e-mail sitemap strona gwna


Matura ustna z jêzyka angielskiego

Karolina Halczuk
Cena: 19.97 z
stron: 286

obszerniejsze informacje o ebooku

Egzaminator radzi, jak dziêki prostym technikom skutecznie zaprezentowaæ swoj± wiedzê.


Egzaminator poradzi Ci, jak sprawiæ, aby matura ustna z angielskiego, nie by³a dla Ciebie koszmarem.

Z roku na rok pojawia siê coraz wiêcej ksi±¿ek, których tematem jest matura ustna z jêzyka angielskiego. Trzeba przyznaæ, ¿e nie brakuje w¶ród nich publikacji naprawdê warto¶ciowych, które stanowi± cenn± pomoc dla maturzystów.

Po có¿ zatem kolejna ksi±¿ka? Otó¿ autorzy wydawanych do tej pory pozycji przyjmuj± za³o¿enie, które dla wielu uczniów nie jest wcale takie oczywiste - ¿e przysz³y maturzysta ma do¶æ czasu, by rzetelnie przygotowaæ siê do egzaminu. Rzeczywisto¶æ czêsto jednak wygl±da zupe³nie inaczej i na pewno zgodzisz siê z tym w 100% :-)

Nie musisz byæ or³em z angielskiego, aby zdaæ maturê.
Poznaj techniki, które w znacznym stopniu Ci to u³atwi±.


Jak wszyscy wiemy, spora czê¶æ uczniów zaczyna powa¿nie traktowaæ maturê dopiero na miesi±c czy dwa przed egzaminem. Jest to oczywi¶cie okres zbyt krótki, by w znacz±cy sposób poszerzyæ swoje umiejêtno¶ci jêzykowe.

St±d pomys³ na prezentowanego tutaj ebooka. Ró¿ni siê on od innych publikacji tym, ¿e nie zosta³ napisany z my¶l± o ugruntowaniu czy poszerzeniu Twojej wiedzy, bo na to mo¿e ju¿ nie byæ zbyt wiele czasu, ale po to aby¶ niezale¿nie od stopnia posiadanej wiedzy potrafi³ tak j± wykorzystaæ na maturze, aby mieæ szansê na jej zdanie.

Masz tak± wiedzê, jak± masz i nie da siê tego zmieniæ w krótkim okresie czasu.
Umiejêtno¶ci jêzykowe niektórych maturzystów s± bardzo dobre, innych ¶rednie, a jeszcze innych wrêcz op³akane.

Celem tej ksi±¿ki jest pokazanie Ci, w jaki sposób ow± wiedzê – bez wzglêdu na to, jaka by ona nie by³a – najlepiej wykorzystaæ w trakcie egzaminu.

Egzaminator radzi, jak zab³ysn±æ na maturze


Ebook "Matura ustna z jêzyka angielskiego" napisany zosta³ przez egzaminatorkê, która co roku uczestniczy w ocenianiu uczniów podczas matury ustnej z jêzyka angielskiego. Dlatego te¿ dowiesz siê co jest tak naprawdê wa¿ne podczas egzaminatorów i na co zwracaj± oni najwiêksz± uwagê.

Dla egzaminatora wa¿ne jest, jak Twoja wiedza przek³ada siê na realizacjê poszczególnych zadañ maturalnych. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, ¿e ilo¶æ punktów zdobytych na egzaminie nie musi byæ odzwierciedleniem oceny koñcowej uzyskanej na ¶wiadectwie.

Có¿ z tego, ¿e posiadasz bogaty zasób s³ów, je¶li nie potrafisz wykorzystaæ ich w trakcie egzaminu? Odwróæmy sytuacjê: có¿ z tego, ¿e posiadasz ubogi zasób s³ów, skoro w trakcie egzaminu potrafi³e¶ b³ysn±æ kilkoma ciekawymi sformu³owaniami?

Ka¿dy egzamin ma swoj± specyfikê i wymaga znajomo¶ci okre¶lonych technik. Nie trzeba dodawaæ, ¿e osoby dobrze znaj±ce te techniki potrafi± na egzaminie lepiej sprzedaæ swoj± wiedzê. Ty ju¿ za chwilê bêdziesz móg³ poznaæ te techniki i dowiedzieæ siê jak zrobiæ wra¿enie na komisji egzaminacyjnej.

Razem z ebookiem otrzymasz BONUS:
Miesiêczny abonament warty 10,98 z³! dostêpu do serwisu internetowego www.slownictwo.pl, w którym utrwalisz s³ownictwo, dziêki specjalnemu systemowi nauki i powtórek.


Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Business English dla ka¿dego (24.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Angielskie czasy (19.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej