e-mail sitemap strona gwna
Kategoria: Internet


Internet w praktyce

Tobiasz Maliñski
Cena: 19.97 z
stron: 185

obszerniejsze informacje o ebooku

W koñcu! Internetowy poradnik, napisany specjalnie dla starszego pokolenia.


Internet w praktyce, czyli wszystko, czego potrzebujesz, aby dzieci lub wnuki nie mówi³y Ci, ¿e jeste¶ zacofany :-)

Jak u¿ywaæ Internetu?...czyli praktyczny przewodnik
dla starszego pokolenia.Ju¿ za chwilê bêdziesz móg³ poznaæ, wszytko co potrzebne do swobodnego i pewnego poruszania siê po Internecie dziêki:

³opatologicznemu wyja¶nieniu krok po kroku i od A do Z, najwa¿niejszej wiedzy i umiejêtno¶ci w Internecie,

ilustrowanym przyk³adom, czynno¶ci których bêdziesz siê uczyæ np. obs³uga przegl±darek internetowych wyja¶niona w obrazkach,

pojêciom i czynno¶ciom wyja¶nionym w prosty sposób i bez informatycznego ¿argonu.

Je¿eli jeste¶ grubo po czterdziestce (albo nawet piêædziesi±tce) i chcia³by¶ wreszcie, byæ na czasie i zacz±æ swobodnie poruszaæ siê po Internecie, oto przewodnik, który poprowadzi Ciê za rêkê, przez wszystko co powiniene¶ wiedzieæ o Internecie.

Oto dlaczego:

Zanim powsta³a ta ksi±¿ka, jej autor przeprowadzi³ ma³y wywiad, w¶ród starszych osób ju¿ korzystaj±cych z Internetu. Zapyta³ ich, czego oczekiwaliby po ksi±¿ce ucz±cej osoby starsze obs³ugi Internetu.

Szybko siê okaza³o, ¿e starsze pokolenie przede wszystkim, chce publikacji, które s± napisane prostym jêzykiem i be¿ informatycznego ¿argonu, który trudno im zrozumieæ. Dodatkowo wa¿ne jest dla nich, aby opisywane przyk³ady by³y zilustrowane konkretnymi obrazkami, dziêki czemu ³atwiej siê zorientowaæ przy nowej czynno¶ci.

Wa¿ne jest równie¿, aby by³y wyt³umaczone wszystkie podstawowe pojêcia i czynno¶ci, które robi siê w Internecie. Takie jak: wyszukiwanie informacji, odbieranie poczty czy rozmawianie przez Internet.

Maj±c na uwadze te wszystkie wskazówki, powsta³

...przewodnik po Internecie
na "ch³opski rozum"


Literatura, jaka jest dostêpna na temat Internetu, to w wiêkszo¶ci podrêczniki napisane dla nowego pokolenia, które urodzi³o siê w erze informatycznej i bez problemu siê w niej porusza. Zupe³nie inaczej ni¿ osoby w starszym wieku, które nie wychowywa³y siê z komputerami i którym, trudniej jest zrozumieæ, niektóre informatyczne zagadnienia.

Dlatego w³a¶nie powsta³ ten ebook

Aby w prosty sposób, ³opatologicznie wyt³umaczyæ, jak krok po kroku wykorzystaæ potencja³ jaki daje Internet?


Inwestuj±c w tê ksi±¿kê nauczysz siê:

W jaki sposób skutecznie szukaæ interesuj±cych Ciê tematów w Internecie? Podobno w Internecie jest wszystko, dziêki temu przewodnikowi bêdziesz móg³ znale¼æ, dok³adnie to czego potrzebujesz i rozwijaæ np. swoje hobby.
Jak odbieraæ, czytaæ i wys³aæ maile oraz jak samemu za³o¿yæ sobie, w³asne konto pocztowe?
Jak bezpiecznie i w zgodzie z przyjêtymi zasadami, u¿ywaæ Internetu oraz jak broniæ siê przed wirusami i innymi internetowymi zagro¿eniami?
Jak dzia³a Internet i w jaki sposób wymieniamy siê tymi wszystkimi informacjami? Poznaj±c podstawy dzia³ania Internetu ³atwiej, Ci bêdzie go zrozumieæ.
Sposoby na rozmawianie przez Internet, czyli jak u¿ywaæ czatów i komunikatorów internetowych takich jak np. Gadu-Gadu?
Czym s± i jak u¿ywaæ przegl±darek i wyszukiwarek internetowych, która z nich jest najlepsza?
Jak korzystaæ z Internetowych banków i czy s± one bezpieczne?
W jaki sposób dzieliæ siê swoimi zdjêciami, wymieniaæ ulubion± muzyk± czy nawet filmami, z innymi lud¼mi?

Dodatkowo w ksi±¿ce s± dziesi±tki linków (adresów stron www) do ró¿nego rodzaju witryn internetowych z przydatnymi programami, które umil± i pomog± Ci w korzystaniu z Internetu. Wystarczy klikn±æ i ju¿ znajdziesz siê tam gdzie trzeba.

Dodatkowo poznasz, od deski do deski, takie pojêcia jak:

• Google• Konta internetowe• Gadu-Gadu• Udostêpnianie plików• Wyszukiwarki internetowe• Wysy³anie zdjêæ i muzyki• Forum dyskusyjne• Banki internetowe• Czat• Przegl±darki internetowe• Wirusy komputerowe• Sieci komputerowe• Komunikatory internetowe• Zagro¿enia internetowe• Konto email• Poczta internetowa• Internet 

Wszytko to opisane, krok po kroku, oraz dodatkowo przedstawione na ilustracjach. Dziêki czemu ³atwiej Ci siê bêdzie zorientowaæ czy dobrze robisz.

Oczywi¶cie mo¿esz powiedzieæ "Internet nie jest mi do niczego potrzebny" albo "Umiem szukaæ w Internecie i to mi wystarczy", jednak pozbawiasz siê wtedy, wielu mo¿liwo¶ci jakie daje Internet. Rzuæ okiem czego jeszcze bêdziesz w stanie dokonaæ, przeczytaniu tego przewodnika:

Rozmawiaæ na ka¿dy temat z osobami na ca³ym ¶wiecie.
Znale¼æ wszytko co Ciê interesuje w kopalni wiedzy i informacji, jak± jest Internet.
Odbieraæ i wysy³aæ pocztê Internetow±.
Bezpiecznie i omijaj±c wszelkie zagro¿enia dla Twojego komputera, poruszaæ siê po Internecie.
U¿ywaæ czatów i komunikatorów Internetowych do rozmawiania z Innymi lud¼mi.
Przegl±daæ i wypowiadaæ siê na forach Internetowych.
Za³o¿yæ i korzystaæ z Internetowej bankowo¶ci, która znacznie obni¿y koszty obs³ugi Twojego konta i u³atwi Ci z niego korzystanie. Koniec ze staniem w kolejkach!
Dzieliæ siê i dostawaæ od innych zdjêcia, muzykê a nawet filmy.

Uczyæ siê od podstaw Internetu i ca³ego tego wirtualnego ¶rodowiska to tak, jakby uczyæ siê jakiego¶ nowego przedmiotu w szkole. Pó³ki w ksiêgarniach uginaj± siê publikacji o Internecie ale niestety ¿adna z nich nie jest przeznaczona i pisana specjalnie dla osób po piêædziesi±tce. Z t± ksi±¿k± jest zupe³nie inaczej.

Do dzieci i wnuków:

Byæ mo¿e ju¿ u¿ywasz Internetu w swoim codziennym, ¿yciu i dobrze wiesz, jakim jest dobrodziejstwem, kiedy potrafi siê go wykorzystaæ? Ale czy masz czas i cierpliwo¶æ, aby te¿ nauczyæ swoich dziadków i rodziców, jak pos³ugiwaæ siê Internetem?

Kompletny przewodnik "Internet w praktyce" to nie tylko w jasny sposób opisane jak pos³ugiwaæ siê Internetem i wykorzystaæ jego mo¿liwo¶ci. Ale przede wszystkim mo¿liwo¶æ ci±g³ego wracania do poszczególnych tematów.

Wystarczy kupiæ, drukowan± wersjê podrêcznika albo wydrukowaæ ebook, ¿eby Twoi rodzice albo dziadkowie, mogli w ka¿dej chwili zajrzeæ do niego i rozwi±zaæ swój problem bez Twojej pomocy.

To rzeczywi¶cie mo¿e byæ tak proste.

WA¯NE: Ten praktyczny przewodnik mo¿esz w ³atwy i wygodny sposób u¿ywaæ siedz±c przy komputerze. Jest on wydany równie¿ w drukowanej wersji. Dziêki czemu bêdziesz w ka¿dej chwili móg³, otworzyæ przewodnik na temacie, który potrzebujesz.

Co wiêcej, dziêki drukowanej wersji, bêdziesz móg³ po prostu poczytaæ ksi±¿kê w komforcie w³asnego ³ó¿ka.

Dzia³aj teraz


Ju¿ w ci±gu kilku chwil mo¿esz mieæ za ma³± cenê, kompletny przewodnik po Internecie, który pozwoli Ci siê poruszaæ w nim bez poczucia zagubienia i niepokoju.Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Internet

Forum dyskusyjne - Przewodnik od A do Z (19.97z)
Cyfrowa przysz³o¶æ (0.00z)
(Nie)bezpieczne aukcje (0.00z)
Zwalcz spam - profilaktyka antyspamowa (0.00z)
Potrafiê korzystaæ z Internetu na studiach (0.00z)
Dane i bezpieczeñstwo (0.00z)
Podpisy cyfrowe (0.00z)
Spam. Profilaktyka i obrona (17.90z)
Potrafiê korzystaæ z Internetu - Rekinada (0.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej