e-mail sitemap strona gwna


Szybka nauka jêzyków obcych

Pawe³ Sikoñ
Cena: 29.90 z
stron: 71

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak szybko i skutecznie uczyæ siê jêzyków obcych, wykorzystuj±c mo¿liwo¶ci w³asnego umys³u?


Poznaj techniki skutecznej nauki jêzyków obcych, dziêki którym bêdziesz w stanie opanowaæ kilka jêzyków w stopniu komunikatywnym w ci±gu kilku miesiêcy!

Witam Ciê bardzo serdecznie,

Nazywam siê Adam Hycnar. Nie bêdê tutaj opisywa³ swoich osi±gniêæ ani tym bardziej swoich pasji i zainteresowañ. Chcia³bym tylko napisaæ tyle, ¿e zajmujê siê w Z³otych My¶lach marketingiem, ale to co za chwilê przeczytasz jest moj± zupe³nie prywatn± opini±.

Daj mi proszê kilka minut, a przekonam Ciê, ¿e mo¿liwe jest b³yskawiczne uczenie siê jêzyków obcych wykorzystuj±c odpowiednie metody.

Jaki¶ czas by³em na stacjonarnym szkoleniu po¶wiêconym „Nowoczesnym metodom nauki jêzyków obcych” (dyplom poni¿ej). Wiedza, któr± stamt±d wynios³em okaza³a siê niesamowicie praktyczna i warto¶ciowa. To niewiarygodne w jaki sposób ludzki umys³ jest w stanie przetwarzaæ informacje!

Wszystko tak naprawdê tkwi we w³a¶ciwych technikach nauki jêzyków obcych. Wróæmy na chwilê do czasów, kiedy obowi±zkowo w szkole musia³e¶ uczyæ siê tych wszystkich regu³ek gramatycznych i s³ówek. Nikogo nie interesowa³o to jak siê czujesz przy takiej nauce. Mia³e¶ postawione jasne wymagania do których trzeba by³o siê dostosowaæ.

Odpowiedz sobie teraz na pytania: Jak siê wtedy czu³e¶? Jak Ci sz³a nauka gramatyki? Czy s³ówka bez problemów wchodzi³y Ci do g³owy? Ile czasu po¶wiêca³e¶ na naukê? Jak± mia³e¶ motywacjê? Po ilu latach (je¶li w ogóle) czu³e¶ siê naprawdê pewnie w wybranym jêzyku?

Jestem przekonany, ¿e wiêkszo¶æ odpowiedzi na powy¿sze pytania bêdzie do siebie bardzo zbli¿onych albo wrêcz identycznych. I sam nie jestem tutaj wyj±tkiem. Jêzyka angielskiego uczê siê od 10 lat (! ) i wci±¿ nie czujê siê pewny je¶li chodzi o moj± komunikatywno¶æ w tym jêzyku.

Wszystko zaczê³o siê zmieniaæ po kursie o którym wspomina³em na pocz±tku tego tekstu. Zacz±³em uczyæ siê dziennie kilkudziesiêciu s³ówek z 3 jêzyków jednocze¶nie. Bawiê siê przy tym naprawdê ¶wietnie, a wszystkie s³ówka zostaj± mi w g³owie bez najmniejszych problemów.

Gdy dowiedzia³em siê, ¿e bêdziemy wydawaæ ebooka "Szybka nauka jêzyków obcych" w Z³otych My¶lach natychmiast po niego siêgn±³em, aby porównaæ go z kursem. Ucieszy³em siê niesamowicie, ¿e kto¶ zada³ sobie trud opisania wszystkich tych technik i teraz ka¿dy bêdzie móg³ z nich skorzystaæ!

Ogromnym plusem szkoleñ stacjonarnych jest fakt, i¿ pracuje siê tam w grupach, jest jeszcze zabawniej, a do tego masz ca³y czas kontakt z trenerem, który Ciê obserwuje i w razie b³êdów odpowiednio ukierunkuje. Nie ka¿dy potrafi uczyæ siê sam. Publikacja ta jest idealn± opcj± dla osób, które wiedz±, ¿e poradz± sobie z samodzieln± nauk± jêzyków obcych.

Ebook opisuje bardzo dok³adnie w jaki sposób najefektywniej uczyæ siê jêzyków obcych. I nie ma znaczenia, czy bêdzie to angielski, niemiecki, chiñski czy jakikolwiek inny jêzyk. Sposoby te s± na tyle uniwersalne, ¿e mo¿esz siê uczyæ dowolnie wybranego jêzyka - albo kilku jednocze¶nie. Jak na talerzu podane s± cenne wskazówki, które mo¿esz (i powiniene¶! ) zacz±æ wykorzystywaæ od zaraz. Ponadto znajdziesz w nim mnóstwo s³ówek, które zosta³y starannie wyselekcjonowane. Szacuje siê, ¿e znaj±c te s³ówka bêdziesz w stanie w mniejszym b±d¼ wiêkszym stopniu porozumiewaæ siê w jêzyku obcym.

Ale to jeszcze nie wszystko! Publikacja ta da Ci równie¿ motywacjê do uczenia siê jêzyków obcych, która tak¿e stanowi wa¿ny czynnik. Dostaniesz porz±dnego „kopniaka” i gdy ju¿ zaczniesz siê uczyæ, to bêdziesz chcia³ ci±gle wiêcej i wiêcej… Nie wierzysz? Sprawd¼ sam! Je¶li na mnie to tak podzia³a³o, to nie wierzê, aby by³ kto¶ na kogo nie podzia³a. Zreszt± nie zapominaj, ¿e ci±gle masz nasz± Gwarancjê Satysfakcji Klienta.

W±tpiê jednak, aby w tym wypadku znalaz³a ona swoje uzasadnienie. Co takiego unikalnego jest w tych technikach? – zapytasz. Widzisz, ja od bardzo dawna interesujê siê rozwojem osobistym oraz NLP (programowaniem neurolingwistycznym) i wiem, ¿e wszystko co przyswoi Twój umys³ na zawsze ju¿ tam zostaje. Musisz tylko znaæ odpowiednie klucze, aby mieæ dostêp do tych informacji. A ta publikacja da Ci klucze które sprawi±, ¿e nauka bêdzie sz³a Ci g³adko. Po jakim¶ czasie wszystkie klucze znikn±, a zostanie wiedza.

Czy¿ to nie jest wspania³e i fenomenalne? My¶lisz, ¿e osoby, które znaj± po kilka jêzyków obcych s± bardziej genialne ni¿ Ty? Absolutnie tak nie jest! Osoby te po prostu wykorzystuj± omawiane techniki zupe³nie intuicyjnie – albo te¿ zaznajomi³y siê z nimi jeszcze przed Tob±.

Ale teraz Ty tak¿e masz szansê. Czy pozwolisz jej siê zmarnowaæ? Tego nie wiem. Wiem natomiast, ¿e je¶li na powa¿nie my¶lisz o nauce dowolnego jêzyka obcego, to nie powiniene¶ siê nawet przez moment zastanawiaæ. Mo¿esz zupe³nie zignorowaæ moje s³owa i straciæ byæ mo¿e najwiêksz± mo¿liwo¶æ Twojego ¿ycia, albo… zainwestowaæ tê symboliczn± kwotê, a pó¼niej uczyæ siê jêzyka obcego przy jednoczesnej zabawie. Zobaczysz jakie to przyjemne, a efekty przyjd± same b³yskawicznie!

I pamiêtaj Przyjacielu… jest to ca³kowicie moja subiektywna opinia. Robiê to, poniewa¿ wiem, ¿e Tobie siê to przyda. Je¶li moje s³owa Ciê nie przekona³y, to zapewne nic ju¿ tego nie zrobi. A je¶li Ciê przekona³y, to sam nied³ugo zrozumiesz dlaczego a¿ tak bardzo podniecam siê tym tematem :-)

Dodam jeszcze na koniec, ¿e osoby które nabêd± tê publikacjê otrzymaj± darmowy dostêp do zamkniêtego forum na którym stale bêd± zamieszczane nowe informacje oraz techniki nauki jêzyków obcych. Bêdzie tam mo¿na podyskutowaæ z innymi. Szacujê, ¿e warto¶æ tego forum przekroczy co najmniej kilkadziesi±t razy warto¶æ publikacji!

Baw siê, rozwijaj i ucz siê! A ja mam nadziejê, ¿e ju¿ za nied³ugi okres czasu bêdziemy mogli porozumiewaæ siê w co najmniej trzech jêzykach. Pozdrawiam Ciê serdecznie i… do zobaczenia na forum!


Wicej informacji
Cena: 29.90 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Angielskie czasy (19.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej