e-mail sitemap strona gwna


Okresy warunkowe s± proste!

Anna Kowalczewska
Cena: 19.97 z
stron: 124

obszerniejsze informacje o ebooku

Kto jeszcze chce zrozumieæ KIEDY i JAK u¿ywa siê okresów warunkowych w praktyce?


Odkryj, jak proste s± okresy warunkowe w angielskim. Dziêki temu ebookowi zrozumiesz dok³adnie, jak ich poprawnie u¿ywaæ.

Zdania podrzêdne warunkowe, potocznie mówi±c - okresy warunkowe (conditionals), to jeden z dzia³ów angielskiej gramatyki, który sprawia ucz±cym siê najwiêcej problemów. Wynika to najprawdopodobniej z opanowywania tego materia³u jedynie pamiêciowo, bez choæby próby zrozumienia.

Wiem te¿ z do¶wiadczenia, ¿e niewielu nauczycieli potrafi wyt³umaczyæ to zagadnienie przystêpnie i skutecznie. Udaje siê to najlepiej w przypadku struktur dotycz±cych przysz³o¶ci lub tera¼niejszo¶ci – problem pojawia siê z przesz³o¶ci±, a tzw. “okresy mieszane” (Mixed Conditionals) to ju¿ dla wielu adeptów jêzyka angielskiego prawdziwe przekleñstwo...

Opinia na temat poprzedniej ksi±¿ki tej autorki, wydanej przez nasze wydawnictwo: "Witam, sposób w jaki Pani Ania przekaza³a w tym ebooku wiadomo¶ci mo¿na okre¶liæ - pe³na rewelacja. Wyj±tkowo szybko mo¿na siê w ten sposób uczyæ. Jest to dobry przyk³ad jak mo¿na z trudnych do zapamiêtania i nauczenia siê elementów obcego jêzyka, zrobiæ co¶ po co chêtnie siê siêga.Nie tylko polecam ale bardzo polecam ka¿demu. Pani Ani gratulujê 'lekkiego pióra'." El¿bieta Borowczak 52 lata, mgr farmacji, MLM

Wreszcie warunki w angielskim s± PROSTE


Autorka jednego z najlepiej ocenianych przez czytelników ebooków - "Mowa zale¿na jest prosta! " - zachêcona sukcesem swojej pierwszej ksi±¿ki - napisa³a drug±. Tym razem wykorzystuje swój niezwyk³y dar do t³umaczenia skomplikowanych zagadnieñ gramatycznych, by w przyjemny sposób zapoznaæ czytelników z czym¶, co zwyk³o byæ zmor± Polaków ucz±cych siê angielskiego - z okresami warunkowymi.

Co znajdê w ebooku „Okresy warunkowe s± proste! ”?


"W tym e-booku wyja¶niê Ci wszystkie zawi³o¶ci dotycz±ce zdañ warunkowych – od prostszych poprzez trudniejsze, do najbardziej skomplikowanych. Pocz±tkowe rozdzia³y po¶wiêcê okresom typu 0, 1, 2 i 3, nastêpnie omówiê okresy mieszane 3+2 i 2+3, na koniec za¶ zajmê siê przyk³adami nietypowymi, takimi, które niekoniecznie bêd± rozpoczynaæ siê klasycznym “if”. Ponadto zwrócê uwagê na wyj±tkowe zastosowanie “will”, “would” i “should” w zdaniu podrzêdnym w okresach 1 i 2, oraz inwersj± stylistyczn± zdañ warunkowych typu 1, 2 i 3.

Po ka¿dym rozdziale dotycz±cym wê¿szej partii materia³u bêdziesz mieæ mo¿liwo¶æ przetestowania nabytej wiedzy w æwiczeniach, a pod koniec ksi±¿ki znajdziesz rozdzia³ po¶wiêcony przekrojowym æwiczeniom, gdzie sprawdzisz swoje umiejêtno¶ci w ró¿nych typach zadañ.

Moja nadzieja, ¿e materia³ dotycz±cy okresów warunkowych potrafiê przekazaæ przystêpnie i skutecznie, opiera siê na tym, ¿e w taki sposób nauczy³am go ju¿ wielu swoich uczniów. Tak, okresy warunkowe naprawdê mog± byæ proste! Przekonaj siê sam."
- wyja¶nia we wprowadzeniu do ksi±¿ki Anna Kowalczewska.

Oto niektóre z tematów poruszonych w ksi±¿ce „Okresy warunkowe s± proste! ”:

Zerowy, pierwszy, drugi i trzeci okres warunkowy

Okresy mieszane

Nietypowe przypadki, np. u¿ycie will, would, should w zdaniu warunkowym

Real conditionals

Zasady t³umaczenia zdañ na jêzyk angielski

Wstawianie czasowników w odpowiednich formach

Witam Ciê serdecznie,

Jestem magistrem filologii angielskiej, dyplomowanym nauczycielem w liceum ogólnokszta³c±cym, egzaminatorem i weryfikatorem nowej matury.

Najchêtniej uczê gramatyki, któr± traktujê jak logiczn± uk³adankê, najpierw u³o¿on± dla siebie, a teraz porz±dkowan± w g³owach moichuczniów. Choæ obecnie stawia siê przede wszystkim na komunikatywno¶æ, wiem, ¿e ambitni uczniowie, studenci oraz osoby przygotowuj±ce siê doegzaminów FCE i wy¿szych potrzebuj± tak¿e wiedzy gramatycznej.

Przekonaj siê sam, czytaj±c darmowy fragment, czy mój sposób przedstawiania gramatyki jest dla Ciebie tak samo zrozumia³y i przejrzysty jak dla wiêkszo¶ci moich uczniów. Przyjemnej lektury i samych sukcesów!

Jak zobaczysz dziêki lekturze ebooka - okresy warunkowe przewijaj± siê w jêzyku znacznie czê¶ciej ni¿ zwykli¶my my¶leæ. Je¶li je dobrze opanujesz - bêdzie Ci ³atwiej budowaæ poprawnie wiele ró¿nych zdañ, nie tylko takich, jak w najprostszych przyk³adach ilustruj±cych warunki. "Je¶li zainwestujesz w tego ebooka - bêdziesz bardzo zadowolony." - czy wiesz, jak to powiedzieæ po angielsku? A teraz przestañ zastanawiaæ siê, jak bardzo przyda Ci siê opanowanie okresów warunkowych do perfekcji i po prostu DZIA£AJ:


Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej