e-mail sitemap strona gwna


Zabójcza koncentracja

Pawe³ Sygnowski
Cena: 19.97 z
stron: 97

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak bardzo chcia³by¶ wiedzieæ, w jaki sposób najefektywniej koncentrowaæ siê na w³asnych zadaniach?


Zapewne zastanawia³e¶ siê niejednokrotnie nad tym, czy jest co¶, co wyró¿nia praktycznie wszystkie osoby, które odnosz± ¿yciowe sukcesy.

Stawiasz sobie w takich sytuacjach pytanie: jak to siê dzieje, ¿e jedni ludzie osi±gaj± wymarzone cele i przychodzi im to z ³atwo¶ci±, a inni nie?

Mo¿esz sam odpowiedzieæ sobie na to pytanie analizuj±c dokonania ludzi sukcesu. Co ich ³±czy? Jakie maj± wspólne cechy? Tajemnica tkwi w koncentracji. Wiele osób wie, ¿e co¶ takiego istnieje. Ba! Potrafi± oni nierzadko poprawnie podaæ definicjê koncentracji. Jednak sami nie stosuj± siê do jej zasad. Dlaczego tak siê dzieje? Z bardzo prostego powodu: nie znaj± skutecznych technik koncentracji oraz nie wiedz± dok³adnie co na ni± wp³ywa pozytywnie, a co negatywnie.

Wyobra¼ sobie, ¿e posiadasz wyj±tkow± zdolno¶æ koncentrowania siê na okre¶lonym zadaniu. Wykonujesz je w pe³ni anga¿uj±c w³asne si³y. Sukces, który przy tym osi±gasz napêdza Ciê do dalszych dzia³añ. Potrafisz b³yskawicznie zapomnieæ o ukoñczonym zadaniu i po¶wiêciæ siê kolejnej czynno¶ci. Jak cenna by³aby dla Ciebie taka wiedza? Prawdopodobnie bezcenna, gdy¿ zapewne znalaz³a by ona swoje odzwierciedlenie na wszystkich p³aszczyznach Twojego ¿ycia!

Dziêki ebookowi Paw³a Sygnowskiego „Zabójcza koncentracja” Ty równie¿ mo¿esz odmieniæ swoje ¿ycie na lepsze i odnie¶æ ¿yciowy sukces! Zw³aszcza je¶li jeste¶ osob± m³od± i nie posiadasz jeszcze baga¿u ¿yciowych do¶wiadczeñ – bo g³ównie do takich osób skierowana jest ta publikacja. Je¶li nie mo¿esz siê ju¿ doczekaæ momentu, gdy bêdziesz móg³ poznawaæ tajniki efektywnej koncentracji, to kliknij tutaj. Je¶li jednak wolisz, to przeczytaj ten tekst do koñca, aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat korzy¶ci, które przyniesie Ci ten ebook.

Czego dowiesz siê z ebooka?


Pawe³ Sygnowski poruszy³ szereg zagadnieñ, które utoruj± Ci drogê do sukcesu prowadz±c± poprzez koncentracjê. S± to miêdzy innymi:

Tworzenie odpowiednich warunków pracy, dziêki którym odczujesz potê¿n± si³ê relaksu i Twoja wydajno¶æ wzro¶nie

Wp³yw otoczenia na koncentracjê

Postawa w trakcie pracy – znacz±co wp³ynie na Twoje pozytywne samopoczucie i dobre nastawienie

Motywuj±ce symbole

Kreowanie odpowiedniego nastroju

Wykorzystanie biorytmu

Znaczenie przerw, które odpr꿱 Ciê i skutecznie zachêc± do dalszej pracy

Organizacja jako klucz do koncentracji

Potêga wizualizacji

Koncentracja w trakcie czytania, dziêki której przeczytasz ze zrozumieniem WIÊCEJ W KRÓTSZYM CZASIE

Æwiczenia koncentracji, dziêki którym bêdziesz stawa³ siê coraz lepszy i lepszy…

I wiele, wiele innych…
A to jest tylko kilka kluczowych zagadnieñ – w ebooku znajdziesz ich kilkadziesi±t! Ka¿de z nich jest równie cenne i nie nale¿y go ignorowaæ.

Co na temat koncentracji pisze sam autor ebooka? „Koncentracja to jedna z najwa¿niejszych ¿yciowych umiejêtno¶ci. Bez odpowiedniej koncentracji ¿adne zaplanowane przedsiêwziêcie nie ma szans na powodzenie. Koncentrowaæ siê na czym¶, to znaczy zauwa¿aæ to, co widzimy; naprawdê s³uchaæ tego, co s³yszymy; odczuwaæ to, czego dotykamy; delektowaæ siê tym, czego próbujemy i w±chamy, jak równie¿ mieæ ¶wiadomo¶æ tego, o czym my¶limy.

W koncentracji kluczow± spraw± jest zdolno¶æ skupiania siê na okre¶lonej czynno¶ci. Mo¿esz s±dziæ, ¿e jeste¶ w stanie skoncentrowaæ siê na paru rzeczach jednocze¶nie. Z naukowego punktu widzenia taka podzielno¶æ uwagi jest niemo¿liwa. Je¶li próbujemy robiæ dwie rzeczy naraz, bezustannie zwracamy uwagê to na jedn±, to na drug± z nich (zmiany przedmiotu uwagi s± b³yskawiczne i niezauwa¿alne), wobec czego nie koncentrujemy siê ca³kowicie na ¿adnej z tych spraw.”

Jak wiêc widzisz podej¶cie autora do tego tematu jest bardzo profesjonalne i przekazuje Ci on rzeteln±, praktyczn± wiedzê. A poniewa¿ dotar³e¶ do tego momentu, to oznacza ¿e interesujesz siê w³asnym rozwojem i posiadasz mentalno¶æ cz³owieka sukcesu. Gratulujê – w³a¶nie stawiasz pierwszy krok na drodze do owego sukcesu!

Poznasz teraz jeden z sekretów efektywnego czytania!


Czytanie z wyra¼nie i dok³adnie okre¶lonym celem, buduje – tak jakby – bardzo mocny i solidny fundament dla Twojego umys³u. Dziêki temu on po prostu wie, czego siê trzymaæ, a to stawia Twoj± koncentracjê w stan uwagi i pogotowia, a o to tutaj chodzi. Celowe czytanie jest bardzo efektywne, gdy¿ ukierunkowuje ju¿ bardzo wyra¼nie Twoj± uwagê na wyszukiwanie w tek¶cie tych informacji, których potrzebujesz.

Nie ma tutaj miejsca na czytanie ca³ego tekstu: wystarczy je¶li siê po nim prze¶li¼niesz bez koncentrowania siê na jego tre¶ci. Ty szukasz informacji o „X”, wiêc ukierunkowujesz swoj± uwagê tylko i wy³±cznie na informacje o tym, a resztê pomijasz. Je¶li znajdujesz stosowny fragment tekstu zawieraj±cy poszukiwane przez Ciebie informacje, to zwalniasz w tym punkcie prêdko¶æ swojego czytania, zatrzymujesz siê d³u¿ej w tym miejscu i mo¿esz – ewentualnie – podj±æ pewne dzia³ania.

Ciekawe, prawda? Szerzej na ten i wiele innych tematów przeczytasz w poradniku.

Jakie dodatkowe korzy¶ci da Ci ten ebook?Bêdziesz lepszym s³uchaczem (a ludzie uwielbiaj± jak siê umie ich s³uchaæ)

Wzrosn± Twoje zdolno¶ci koncentracji

Wzro¶nie poziom Twojego szacunku do samego siebie

Osi±gniesz sukces i bêdziesz pewniej patrzy³ na nowe wyzwania

Z pewno¶ci± zastanawiasz siê teraz, jak bardzo mo¿esz skorzystaæ z takiej wiedzy i w jaki sposób dziêki niej mo¿esz zwiêkszyæ swoje mo¿liwo¶ci?

Naturalnie decyzja nale¿y do Ciebie – mo¿esz przej¶æ obok tej publikacji obojêtnie wiedz±c ile móg³by¶ na niej skorzystaæ albo zainwestowaæ w t± niezwykle warto¶ciow± i praktyczn± wiedzê i ju¿ za kilka minut j± poznaæ. 
Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Odrodzenie Feniksa (27.25z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Optymizm (19.97z)
Dobry start (17.70z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Ja i cele (37.00z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej