e-mail sitemap strona gwna


Mowa Cia³a a Sukces

£ukasz Milewski
Cena: 27.00 z
stron: 161

obszerniejsze informacje o ebooku

Dowiedz siê, jak za pomoc± zmiany osobistej kszta³towaæ mowê cia³a i staæ siê liderem!


Jak sprawiæ, by Twoja mowa cia³a hipnotyzowa³a rozmówców?

Krzysiek by³ pocz±tkuj±cym handlowcem. Mia³ dobrze opanowane techniki jêzyka perswazji, jednak jego spotkania z klientami nie przynosi³y w pe³ni zadowalaj±cych efektów. Krzysiek, który by³ zmotywowanym i nastawionym na samodoskonalenie cz³owiekiem szuka³ przyczyn tego stanu rzeczy. Kiedy¶, gdy przegrzebywa³ pó³ki w ksiêgarni w poszukiwaniu kolejnej ksi±¿ki o jêzyku perswazji, jego uwagê przyci±gnê³a s±siednia pozycja.

Wystarczy³o, ¿e przejrza³ spis tre¶ci aby podj±æ decyzjê o zakupie. Po powrocie do domu zacz±³ czytaæ swój pierwszy podrêcznik mowy cia³a. Nagle u¶wiadomi³ sobie, ¿e wiêkszo¶æ jego dotychczasowych niepowodzeñ w kontaktach z klientami, spowodowana by³a nieprawid³ow± mimik±, gestykulacj± oraz zachowaniem.

Zrozumia³, ¿e aby byæ skutecznym musi poznaæ sekrety mowy cia³a. Niezw³ocznie zacz±³ trenowaæ przed lustrem oraz eksperymentowaæ przy spotkaniach z lud¼mi. Jego skuteczno¶æ wzros³a w sposób radykalny. Nie móg³ uwierzyæ, ¿e w kontaktach miêdzyludzkich tak naprawdê decyduj± nie tyle s³owa, co cia³o i sygna³y które wysy³a. To by³ prze³om, od tej pory sta³ siê najlepszym handlowcem w firmie. Jego starania docenili prze³o¿eni i ju¿ po pó³ roku dosta³ awans.

Pomimo sukcesu nie zaprzesta³ zg³êbiaæ tajników mowy cia³a. Ci±gle siê doskonali³ i pracowa³ nad sob±. To zaowocowa³o nawi±zaniem dobrych, d³ugotrwa³ych relacji z jego klientami. Pewnego dnia jeden z nich zadzwoni³ do Krzy¶ka z propozycj± wspó³pracy. Dzi¶ Krzysiek jest wspó³w³a¶cicielem. Wszystko dlatego, ¿e kiedy¶ w ksiêgarni, ca³kiem przypadkiem, natrafi³ na podrêcznik mowy cia³a. 

Dlaczego mowa cia³a jest kluczowym sk³adnikiem komunikacji miêdzyludzkiej?


Przed tym jak cz³owiek wykszta³ci³ sposób porozumiewania siê za pomoc± jêzyka, ju¿ ludzie pierwotni wytworzyli system  komunikowania siê za pomoc± gestów. Dzi¶ wydawa³oby siê, ¿e jêzyk i s³owa s± podstaw± w przekazywaniu informacji. Czêsto nie zdajemy sobie sprawy i¿ wiêkszo¶æ informacji czerpiemy z otoczenia nie za pomoc± s³ów lecz wzroku. Mow± cia³a pos³ugujemy siê nieustannie, czêsto bez udzia³u ¶wiadomo¶ci.

Pos³ugiwanie siê komunikacj± niewerbaln± podkre¶la znaczenie przesy³anych informacji. Wzmacnia te¿ stosunek tego co i o czym mówimy. Ludzie dobrze pos³uguj±cy siê jêzykiem cia³a postrzegani s± jako pewniejsi siebie, wiarygodniejsi oraz s± bardziej skuteczni w budowaniu relacji z innymi. Niewerbalne aspekty mowy daj± nam równie¿ informacje o stanach emocjonalnych rozmówcy, jego intencjach, oczekiwaniach, pozycji spo³ecznej, pochodzeniu, wykszta³ceniu, samoocenie, cechach temperamentu i wielu innych. Dlatego w³a¶nie warto znaæ techniki mowy cia³a. 

Jak wa¿na dla dobrej komunikacji jest mowa cia³a wiedz± ludzie biznesu, polityki, aktorzy. 7% - s³owa (kontekst tre¶ci, jak± przekazujesz), 35% - ton, tempo, rytm i szybko¶æ, z jak± mówisz i a¿ 55% to Mowa Cia³a. To 93% skuteczno¶ci zale¿y od Mowy Twojego Cia³a, poniewa¿ ton, rytm oraz szybko¶æ, z jak± mówisz, powstaje w Twoim ciele (a wiêc jest wa¿nym elementem jêzyka cia³a).

Co zyskasz dziêki lekturze tego ebooka i wykonywaniu æwiczeñ w nim zawartych?Dowiesz siê czym jest mowa cia³a.

Staniesz siê bardziej rozumiany i akceptowany.

Poradzisz sobie z emocjami tworz±cymi dysonans pomiêdzy tym, co mówisz, a tym, co wyra¿a Twoje cia³o.

Zrozumiesz siê jaki jest wp³yw fizjonomii na mowê cia³a.

Poznasz tajemniczy „kod sygna³ów” przekazywany podczas komunikacji z drugim cz³owiekiem.

Zdobêdziesz wiedzê jak poprzez odpowiednie æwiczenia ¶wiadomie roz³adowaæ negatywne emocje.

Dowiesz siê, w jaki sposób emocje kszta³tuj± jêzyk cia³a.

Odkryjesz czy osoby z Tob± rozmawiaj±ce s± prawdomówne czy k³ami±.

Posi±dziesz umiejêtno¶æ odczytywania sygna³ów wysy³anych przez twar.

Dowiesz siê co to jest „rapport” i jak skutecznie go wykorzystaæ.

Poznasz æwiczenia, które diametralnie poprawi± Twoj± mowê cia³± - równie¿ Twój g³os oraz „mowê” oczu.

Poznasz 3 proste kroki do swobody wyra¿ania siebie za pomoc± mowy cia³a.

Poznasz sekrety budowania trwa³ych i d³ugofalowych relacji z innym.

Dlaczego ten ebook jest inny ni¿ wiêkszo¶æ ksi±¿ek, które ukaza³y siê do tej pory?


Po pierwsze, napisany jest w sposób nasuwaj±cy skojarzenia z konwersatorium, w którym aktywny udzia³ bior± uczestnicy – czyli w tym wypadku czytelnik ebooka. A¿ ma siê ochotê zadaæ pytanie prowadz±cemu. To powoduje, ¿e publikacja jest wyj±tkowa i nie jest przeznaczona dla ka¿dego. Kupiæ j± powinni tylko ci, którzy gotowi s± po¶wiêciæ trochê czasu na przeprowadzenie æwiczeñ w niej zawartych. Je¿eli wiêc nie masz do¶æ motywacji, nie kupuj tego ebooka. Szkoda Twoich pieniêdzy. Je¿eli jednak jeste¶ gotów popracowaæ nad sob±, ta ksi±¿ka mo¿e okazaæ siê nieocenionym ¼ród³em, które poprowadzi Ciê ku lepszemu ¿yciu.

Co mówi o ebooku jego autor?

Odkrywaj±c kolejne karty tej ksi±¿ki pomy¶lisz z pewno¶ci±, ¿e jest „inna”. Inne jest pode¶cie do tematu, inny ni¿ mog³oby siê wydawaæ jest cel. Tak. Jest to bez w±tpienia inna ksi±¿ka: inny klimat i inny „sposób” prezentacji. Inny te¿ mo¿e byæ jej „odbiór”. Pracowa³em nad ni± w sposób pe³ny artyzmu i chaosu. „Biega³em” od rozdzia³u do rozdzia³u niczym artysta maluj±cy swój obraz. Podczas czytania bêdziesz „zmuszany” do my¶lenia i analizy, a przede wszystkim odkrywania. Odkrywania tego, jak wiele da³a mi znajomo¶æ jêzyka cia³a i ile mo¿e daæ Tobie. Czytaj±c tê publikacjê mo¿esz mieæ wra¿enie, ¿e piszê tak, jak mówiê - i tak w³a¶nie jest. Oprócz przekazania Ci wiedzy pozwalaj±cej odkryæ “zjawisko”, jakim jest mowa ludzkiego cia³a, przekazujê Ci przede wszystkim kurs. Tylko poprzez codzienne praktykowanie æwiczeñ tutaj zawartych mo¿esz w znacznej mierze poszerzyæ swój horyzont znajomo¶ci tego jêzyka.

Dlaczego mia³bym wierzyæ autorowi ebooka?£ukasz Milewski to znany w Polsce ekspert w dziedzinie doskonalenia umiejêtno¶ci i osi±gania sukcesu. Z du¿ym powodzeniem prowadzi seminaria, treningi i coaching w ca³ym kraju dotycz±ce: mowy cia³a, zmiany to¿samo¶ci, doskonalenia osobowo¶ci i skuteczno¶ci dzia³ania. Jego cykl treningów Czas na Zmiany pomóg³ zmieniæ ¿ycie setkom ludzi w ca³ej Polsce, a po Mowie Cia³a w Biznesie dosz³o do wielu fantastycznych kontraktów.

Dla wiêkszo¶ci jest mentorem, dla najbli¿szych przyjacielem. Najbardziej ceni sobie w cz³owieku cz³owieczeñstwo. Autor wielu artyku³ów i publikacji. Jest przyk³adem tego, ¿e silna wola, determinacja, pracowito¶æ, konsekwencja i uczciwo¶æ s± drog± do sukcesu. Jego najwa¿niejsze zasady opieraj± siê na prostej i przekonuj±cej logice: Wierz bezgranicznie w to, co robisz; dzia³aj z entuzjazmem, pasj± i konsekwencj±; postêpuj etycznie. Kochaj zawsze i wszêdzie.

Poznaj sekrety mowy cia³a i odkryj w sobie moc stawania siê tym kim chcesz.Wyobra¼ sobie, ¿e zdobywasz wiedzê i umiejêtno¶ci, które pomagaj± Ci zrozumieæ jêzyk cia³a. Zdobywasz potê¿ne narzêdzie, które mo¿esz wykorzystaæ, aby osi±gaæ swoje cele - zawodowe, biznesowe czy osobiste. Otwieraj± siê przed Tob± drzwi, za którymi czekaj± Twoje realne osi±gniêcia. Warto daæ im szansê.
„Mowa Cia³a a Sukces” to poradnik, który poka¿e Ci, jak staæ siê atrakcyjnym rozmówc±. Wiêkszo¶æ ludzi nie zdaje sobie sprawy, ¿e ich jêzyk cia³a kszta³tuj± emocje. Dlatego w³a¶nie tak trudno jest przej±æ ca³kowit± kontrolê nad w³asnym cia³em. Autor ebooka wie o tym doskonale i dlatego siêga do samego ¼ród³a – Twoich emocji. Wyja¶nia i przekonuje, ¿e tak¿e cia³o mo¿e kszta³towaæ emocje. Co wiêcej, przedstawia praktyczne æwiczenia, które pomagaj± osi±gn±æ autentyczn± spójno¶æ i spokój wewnêtrzny oraz przej±æ ca³kowit± kontrolê nad samym sob±.
Mo¿esz ¶ci±gn±æ darmowy fragment ebooka, by pe³niej u¶wiadomiæ sobie korzy¶ci p³yn±ce z posiadania wiedzy w nim zawartej lub od razu go zamówiæ u¿ywaj±c prostego formularza. Spraw sobie prezent ju¿ teraz!


Wicej informacji
Cena: 27.00 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Ja i cele (37.00z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Dobry start (17.70z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Efekt Motyla (21.70z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej