e-mail sitemap strona gwna


Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ?

Aleksander £amek
Cena: 19.97 z
stron: 172

obszerniejsze informacje o ebooku

Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? Poznaj najskuteczniejsze sposoby walki z nie¶mia³o¶ci±!


Ty równie¿ mo¿esz pokonaæ swoj± nie¶mia³o¶æ i zacz±æ w pe³ni cieszyæ siê ¿yciem.

Witaj,

Gdy mówiê znajomym, ¿e kiedy¶ by³em bardzo nie¶mia³± osob±, to albo wybuchaj± ¶miechem, albo patrz± na mnie podejrzliwie, wietrz±c jaki¶ podstêp. W tej chwili trudno im uwierzyæ, ¿e kiedy¶ mia³em bardzo du¿e problemy z rozmawianiem z innymi lud¼mi, mia³em ma³o znajomych i przyjació³, potrafi³o mnie zestresowaæ nawet najbardziej b³ahe wydarzenie.

W tej chwili po mojej nie¶mia³o¶ci nie zosta³ nawet ¶lad - potrafiê swobodnie porozumiewaæ siê z innymi w praktycznie ka¿dej sytuacji, wystêpujê publicznie w mediach, prowadzê szkolenia oraz grupowe zajêcia dla pacjentów.

Doj¶cie do takich efektów nie by³o ³atwe. Zajê³o mi kilka lat ciê¿kiej pracy nad sob±. Musia³em uczyæ siê na w³asnych b³êdach. Aby pope³niaæ ich mniej kupowa³em ksi±¿ki po¶wiêcone nie¶mia³o¶ci. Niestety okaza³o siê, ¿e ksi±¿ki te s± ma³o przydatne, gdy¿ albo skupia³y siê na teoretycznych aspektach nie¶mia³o¶ci (np. sk±d bierze siê nie¶mia³o¶æ), albo prezentowane w nich rady by³y na tyle ogólne, ¿e trudno by³o je zastosowaæ w praktyce.

Dlatego gdy zupe³nie uda³o mi siê przezwyciê¿yæ problem z w³asn± nie¶mia³o¶ci±, postanowi³em stworzyæ praktyczny poradnik, który pomo¿e innym nie¶mia³ym osobom w zmniejszeniu, a nastêpnie w wyeliminowaniu tego problemu z ich ¿ycia.

Aleksander £amek

Od ponad 10 lat zajmuje siê tematyk± ludzkiego samorozwoju. Przez szereg lat pracowa³ jako dziennikarz prasowy. Jest autorem kilku ksi±¿ek, m.in. "Terapia ¶miechem. Praktyczny poradnik" . Od 5 lat zajmuje siê terapi± ¶miechem i prowadzi grupowe sesje terapii ¶miechem w Centrum Onkologii w Warszawie.

Jest twórc± kilku autorskich szkoleñ, m.in. „Sukces z humorem”. W latach 2003-2004 by³ prezydentem Klubu Ludzi Sukcesu w Warszawie. Jako ekspert od terapii ¶miechem i ludzkiego rozwoju ma na swoim koncie kilkadziesi±t wystêpów w telewizji, radiu i prasie (m.in. Glamoure, Gazeta Wyborcza, Przyjació³ka, Program Pierwszy Polskiego Radia, TVP, TVN Style, Polsat).

"Nie¶mia³o¶æ - jak z ni± skutecznie walczyæ" prezentuje kilkadziesi±t sprawdzonych metod na przezwyciê¿anie nie¶mia³o¶ci. Je¶li zdecydujesz siê na stopniowe wcielanie ich w ¿ycie, to w ci±gu kilku miesiêcy mo¿esz ograniczyæ swoj± nie¶mia³o¶æ lub te¿ pozbyæ siê jej ca³kowicie! Ksi±¿ka zosta³a tak napisana, aby osoby j± przerabiaj±ce mog³y zacz±æ od stosowania najprostszych technik, z którymi poradz± sobie nawet bardzo nie¶mia³e osoby. W miarê przezwyciê¿ania swojej nie¶mia³o¶ci osoby te mog± przej¶æ do stosowania kolejnych metod.

Publikacja prezentuje m.in. nastêpuj±ce zagadnienia:

Analiza nie¶mia³o¶ci. Nie ma dwóch osób nie¶mia³ych dok³adnie w taki sam sposób. Dla jednych najwiêkszym problemem jest mówienie do drugiej osoby, dla innej publiczne przemawiania, dla jeszcze innej stres. Dlatego zanim we¼miemy siê za walkê z Twoj± nie¶mia³o¶ci±, warto dok³adnie uzmys³owiæ sobie, co dok³adnie sk³ada siê na ni±.

Pewno¶æ siebie. Podstawowym problemem osób nie¶mia³ych jest to, ¿e brakuje im pewno¶ci siebie i wiary we w³asne si³y. Dlatego nauczysz siê zyskiwaæ wiêksz± pewno¶æ siebie.

Przejmowanie siê. Dla osób nie¶mia³ych bardzo powa¿nym problemem jest nadmierne przejmowanie siê tym, co inni sobie o nich pomy¶l±. To z kolei blokuje je przed nawi±zywaniem kontaktów z innymi lud¼mi. Na szczê¶cie istniej± proste techniki, dziêki którym mo¿na du¿o mniej przejmowaæ siê opiniami innych ludzi.

Pod¶wiadomo¶æ. Nasz umys³ pod¶wiadomy to potê¿ne narzêdzie, które mo¿e nam pomóc przezwyciê¿aæ blokady, jakie posiadaj± osoby nie¶mia³e.

Pozytywne my¶lenie. Osoby nie¶mia³e czêsto s± mistrzami w my¶leniu negatywnym. Dziesi±tki razy w my¶lach roztrz±saj± negatywne sytuacje, oceniaj±c siebie bardzo surowo. Te negatywne my¶li bardzo blokuj± takie osoby. Naucz± siê one my¶leæ bardziej pozytywnie.

¦miech i humor. ¦miech jest dla osoby nie¶mia³ej doskona³ym narzêdziem. Jest atrakcyjny - lubimy towarzystwo u¶miechniêtych, radosnych ludzi o du¿ym poczuciu humoru. ¦miech pozwala zwalczaæ stres i inne negatywne emocje. Humor pomaga nam pozytywnie my¶leæ, dowarto¶ciowuje nas i motywuje do dzia³ania.

Stres. Nie jest mo¿liwe ca³kowite wyeliminowanie stresu z naszego ¿ycia. Dziêki zawartym w ksi±¿ce poradom bêdziesz jednak w stanie ograniczyæ swój poziom stresu.

Rozmowy. Poniewa¿ dla osoby nie¶mia³ej mówienie do drugiej osoby sprawia bardzo du¿o k³opotu, dlatego powinna ona wyszukiwaæ takie sytuacje, gdzie bêdzie mog³a poczuæ siê na tyle komfortowo, aby móc prze³amaæ siê i zacz±æ mówiæ. Podczas lektury ksi±¿ki nauczysz siê wyszukiwaæ takie sytuacje.

Cisza. Dla osób nie¶mia³ych cisza jest czym¶ przera¿aj±cym. Boj± siê one, ¿e podczas rozmowy nagle nie bêd± mia³y nic do powiedzenia, zapadnie cisza i skompromituj± siê. Nauczysz siê jak móc zawsze mieæ co¶ ciekawego do powiedzenia oraz jak czuæ siê komfortowo nawet gdy zapadnie cisza.

Znajomi i przyjaciele. Osoby nie¶mia³e maj± z regu³y niewielu znajomych i przyjació³. Dowiedz siê jak to zmieniæ.

Internet. Globalna pajêczyna dziêki swojej anonimowo¶ci i braku rzeczywistego kontaktu z drug± osob± mo¿e byæ wa¿nym narzêdziem dla osób nie¶mia³ych.

Publiczne wyst±pienia. Wiele osób (nie tylko tych nie¶mia³ych) boi siê publicznie wystêpowaæ. Znaj±c przedstawione w ksi±¿ce techniki publicznego wystêpowania bêdziesz w stanie znacznie lepiej sobie z nimi radziæ.

Mentorzy. Kolejnym sposobem pracy nad sob± mo¿e byæ dla osoby nie¶mia³ej posiadanie mentorów - wzorów do na¶ladowania. Dowiesz siê jacy mentorzy mog± Ci siê przydaæ oraz gdzie ich szukaæ.

Pora¿ki. To co powoduje, ¿e osoby nie¶mia³e czêsto nie podejmuj± walki ze swoj± nie¶mia³o¶ci±, to obawa przed pora¿k±. Pora¿ek nie da siê unikn±æ. Mo¿na jednak nauczyæ siê wykorzystywaæ je do walki z nie¶mia³o¶ci±.

Pamiêtaj! Ty równie¿ mo¿esz pokonaæ swoj± nie¶mia³o¶æ i zacz±æ w pe³ni cieszyæ siê ¿yciem.
Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Umys³ (31.70z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Ja i cele (37.00z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Gut Impact (34.00z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Motywacja bez granic (21.70z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej