e-mail sitemap strona gwna


Od z³otówki do stówki

Tomasz Grzyb i Adam Sitkowski
Cena: 19.97 z
stron: 65

obszerniejsze informacje o ebooku

Dowiedz siê, jak zacz±æ zarabiaæ nie maj±c pieniêdzy ani pracy - bez zak³adania firmy!


Jak czêsto zastanawiasz siê, co zrobiæ, by mieæ wiêcej pieniêdzy?

Czy jeste¶ gotowy ¶wiadczyæ proste us³ugi i zarabiaæ nie czekaj±c a¿ kto¶ da Ci pracê? Czy chcesz poznaæ przedsiêbiorczy sposób my¶lenia i wch³on±æ du¿± ilo¶æ cennych porad na temat prowadzenia dzia³alno¶ci us³ugowej na umowê zlecenie lub o dzie³o (bez otwierania firmy)? Je¶li tak, czytaj dalej, a bêdziesz bardzo zadowolony :)

„Puste kieszenie nigdy nie powstrzyma³y nikogo przed podjêciem dzia³ania. Mog± to zrobiæ tylko puste g³owy i puste serca.”

Norman Vincent Peale

Ebook „Od z³otówki do stówki” jest szczególnie polecany dla osób, które nie maj± pracy ani pieniêdzy na za³o¿enie w³asnej firmy. Poka¿e Ci, jak realizacja prostych pomys³ów na ¶wiadczenie us³ug, pomys³ów które nie wymajag± prawie ¿adnych nak³adów finansowych mo¿e prowadziæ do sukcesu.

Ta wype³niona przyk³adami z ¿ycia i praktycznymi poradami ksi±¿ka poprowadzi Ciê krok po kroku a¿ do rozkrêcenia w³asnej dzia³anlo¶ci us³ugowej prowadzonej na umowê zlecenie lub umowê o dzie³o. Dowiesz siê po kolei, jak zdobyæ potrzebne materia³y, jak zadbaæ o marketing, jak podchodziæ do klienta, jak zwiêkszaæ zakres dzia³ano¶ci i wiele wiêcej... Dowiesz siê równie¿, jak wykorzystaæ swoj± konkurencjê do pomocy w sytuacjach, w których masz wiêcej zamówieñ, ni¿ mo¿esz przyj±æ.

Ta ksi±¿ka fantastycznie udowadnia, ¿e CHCIEÆ TO MÓC. Zaradno¶æ i optymizm autora, sposoby radzenia sobie z pojawiaj±cymi siê wyzwaniami, jakie stosuje s± bardzo motywuj±ce i inspiruj±ce. Ebook ten jest te¿ ¶wietnym materia³em dla nastolatków, którzy chc± zarabiaæ, a nie maj± jeszcze ¿adnego wykszta³cenia czy te¿ do¶wiadczenia zawodowego. Wszyscy, którzy chc± dowiedzieæ siê, jak w³asn± pomys³owo¶ci±, przedsiêbiorczo¶ci± i prac± zamieniæ z³otówkê na stówkê bardzo skorzystaj± z lektury tego (napisanego bardzo ciekawym stylem! ) ebooka.

Zanim jeszcze zaczniesz ¶ledziæ z wypiekami na twarzy historiê sukcesu - "Od z³otówki do stówki", zapoznaj siê z g³ównymi korzy¶ciami p³yn±cymi z letkury ebooka...

¦wiadczenie jakich us³ug jest opisane ebooku?


Jak zacz±æ zarabiaæ na myciu okien i witryn.

Jak robiæ to sprz±taj±c biura.

Jak z zyskiem wynajmowaæ dzie³a sztuki.

Jak zorganizowaæ serwis komputerowy.

Jak zacz±æ ¶wiadczyæ us³ugi remontowe.

„Udowodni³em swoj± teoriê, ¿e bêd±c bez pracy i bez grosza przy duszy mo¿na osi±gn±æ wyznaczony cel. Silna motywacja i determinacja s± tu niezbêdnymi czynnikami. Potrzebny jest te¿ czas i cierpliwo¶æ. W dzisiejszych czasach dobry pomys³ to nie wszystko. Liczy siê umiejêtno¶æ wprowadzenia go w ¿ycie.To najwiêksza sztuka. Musimy pamiêtaæ, aby na ka¿dy z pomys³ów przeznaczyæ okre¶lony czas. Od nas samych bêdzie zale¿a³o, jakie us³ugi zechcemy zaoferowaæ swoim klientom. Zapewniam, ¿e jest ich ca³a gama, wystarczy poznaæ ludzkie potrzeby.” - koñczy swojego ebooka autor.

Jakie wzory umów (z wyja¶nieniem) znajdê w dodatku do ebooka?


Umowê o dzie³o.

Umowê zlecenie.

Umowê u¿yczenia.

BONUS SPECJALNY Ebook "Jak zarobiæ pieni±dze (nawet kilkana¶cie tysiêcy z³otych) w ostatni± noc roku?" o objêto¶ci 25 stron.Autorzy:Tomasz Grzyb i Adam Sitkowski

Wykorzystaj dobrze czas i pieni±dze - zainwestuj w ebooka „Od z³otówki do stówki” i zacznij zarabiaæ jeszcze dzisiaj:


Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

¦wiadome zakupy (19.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Gut Impact (34.00z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Optymizm (19.97z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Ja i cele (37.00z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Umys³ Lidera (21.90z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej