e-mail sitemap strona gwna


Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego

Stanis³aw Karszyñ
Cena: 14.97 z
stron: 71

obszerniejsze informacje o ebooku

Poznaj czyhaj±ce na Ciebie pu³apki i zaskakuj±ce ciekawostki w jêzyku niemieckim! Zagnij swojego germanistê...


S³ysza³e¶ kiedy¶ powiedzenie, ¿e diabe³ tkwi w szczegó³ach? Czy to na pewno wszystko jedno, czy napiszesz „Abends” czy „abends”? Kiedy powinni¶my wybieraæ „gesinnt”, a nie „gesonnen”?

Nie mówiê, ¿e jeste¶ w stanie unikn±æ absolutnie wszystkich mo¿liwych b³êdów, jednak¿e warto dowiadywaæ siê wiecej, by nie pope³niaæ choæby tych najbardziej ra¿±cych. Jezyk siê zmienia i dochodz± do niego nowe s³owa - jak choæby "Email".

O tym, jak ich u¿ywaæ nie mówi± starsze podrêczniki, a s³owa te s± przecie¿ wa¿nym elementem codziennego komunikowania siê. Poza nowo¶ciami, jest jeszcze trochê wyj±tków, "fa³szywych przyjació³" i innych "kwiatków", o których warto wiedzieæ zanim kto¶ zwróci nam uwagê na ich niepoprawne u¿ycie w rozmowie.

„Berichten jemanden” czy „berichten jemandem”?


„W jêzyku polskim powiadamia siê kogo¶, czyli po tym czasowniku wyst±pi dope³nienie w bierniku. W jêzyku niemieckim u¿ycie biernika po czasowniku berichten jest form± przestarza³± i obecnie uwa¿an± za b³êdn±:Die Tochter berichtet ihre Mutter von dem Ergebnis der letzten Prüfung.Prawid³owo u¿yæ nale¿y dope³nienia w celowniku: Die Tochter berichtet ihrer Mutter von dem Ergebnis der letzten Prüfung – Córka informuje mamê o wynikach ostatniego egzaminu.” - t³umaczy w swoim ebooku Stanis³aw Karszyñ.

Poznaj czyhaj±ce na Ciebie pu³apki i zaskakuj±ce ciekawostki w jêzyku niemieckim!


Ebook „Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego” podsiada trzy g³ówne dzia³y: GRAMATYKA, PISOWNIA, WYRAZY BLISKOZNACZNE

Zobacz, o czym mówi najkrótszy dzia³ ebooka (Pisownia):


U¿ycie przecinka a also

Pisownia nazw ulic

„Mir geht’s gut” czy „Mir gehts gut”?

„Ein viertel Kilo” czy mo¿e „ein Viertelkilo”?

„Beim sauber Machen” czy „beim Saubermachen”?

„Die Mickiewiczausgabe” czy mo¿e „die Mickiewicz-Ausgabe”?

Listy..., ach te listy!

„Abends” czy „abends”?

„Ein bisschen” czy mo¿e „ein Bisschen”?

Czy mo¿na pisaæ przymiotniki du¿± liter±?

Ach ten stopieñ najwy¿szy!

„Ein durcheinander” czy „ein Durcheinander”?

Czy zawsze na koñcu zdania oznajmuj±cego stawia siê kropkê?

U¿ycie przecinka pomiêdzy przymiotnikami

„Und” i ten przecinek!

U¿ycie przecinka w konstrukcjach bezokolicznikowych

Czy zawsze na koñcu zdania rozkazuj±cego postawiæ nale¿y wykrzyknik?

„Amen” piszemy du¿± czy ma³± liter±?

„Eh” czy „eh‘”?

„Extra” z przymiotnikiem piszemy ³±cznie czy oddzielnie?

„Sobald” czy „so bald”?

„Soviel” czy „so viel”?

„Der Tip” ju¿ nie „der Tip”

To tylko niektóre z tematów omówionych w ebooku. Koniecznie zobacz SPIS TRE¦CI, by dowiedzieæ siê szczegó³ów.


Wicej informacji
Cena: 14.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Angielskie czasy (19.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej