e-mail sitemap strona gwna


Sekrety kreatywnego my¶lenia

Andrzej Bubrowiecki
Cena: 21.70 z
stron: 97

obszerniejsze informacje o ebooku

Sekrety kreatywnego my¶lenia, czyli jak rozbudziæ swoj± kreatywno¶æ i tworzyæ genialne pomys³y?


Czy ju¿ u¶wiadomi³e¶ sobie, ¿e przysz³o¶æ nale¿y do ludzi kreatywnie my¶l±cych i dzia³aj±cych?

"Nie u¿ywaj±c tak nieskoñczenie wspania³ego skarbu jak kreatywno¶æ – czy to z powodu nie¶wiadomo¶ci istnienia, czy te¿ ze wzglêdu na jej celowe unicestwienie – cz³owiek nie tylko ponosi stratê. Dokonuje tak¿e zdrady samego siebie."

Masatoshi Yoshimura

Zapewne nieraz podziwia³e¶ wielkich odkrywców i wynalazców, zastanawiaj±c siê, co takiego maj± w sobie, ¿e w ich g³owach rodz± siê tak niezwyk³e pomys³y. Ciekawy jestem, jak wielu znasz ludzi w swoim otoczeniu, którzy z ³atwo¶ci± rozwi±zuj± ¿yciowe problemy, a w pracy i towarzystwie b³yszcz± oryginalnymi pomys³ami, na które Ty nigdy by¶ nie wpad³.

Wyobra¼ sobie, jakby to by³o wspaniale, gdyby¶ mia³ pod rêk± konkretne narzêdzia do rozwi±zywania problemów i jak by¶ siê czu³, wiedz±c, ¿e Twój umys³ jest zawsze gotowy do generowania najlepszych pomys³ów, które wzbudzaj± zachwyt w¶ród innych.

9 powodów, dla których powiniene¶ przeczytaæ tego ebooka:


Poznasz sekrety wielkich wynalazców

Bêdziesz móg³ wykonaæ wiele æwiczeñ poprawiaj±cych jako¶æ Twojego my¶lenia - stanie siê ono bardziej twórcze oraz oryginalne

Nauczysz siê wykorzystywaæ w ¿yciu sprawdzone strategie i techniki rozwi±zywania problemów

Dowiesz siê, dlaczego i Ty mo¿esz zostaæ wynalazc± i odkrywc±

Rozwiniesz ró¿ne rodzaje inteligencji

Przestaniesz narzekaæ na brak pomys³ów

Wzmocnisz swoj± twórcz± motywacjê

Przestaniesz my¶leæ, ¿e kreatywne my¶lenie i twórcze dzia³anie to tylko domena wybrañców

Poznasz æwiczenia ruchowe i muzykê, które aktywuj± Twój mózg

Chcê Ciê przekonaæ, ¿e Twój mózg jest twórczy, tak jak mózg Leonarda da Vinci, Alberta Einsteina, czy Thomasa Edisona. Czytaj±c tego ebooka i wykonuj±c kolejne æwiczenia, przekonasz siê, jakie ogromne mo¿liwo¶ci tkwi± w Twoim umy¶le, jak mo¿esz je skutecznie rozwijaæ i dziêki nim poprawiæ znacznie jako¶æ swojego ¿ycia.

"Kreatywno¶æ to wymy¶lanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, ³amanie zasad, pope³nianie b³êdów i dobra zabawa."

Mary Lou Cook

Kilka s³ów na temat autora... ANDRZEJ BUBROWIECKI jest absolwentem Wydzia³u PedagogicznegoUniwersytetu Warszawskiego.

Od 2000 roku – certyfikowany trener – specjalista w zakresie rozwoju osobistego, skutecznych metod uczenia siê, mowy cia³a, strategii osi±gania sukcesu, rozwoju mo¿liwo¶ci poznawczych ludzkiego mózgu, twórczego my¶lenia oraz komunikacji perswazyjnej.Posiada bogate do¶wiadczenie praktyczne i wiedzê, które wykorzystuje z powodzeniem, na prowadzonych przez siebie szkoleniach, treningach, kursach i seminariach. Prowadzi: treningi pamiêci, kreatywnego my¶lenia i twórczego rozwi±zywania problemów, komunikacji perswazyjnej w biznesie, strategii osi±gania sukcesów, zarz±dzania stresem oraz kursy szybkiego czytania.

Pamiêtaj tak¿e o tym, ¿e na KA¯DY ebook w Z³otych My¶lach obowi±zuje specjalna Gwarancja Satysfakcji Klienta. Niczym zatem nie ryzykujesz.

Warto wiêc, aby ju¿ teraz zamówiæ tê niezwyk³± publikacjê i zacz±æ wykorzystywaæ wskazówki w niej zawarte.


Wicej informacji
Cena: 21.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Ja i cele (37.00z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Efekt Motyla (21.70z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Optymizm (19.97z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej