e-mail sitemap strona gwna
Bestseller: TOP-8


Motywacja bez granic

Nikodem Marsza³ek
Cena: 21.70 z
stron: 93

obszerniejsze informacje o ebooku

Dowiedz siê krok po kroku czym jest skuteczna motywacja i w jaki sposób mo¿esz osi±gn±æ swoje cele.


Czym jest skuteczna motywacja, dziêki której ludzie osi±gaj± niesamowite rezultaty i sukces?

"Trzymaj siê z dala od ludzi, którzy t³amsz± twoje marzenia.
Mali ludzie zawsze to robi±. Jednak naprawdê wielcy sprawiaj±,
¿e Ty tak¿e mo¿esz staæ siê wielki."
- Mark Twain

Czy wiesz, ¿e oko³o 90% milionerów na ¶wiecie zaczyna³o od zera dochodz±c do swoich fortun? Ka¿da droga - ich tak¿e - zaczyna siê od tego, ¿e widzisz przed sob± jak±¶ szansê i perspektywy na to by zrealizowaæ siê w ¿yciu. Szansê, która byæ mo¿e jest przed Tob± i czeka na to aby¶ j± odkry³. Bez wzglêdu na to jaki masz cel, trzeba wyruszyæ w drogê. Drogê na w³asne szczyty - czêsto samotn±. Ka¿dy z nas gdzie¶ g³êboko w ¶rodku ma swój "Mont Everest ludzkich pragnieñ". Teraz mo¿esz go zdobyæ.

W jaki sposób odpowiednia motywacja pozwoli Ci osi±gaæ zamierzone cele?

Dlaczego tak wielu ludzi ponosi pora¿kê na drodze do swego celu? Poddaj± siê, nie potrafi± pokonaæ przeszkód, wewnêtrznych oporów. To, czego im brakuje, to motywacja a przede wszystkim umiejêtno¶æ do motywowania samego siebie aby odnosiæ w ¿yciu osobiste sukcesy.
To w³a¶nie umiejêtno¶æ motywowania siebie, czy jak wolisz: "rozpalania wewnêtrznego p³omienia do dzia³ania", decyduje o tym kto ukoñczy swoj± drogê z sukcesem a kto zatrzyma siê na niej bez ruchu.
Wielkim mitem jest my¶l, ¿e umiejêtno¶æ motywowania siebie jest przeznaczona tylko dla nielicznych. Skoro jest to umiejêtno¶æ, to mo¿na jej siê nauczyæ. Takie autorytety jak: Anthony Robbins, Zig Ziglar czy Robert Kiyosaki s± tego dowodem.

Autor poradnika "Motywacja bez granic", Nikodem Marsza³ek, jest specjalist± w dziedzinie motywacji, któr± zajmuje siê od ponad 6 lat. Przez ten okres uczy³ siê bezpo¶rednio u takich liderów jak: Zig Ziglar, Brian Tracy, Dexter Yager, Dr. DenisWaitley, w Polsce natomiast propaguje do dzi¶ kursy zwi±zane z rozwojem osobistym dla firm sprzeda¿y bezpo¶redniej, oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Zajmuje siê tak¿e motywacj± sportowców oraz studentów. Jego osobistym mentorem i konsultantem by³ sam Robert Kiyosaki, u którego podczas osobistych spotkañ zdobywa³ cenn± wiedzê, któr± z powodzeniem wykorzystuje w ¿yciu i w biznesie.

Jak sam mówi: "Ksi±¿ka ta jest esencj± motywacji, czyli zbiorem recept na motywowanie siebie, które zdoby³em uczestnicz±c w dziesi±tkach szkoleñ, zapoznaj±c siê z setkami ksi±¿ek a tak¿e dziêki do¶wiadczeniu ¿yciowemu".

Je¿eli nie wiesz jak ruszyæ z miejsca aby osi±gaæ swoje cele

Je¿eli zastanawiasz siê, jakie nawyki sprawiaj±, ¿e ludzie odnosz± sukcesy i staj± siê bogatsi

Je¿eli chcesz z pewno¶ci± ruszyæ w swoj± drogê i j± odkryæ
To poradnik "Motywacja bez granic" bez w±tpienia jest stworzona dla Ciebie. Poniewa¿ zosta³a napisana po to, aby¶ ka¿dego dnia "mia³ paliwo" by stawaæ siê lepszym cz³owiekiem. Cz³owiekiem, który osi±ga swoje cele.Wicej informacji
Cena: 21.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Ja i cele (37.00z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Gut Impact (34.00z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej