e-mail sitemap strona gwna


Optymizm

Tomasz Stelmachowicz
Cena: 19.97 z
stron: 195

obszerniejsze informacje o ebooku

Optymizm - Dlaczego poprzez pozytywne my¶lenie mo¿na osi±gn±æ wiêcej?


Ka¿dy z nas przyszed³ na ¶wiat z potencja³em twórczych mo¿liwo¶ci, które drzemi± w nim czekaj±c jedynie na uaktywnienie i odkrycie.

Drogi Czytelniku!

¯yjemy po to aby poznawaæ siebie, odkrywaæ potencja³ w³asnych mo¿liwo¶ci, cieszyæ siê ¿yciem, realizowaæ swe marzenia, poszukiwaæ coraz to nowych dróg w³asnej satysfakcji i spe³nienia... ¯yjemy równie¿ po to aby realizowaæ swoje pasje.

Zapewne ka¿dy z nas chcia³by nadaæ g³êbszy sens swojemu ¿yciu, w pe³ni poczuæ i do¶wiadczyæ to co nadaje mu swoist± niepowtarzalno¶æ i unikalno¶æ. Wszyscy przecie¿ jeste¶my wyj±tkowi i niepowtarzalni, jednak¿e jak¿e wielu z na o tym na co dzieñ zapomina. Ka¿dy z nas przyszed³ na ¶wiat z potencja³em twórczych mo¿liwo¶ci, które drzemi± w nim czekaj±c jedynie na uaktywnienie i odkrycie. Ka¿de z cudownych drzew, które wespó³ tworz± las, przez szereg lat uaktywnia³o swój potencja³ by dzi¶ móc udzielaæ cienia strudzonym wêdrowcom.

Podobnie i my wszyscy wespó³ tworzymy spo³eczeñstwo, w którym wzajemnie mo¿emy dzieliæ siê twórcz± inspiracj±. Ci z nas, którzy trafili na dogodn± glebê, ju¿ dzi¶ realizuj± siê w pe³ni. Wielu z nas czeka jeszcze na odkrycie siebie i równie wielu kroczy ¶cie¿k± samopoznania odkrywaj±c swoje twórcze mo¿liwo¶ci. Samopoznanie jest jednym z wymiarów naszego ¿ycia.

Drugim z nich jest twórcza kreacja. Gdy samopoznanie po³±czymy z twórcz± kreacj± odkrywaj±c i odnajduj±c siebie jako twórców naszej rzeczywisto¶ci wówczas nasze ¿ycie wkracza na ¶cie¿kê spe³nienia. Poczucie ¿yciowego sukcesu jest wprost proporcjonalne do poczucia ¿yciowego spe³nienia. Tote¿ kroczmy ¶cie¿kami samorealizacji, realizuj±c zarazem swe marzenia. Kroczmy pe³ni optymizmu, pa³aj±cy entuzjazmem, kroczmy pe³ni Rado¶ci, Szczê¶cia i Mi³o¶ci. B±d¼my jako owe drzewa w towarzystwie których mog± odetchn±æ strudzeni wêdrowcy. B±d¼my jako Ci, którzy samym swoim nastawieniem przeistaczaj± otaczaj±c± nas rzeczywisto¶æ. Mamy w sobie nieograniczony potencja³. Tym potencja³em jest moc Optymizmu, oraz twórczej, aktywnej Kreacji. Mam nadziejê Czytelniku, ¿e ksi±¿ka „Sekrety Optymizmu – Poradnik szczê¶liwego ¿ycia” przyniesie Ci równie wiele rado¶ci, ile mi przynios³a podczas pisania. Gdy¿ zarazem Ty Czytelniku jeste¶ jej wspó³autorem. Stwarzasz j± bowiem na równi swoim aktywnym zaanga¿owaniem. Pozwól by ta ksi±¿ka Ciê poprowadzi³a. Pozwól aby odkry³a przed Tob± goszcz±cy w Tobie potencja³. Zostañ Optymist± i wied¼ Szczê¶liwe ¯ycie.


¯ycz±c Wiele ¯yciowego Szczê¶cia,
odkrycia, poznania oraz zrozumienia siebie
a zarazem uaktywnienia twórczego ¿yciowego potencja³u

Przesy³am Serdeczne Pozdrowienia
Tomasz Stelmachowicz

Kilka s³ów o autorze publikacji


Tomasz Stelmachowicz Autor ksi±¿ek i licznych artyku³ów osadzonych w tematyce samorealizacji, pozytywnego my¶lenia, ezoteryki oraz parapsychologii. Od wielu lat praktykuj±cy ró¿norodne metody medytacji, poznawania i zg³êbiania umys³u oraz twórczej pracy nad sob±. Posiada g³êbokie do¶wiadczenie w zakresie metod i technik pracy z umys³em.

Szczególn± dziedzin± jego zainteresowañ s± odmienne stany ¶wiadomo¶ci do¶wiadczane przez adeptów podczas medytacji, sesji autohipnotycznych oraz w trakcie ¶wiadomego ¶nienia. W swoich publikacjach dzieli siê z czytelnikami w³asnym do¶wiadczeniem oraz osobist± refleksj± opart± na podstawie zarówno w³asnych do¶wiadczeñ jak i obserwacji, których pod³o¿em s± ró¿norodne teorie psychologiczne.
Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Dobry start (17.70z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Umys³ (31.70z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej