e-mail sitemap strona gwna


Marketing internetowy w praktyce

Angus Mcleod
Cena: 39.97 z
stron: 250

obszerniejsze informacje o ebooku

Dowiedz siê krok po kroku, jak rozkrêciæ dochodowy biznes w Internecie.


Wykorzystaj skuteczny marketing internetowy, czyli e-marketing, aby uruchomiæ dochodowy biznes internetowy.

"Internet to Klondike XXI wieku"
Tak twierdzi cz³owiek, który zdoby³ najwiêkszy w historii maj±tek - Bill Gates. Je¶li istotnie tak jest, to ebooka "Marketing internetowy w praktyce" trzeba by porównaæ do mapki, na której precyzyjnie wyrysowano po³o¿enie wszystkich oczekuj±cych na poszukiwaczy z³otono¶nych dzia³ek.
Kto¶, komu taka mapka wpada w rêce, mo¿e oczywi¶cie z ni± zrobiæ co zechce. Mo¿e przy jej u¿yæ na rozpa³kê, zmi±æ i rzuciæ do zabawy kotu, oprawiæ w ramkê i podarowaæ s±siadce... Mo¿e te¿ zdecydowaæ siê wykorzystaæ okazjê i zdobyæ bogactwa.

Skoro jeste¶my przy gor±czce z³ota, pozwól ¿e nieco rozwinê ten temat.
Nie wiem czy s³ysza³e¶, ale najnowszebadania potwierdzi³y fakt, w który wielu w±tpi³o: wielkie "gor±czki z³ota" XIX wieku naprawdê stworzy³y znaczn± ilo¶æ milionerów. Badania te ujawni³y te¿ jednak inn±, mniej oczywist± rzecz. Otó¿ tylko 5% tych milionerów to poszukiwacze z³ota, którym siê uda³o co¶ znale¼æ. Ca³e pozosta³e 95% stanowili ci, którzy dostarczali poszukiwaczom kilofów, spodni wzmacnianych na kolanach i siedzeniu, sucharów... i masy innych potrzebnych im produktów. A przecie¿ na ka¿dego takiego przedsiêbiorcê musia³o przypadaæ setki poszukiwaczy! Jak ogromny zatem odsetek spo¶ród nich musia³ dochodziæ bogactw!

Wyobra¼ sobie ca³± tê sytuacjê. Podczas gdy poszukiwacze szarpali siê po omacku, a wiêkszo¶æ z nich w koñcu rezygnowa³a i wraca³a do normalnego ¿ycia, rozczarowana i biedniejsza ni¿ kiedykolwiek, inteligentny i energiczny przedsiêbiorca móg³ byæ praktycznie pewny, ¿e prêdzej czy pó¼niej mu siê uda i zdobêdzie bogactwo.

By³a to niejako premia za to, ¿e zamiast trzymaæ siê "sprawdzonych i pewnych" metod zarabiania pieniêdzy, czyli prowadziæ sklep na rogu, albo pracowaæ w na fermie, ruszy³ tam, gdzie tu¿ pod ziemi± le¿a³o z³oto. A tak¿e i za to, ¿e nie zwiedziony pozorn± ³atwo¶ci± osi±gniêcia go, nie spekulowa³, tylko w³o¿y³ ca³± energiê w rozwijanie swego biznesu. Biznesu z jednej strony zwyczajnego, bo spe³niaj±cego wszelkie wymagania dobrego biznesu, z drugiej jednak ca³kiem niezwyk³ego, bo dostosowanego niezwyk³ych warunków i daj±cego niezwykle wysokie zyski...

Minê³o wiele lat i dzisiaj znowu jest tak samo. Teraz ¿y³± z³ota - bez porównania bogatsz± i bez porównania bardziej dostêpn± od tamtych - jest Internet. Ale zdziwi³ by¶ siê, jak wci±¿ niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawê! Ty ju¿ to wiesz, to du¿o. Wiesz ju¿ na jakim terenie powiniene¶ prowadziæ swój biznes. Pytanie, jeste¶ ju¿ wyposa¿ony w bardzo skuteczne narzêdzie jakim jest marketing internetowy?

Z publikacji "Marketing internetowy w praktyce", mo¿esz dowiedzieæ siê jak to konkretnie zrobiæ. Czyli jak zaadoptowaæ odwieczne zasady skutecznego prowadzenia biznesu do globalnej rzeczywisto¶ci internetu, aby w¶ród wygranych naszej dzisiejszej gor±czki z³ota.

"Marketing internetowy w praktyce" - je¶li zainteresowa³ Ciê ten tytu³ i je¶li doczyta³e¶ do tego miejsca, to przecie¿ oczywiste, ¿e zadasz sobie odrobinê trudu, aby ¶ci±gn±æ darmowy fragment, zapewne te¿ po¶wiêcisz nieco czasu na przestudiowanie go. A potem sam bêdziesz ju¿ wszystko wiedzia³, zgoda?Wicej informacji
Cena: 39.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Zarabianie w Internecie

HYIP. Najszybsza droga do bogactwa, czy... (46.99z)
Co jest naprawdê wa¿ne w internetowym marketingu. (0.00z)
Prezentacja ZPP - Z³otego Programu Partnerskiego (0.00z)
Kurs Usability (0.00z)
Google AdSense (39.97z)
Wirtualne p³atno¶ci: E-gold i MoneyBookers (29.95z)
Wykorzystaj potêgê artyku³ów! (0.00z)
Podrêcznik Partnera (0.00z)
Potrafie korzystac z Internetu - Infobrokering (0.00z)
Google Analytics (29.69z)
Poznaj sekret jak pisaæ ebooki (29.95z)
Hipnotyczny Marketing (66.97z)
Blogi od A do... s³awy i pieniêdzy (29.95z)
Google - AdSense (23.70z)
Zostañ SuperPartnerem! (29.95z)
Zanox krok po kroku (0.00z)
Marketing impulsowy (37.00z)
Potêga jednego e-maila (19.97z)
CzasNaE-Biznes (37.00z)
Moje pocz±tki w Programie Partnerskim (0.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej