e-mail sitemap strona gwna


Stañ siê kobiet± sukcesu

Katarzyna Gajkowska
Cena: 21.70 z
stron: 102

obszerniejsze informacje o ebooku

Co powinna¶ zrobiæ, aby wykorzystaæ swój ukryty potencja³ i pokazaæ wszystkim na co Ciê staæ?! Ten poradnik da Ci impuls do tego, aby ruszyæ z miejsca i zacz±æ walczyæ o siebie i o swoje dalsze ¿ycie!


Ten poradnik da Ci impuls do tego, aby ruszyæ z miejsca i zacz±æ walczyæ o siebie i o swoje dalsze ¿ycie!

Wiara w siebie, w swoj± warto¶æ i swoje mo¿liwo¶ci jest w ¿yciu podstaw± ka¿dego sukcesu. "Chcieæ to móc". Je¿eli wstajesz rano, my¶l±c z niechêci± o czekaj±cym Ciê dniu i najchêtniej w ogóle by¶ nie wychodzi³a z domu, to powinna¶ siê nad sob± powa¿nie zastanowiæ. Samo narzekanie na swój los nikomu jeszcze nie pomog³o. Musisz uwierzyæ, ¿e jeste¶ warta wiêcej ni¿ Ci siê wydaje. Ta wiara w siebie jest punktem, z którego startujesz, by potem coraz szybciej pokonywaæ drogê ku lepszemu ¿yciu.

O AUTORCE

Jestem kobiet±, która w pewnym momencie swojego ¿ycia podjê³a ogromne wyzwanie losu. Postanowi³am zawalczyæ o siebie i swoj± rodzinê, zrobiæ wszystko co w mojej mocy, aby poprawiæ nasze zycie i zrealizowaæ nasze marzenia. Wiem, z ca³± pewno¶ci±, ¿e takie zmiany s± mo¿liwe i realne, bo kiedy gor±co czego¶ pragniemy i determinacj± do tego d±¿ymy to nam siê udaje osi±gn±æ to, czego siê spodziewali¶my.

Przede mn± jeszcze wiele do zrobienia ale te¿ bardzo wiele ju¿ zrobi³am. Jestem matk±, która bardzo kocha swoje dzieci. Walczê o to, aby wychowaæ je na warto¶ciowych ludzi. Staram siê pokazaæ im, ¿e w ¿yciu wszystko jest mo¿liwe i wpoiæ im jak najwiêcej wiary w siebie i energii do realizowania celów. Staram siê zrozumieæ przyczynê i skutek ludzkiego dzia³ania. Poznaæ to co nie poznane, pomóc innym w trudnych chwilach i dzieliæ z nimi ich rado¶ci.

Przeczytaj opowie¶æ o zmaganiu siê z losem rozwiedzionej, samotnej, bezrobotnej matki, bez pomys³u na dalsze ¿ycie, maj±cej pod opiek± dwoje ma³ych dzieci, która zmienia siê w pracuj±c±, spe³niaj±c± siê na wielu polach kobietê.

Przeczytaj te¿ o innych kobietach oraz mê¿czyznach maj±cych jedn± wspóln± cechê: d±¿enie do lepszego ¿ycia, sprawienie, aby nasze samospe³niaj±ce siê przepowiednie ziszcza³y siê wg naszego planu, dok³adnie tak jak tego sobie ¿yczymy!

Czasami wystarczy dobre s³owo, ¿eby cz³owieka uratowaæ, wyci±gn±æ z przygnêbienia i bezradno¶ci!

Przekonaj siê, ¿e zmiana Twojego ¿ycia jest do zrealizowania, a Ty jeste¶ silniejsza ni¿ my¶la³a¶! Bo tak w³a¶nie jest. Widzisz, ludzie bardzo czêsto nie doceniaj± samych siebie. Dzieje siê tak w momentach kryzysu - wydaje nam siê, ¿e to ju¿ koniec, ¿e nie wiemy có¿ dalej pocz±æ. A gdy nagle pojawi siê jedna ma³a iskierka nadziei, natychmiast w naszym umy¶le nastêpuje radykalna zmiana my¶lenia. Wystarczy zatem, aby¶ postawi³a sobie poprzeczkê nieco wy¿ej, a sukces jest w zasiêgu Twoich mo¿liwo¶ci.

Dowiedz siê jak podj±æ byæ mo¿e najwa¿niejsze wyzwanie swojego ¿ycia i zacz±æ kszta³towaæ je wg w³asnych potrzeb i marzeñ

Kiedy nale¿y walczyæ o siebie z ca³± bezwzglêdno¶ci±

Co mo¿esz zrobiæ aby Twoje ¿ycie nabra³o barw

Co mo¿esz zrobiæ kiedy ca³y Twój ¶wiat wali Ci siê na g³owê a ¿ycie daje Ci "popaliæ"

Dowiedz siê jak piêknie mo¿e byæ kiedy „rozwiniesz skrzyd³a i zaczniesz lataæ”

Dowiedz siê co zrobiæ aby nasze samospe³niaj±ce siê przepowiednie ziszcza³y siê wg naszego planu, dok³adnie tak jak tego sobie ¿yczymy

Uwierz w siebie i swoje mo¿liwo¶ci, w to ¿e jeste¶ warta wiecej ni¿ Ci siê wydaje

Dowiedz siê jak rozpocz±æ konieczne zmiany w swoim ¿yciu

Ten poradnik da Ci impuls do tego, aby ruszyæ z miejsca i zacz±æ walczyæ o siebie i o swoje dalsze ¿ycie

¯ycie na ogó³ nie jest ca³kiem idealne. Proponujê spojrzeæ na siebie oczami kogo¶ z boku i zastanowiæ siê dlaczego jest w³a¶nie takie a nie inne, co mo¿na by³oby zrobiæ, ¿eby by³o lepsze, jakie s± te niezrealizowane marzenia, o których prawie zapomnieli¶my. Odszukaj w sobie ogromne pok³ady mocy i zacznij dzia³aæ. Ta publikacja wska¿e Ci w³a¶ciwe drzwi, ale Ty sama musisz przez nie przej¶æ. Warto jednak, aby¶ ju¿ teraz zrobi³a ten malutki kroczek i zainwestowa³a w bezcenn± wiedzê. A ju¿ za moment, wraz z lektur± tego ebooka, Twoje ¿ycie zacznie siê odmieniaæ na lepsze i W£A¦NIE TY SAMA zauwa¿ysz t± zmianê od razu!
Wicej informacji
Cena: 21.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Umys³ (31.70z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Optymizm (19.97z)
Efekt Motyla (21.70z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Dobry start (17.70z)
Ja i cele (37.00z)
¦wiadome zakupy (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej