e-mail sitemap strona gwna


¦wiadome zakupy

Arkadiusz Podlaski
Cena: 19.97 z
stron: 82

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak broniæ siê przed technikami manipulacyjnymi stosowanymi w hipermarketach. Ujawniamy sekrety hipermarketów.


¦wiadome zakupy, czyli jak broniæ siê przed technikami manipulacyjnymi stosowanymi w hipermarketach i oszczêdzaæ pieni±dze?

UWAGA! Nie czytaj tej oferty je¶li jeste¶ osob±, która zawsze panuje nad swoim portfelem i w pe³ni ¶wiadomie robi zakupy. Szkoda Twojego czasu. Je¶li jeste¶ zadowolony z wydatków ponoszonych w hipermarketach i wydajesz dok³adnie tyle, ile planujesz to nie jest wiedza dla Ciebie i do niczego Ci siê nie przyda.

Pozwól, ¿e zadam Ci kilka pytañ:

Czy chcesz zaoszczêdzisz swoje pieni±dze?

Czy chcesz kupowaæ tylko i wy³±cznie to, na co masz w danej chwili ochotê i faktycznie jest Ci potrzebne, a nie to, co chc± Ci wcisn±æ?

Czy nie chcesz p³aciæ ju¿ tak du¿ych sum pieniêdzy i zabieraæ ze sob± d³ugich paragonów?

Czy chcesz wiedzieæ na co zwróciæ uwagê podczas robienia zakupów?

Czy chcesz wiedzieæ jak zaoszczêdziæ swój cenny czas?

Czy chcesz nabyæ umiejêtno¶æ rozpoznawania fa³szywych promocji?

Czy chcesz zacz±æ dostrzegaæ wszelkie manipulacje i staæ siê bardziej ¶wiadomym konsumentem?

Je¶li tak przeczytaj specjaln± wiadomo¶æ od Arkadiusza Podlaskiego:"Tê publikacjê kierujê przede wszystkim do osób, które chc± kontrolowaæ swoje wydatki, udaj±c siê do hipermarketów. Moim celem jest, aby¶, jako klient, ¶wiadomie podejmowa³ decyzje o w³o¿eniu kolejnego produktu do koszyka.

Warto te¿ przeczytaæ tê ksi±¿kê choæby ze zwyk³ej, konsumenckiej ciekawo¶ci. Ka¿dy z nas codziennie dokonuje ró¿nych zakupów. Czê¶æ z nich zapewne dokonywana jest w hipermarketach. Warto zatem wiedzieæ, jak jeste¶my manipulowani ka¿dego dnia, w ka¿dej minucie, w ka¿dej sekundzie naszego ¿ycia."


Zdecydowa³e¶ siê czytaæ dalej. To dobrze. Chcemy ¿eby¶ pozna³ produkt, który byæ mo¿e kupisz. Przedstawiamy Ci ebooka pt. "¦wiadome zakupy". Publikacjê, która odkrywa sekrety hipermarketów. Znajdziesz w niej odpowiedzi na pytania:

Czy cierpisz na shopoholizm lub czy jeste¶ nim zagro¿ony?

Dlaczego w hipermarketach nie ma zegarów?

Dlaczego chleb jest zawsze na koñcu sklepu?

Jak (i dlaczego akurat tak) hostessy prowadz± dialog z klientem?

Kiedy jeste¶ wprowadzany w b³±d?

Jak w ³atwy sposób zmanipulowaæ konsumentem modyfikuj±c cenê produktu?

Jak wygl±daj± fikcyjne promocje?

Czy programy lojalno¶ciowe s± cokolwiek warte?

Kiedy najbardziej jeste¶ nara¿ony na zakupy impulsowe?

Je¶li chcesz znaæ odpowied¼ na czê¶æ tych pytañ...Czego jeszcze dowiesz siê z ebooka?


- Jak w hipermarketach dzia³a regu³a wzajemno¶ci?
- Jak wykorzystywany jest tzw. "spo³eczny dowód s³uszno¶ci"
- Jak dzia³a regu³a niedostêpno¶ci?
- Co to jest efekt aureoli?
- Czy istniej± "magiczne" s³owa i slogany?
Na te i na wiele innych pytañ odpowiada autor "¦wiadomych zakupów".

UWAGA! Nie zamawiaj tego ebooka je¶li jeste¶ zadowolony z wydatków ponoszonych w hipermarketach i wydajesz dok³adnie tyle, ile planujesz. Do niczego Ci siê nie przyda. Je¿eli jest odwrotnie - to ebook napisany dla Ciebie.

Zamów go ju¿ teraz i pamiêtaj, ¿e je¶li chocia¿ w 1% nie spe³ni Twoich oczekiwañ, zwrócimy Ci pieni±dze.
Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Dobry start (17.70z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Efekt Motyla (21.70z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Umys³ (31.70z)
Ja i cele (37.00z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej