys³, aby we ¶nie przekazywa³ Ci informacje z przysz³o¶ci?Jak interpretowaæ takie sny?Jak takie informacje umiejêtnie spieniê¿yæ np. w zak³adach buk­macherskich?Jak wykorzystaæ marzenia senne do rozwi±zywania swoich proble­mów z ¿ycia prywatnego, rodzinnego czy zawodowego?Jak przewidywaæ wydarzenia z przysz³o¶ci w celu u³atwienia po­dejmowania decyzji?
Bogini Fortuny faworyzuje ludzi czynu – sk±d wiesz ile chce daæ w³a­¶nie Tobie? Po prostu j± zapytaj!

Co o ebooku s±dz± inni?
Ksi±¿ka ta nie tylko wyja¶ni³a mi sk±d siê bior± moje sny, co mog± znaczyæ, ale przede wszystkim to, ¿e mogê je do czego¶ wykorzystaæ, do znalezienia odpowiedzi na wiele pytañ, do unikniêcia pewnych wydarzeñ, ogólnie do tworzenia w³asnej przysz³o¶ci. [...] Ksi±¿ka jest niesamowita, cie­szê siê, ¿e w koñcu kto¶ zdoby³ siê na odwagê by to wszystko zebraæ i wyt³umaczyæ! [...] Polecam wszystkim ciekaw­skim, znajdziecie tam wiele interesuj±cych informacji i faktów z ¿ycia wziêtych o tym, co mo¿ecie zrobiæ ze swoim umys³em.... a ma on nieograniczone i zaskakuj±ce zdolno¶ci.

Kamila Cha³da¶ , DeAnza College in Cupertino, USA, 24 lata

Ksi±¿ka naprawdê jest dobra. Przeczyta³em j± od dechy do dechy w dwa dni. I jest w niej co¶ wiêcej ni¿eli instrukta¿ jak zdobyæ fortunê dziêki ¶wiadomemu ¶nieniu. Dziêki niej na jednym ogniu mo¿na upiec nie dwie, a trzy pieczenie: wygraæ fortunê, nauczyæ siê ¶wiadomie ¶niæ, oraz… a to ju¿ pozostawiam Tobie do odkrycia.

Darek Sugier , autor „Mi³o¶æ i Wolno¶æ Poza Cia³em”

To musi byæ ekscytuj±ce i na dodatek bardzo op³acalne! Czy istnieje wiêc swoiste duchowe „perpetuum mobile”, dziêki któremu ka¿dy bez wyj±tku bêdzie móg³ kszta³towaæ swoj± przysz³o¶æ, znaj±c j± zanim siê ona pojawi i tak pokierowaæ swoim ¿yciem, aby by³o pasmem ekscytuj±cych wydarzeñ, spe³nienia osobistego i niewys³owionego szczê¶cia? Czy technika Inkubacji Snu jest tym narzêdziem, które mo¿na z powodzeniem porównaæ do Niewidzialnego Doradcy, który zna odpowiedzi na KA¯DE nasze pytanie?

Pamiêtaj tak¿e o tym, ¿e na KA¯DY ebook w Z³otych My¶lach obowi±zuje specjalna Gwarancja Satysfakcji Klienta. Niczym zatem nie ryzykujesz.Tak, wiem ¿e je¶li ebook nie spe³ni moich oczekiwañ, mogê go zwróciæ, odzyskuj±c 100% inwestycji poniesionej na jego zakup.

Ka¿dy by chcia³ znaæ odpowiedzi na nurtuj±ce go pytania i to jeszcze zanim te nie zmusz± go do dokonania okre¶lonego wyboru. Jak mawia jedno z praw Murphy'ego: „W rozwi±zaniu problemu najbardziej przydatna jest ZNAJOMO¦Æ ODPOWIEDZI”. Jestem przekonany, ¿e Ty równie¿ odnajdziesz w sobie odpowiedzi na swoje ¿yciowe pytania. Ten poradnik powie Ci jak to zrobiæ...


Wicej informacji
Cena: 19.90 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Efekt Motyla (21.70z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Optymizm (19.97z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Umys³ (31.70z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Dobry start (17.70z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej