e-mail sitemap strona gwna
Bestseller: TOP-7


Google AdSense

Andrzej Herzberg
Cena: 39.97 z
stron: 235

obszerniejsze informacje o ebooku

Poznaj sekrety Google AdSense. Dowiedz siê jak zarabiaæ kilkadziesi±t dolarów dziennie, za pomoc± w³asnej strony internetowej.


Google AdSense. Jak skutecznie zarabiaæ poprzez program partnerski AdSense firmy google? Dowiedz siê, jak Twoja strona www, dziêki google adsense mo¿e generowaæ dla Ciebie kilkadziesi±t dolarów DZIENNIE.

Czy wiesz, ¿e niektóre strony internetowe generuj± kilkana¶cie tysiêcy dolarów miesiêcznego dochodu praktycznie bez wiêkszego nak³adu pracy? Google AdSense to program partnerski, który umo¿liwia w³a¶cicielom stron zarabianie powa¿nych pieniêdzy dziêki reklamom kontekstowym umieszczanym na ich stronach.

Czym jest program Google AdSense i jak mo¿na na nim zarobiæ?
Google AdSense to program partnerski dla wszystkich webmasterów, który umo¿liwia odp³atne wy¶wietlanie reklam. W³a¶ciciel witryny otrzymuje wynagrodzenie wówczas, gdy odwiedzaj±cy jego stronê kliknie w link reklamowy. Nie ma ³atwiejszej metody na zarabianie pieniêdzy w internecie, szczególnie ¿e za jedno klikniêcie w reklamê programie Google Adsense mo¿esz zarobiæ nawet kilkana¶cie dolarów!

Od pa¼dziernika 2004 roku program Google AdSense jest dostêpny jest dla w³a¶cicieli stron internetowych w Polsce. Wielu webmasterów ju¿ w nim uczestniczy, jednak nikt do tej pory nie zdecydowa³ podzieliæ siê swoj± wiedz± i do¶wiadczeniami. Teraz jednak i Ty masz szansê skorzystaæ z praktycznej wiedzy, przeæwiczonej na polskim rynku i w polskich warunkach.
Jak zacz±æ zarabiaæ w najbardziej dochodowym programie partnerskim dla webmasterów - Google AdSense.

Zapoznaj siê z tym bogato ilustrowanym poradnikiem, z którego dowiesz siê jak rozpocz±æ wspó³pracê z Google AdSense. Nauczysz siê jak umie¶ciæ reklamê na swojej na stronie. Dowiesz siê jak przygotowaæ swój serwis aby zosta³ on zaakceptowany przez redaktorów z Google.Poznasz tak¿e wszystkie wa¿ne pojêcia zwi±zane z programem Google AdSense i nauczysz siê interpretowaæ wyniki swoich raportów.

Czê¶æ I ebooka to nie tylko elementarna wiedza niezbêdna do rozpoczêcia wspó³pracy, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim, zbiór cennych wskazówek, które pozwol± ka¿demu czytelnikowi na zarabianie pieniêdzy dziêki udzia³owi w najbardziej dochodowym programie partnerskim dla webmasterów.
  • Co to jest CTR i czy mo¿na go kszta³towaæ tak aby osi±gaæ wiêksze zyski?
  • Dlaczego niektóre reklamy przynosz± wiêkszy dochód w³a¶cicielowi strony?
  • Dlaczego czasem reklamy nie wy¶wietlaj± siê i jak temu zapobiec?

W darmowym fragmencie ebooka "Google AdSense" Autor bardzo dok³adnie opisuje zasadê dzia³ania programu, wiêc ka¿dy nawet pocz±tkuj±cy webmaster bêdzie móg³ bez wiêkszych problemów zacz±æ zarabiaæ pieni±dze. A w darmowej czê¶ci ebooka jest wiele warto¶ciowych porad.


Wicej informacji
Cena: 39.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Zarabianie w Internecie

Zanox krok po kroku (0.00z)
HYIP. Najszybsza droga do bogactwa, czy... (46.99z)
Sekrety pozycjonerów (19.97z)
Prezentacja ZPP - Z³otego Programu Partnerskiego (0.00z)
Marketing impulsowy (37.00z)
Poznaj sekret jak pisaæ ebooki (29.95z)
Google - AdSense (23.70z)
Wirtualne p³atno¶ci: E-gold i MoneyBookers (29.95z)
Programy partnerskie w praktyce (21.70z)
Marketing internetowy w praktyce (39.97z)
Zostañ SuperPartnerem! (29.95z)
Co jest naprawdê wa¿ne w internetowym marketingu. (0.00z)
Blogi od A do... s³awy i pieniêdzy (29.95z)
Potrafie korzystac z Internetu - Infobrokering (0.00z)
E-spo³eczno¶æ (19.97z)
Podrêcznik Partnera (0.00z)
Wykorzystaj potêgê artyku³ów! (0.00z)
CzasNaE-Biznes (37.00z)
Google Analytics (29.69z)
Kurs Usability (0.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej