e-mail sitemap strona gwna
Kategoria: Motoryzacja
Bestseller: TOP-4


Drewno zamiast benzyny

H.LaFontaine i P.Zimmerman
Cena: 19.97 z
stron: 91

obszerniejsze informacje o ebooku

Bardzo ciekawa oferta dla domowych majsterkowiczów.


Jak zbudowaæ generator gazu drzewnego i je¼dziæ samochodem ponad 5 razy taniej?


UWAGA: To wydaje siê tak niewiarygodne, ¿e a¿ mo¿e byæ prawdziwe!
Na podstawie instrukcji zawartych w tej publikacji zbudujesz generator gazu drzewnego (tzw. holzgas), którym to gazem bêdziesz w stanie napêdzaæ swój samochód. Tak wiêc Twoje auto bêdzie je¼dziæ nie na benzynê czy olej napêdowy, ale na drewno!
Pewnie jeste¶ nie¼le zaskoczony? Zapewniam Ciê jednak - w ten sposób mo¿na zasilaæ samochód. I nie tylko samochód, ale równie¿ np. agregat pr±dotwórczy czy kocio³ centralnego ogrzewania. Gaz produkowany by³ ju¿ w ten sposób (z wêgla) 200 lat temu i s³u¿y³ do gotowania w kuchenkach i o¶wietlania ulic.

Autorzy oryginalnego wydania tej ksi±¿ki, H.LaFontaine i P.Zimmerman, to naukowcy, którzy zajmowali siê przez wiele lat zagadnieniami zgazowania paliw sta³ych. Pierwszy z nich (niestety ju¿ nie¿yj±cy) by³ za³o¿ycielem i wieloletnim prezesem Biomass Energy Founation, organizacji zajmuj±cej siê popularyzacj± tej technologii w USA. Publikacja zosta³a napisana pod koniec lat 1980-tych na zlecenie jednej z amerykañskich rz±dowych agencji. Jej celem by³o opracowanie ³atwego w budowie i eksploatacji generatora gazu drzewnego - paliwa do wykorzystania w razie kryzysu paliwowego.

Je¶li nie jeste¶ do koñca przekonany, przerwij na chwilê czytanie i spróbuj znale¼æ tañsze paliwo dla Twojego silnika. Mo¿esz nie wierzyæ w ten sposób zasilania silników, mo¿esz mieæ w±tpliwo¶ci, czy to ma sens, ale gdy przeczytasz do koñca opis tego poradnika, w pe³ni zrozumiesz korzy¶ci, które osi±gniesz gdy skorzystasz z tej wiedzy w praktyce. Poznaj wszelkie za i przeciw, zanim skre¶lisz t± szansê na oszczêdno¶ci.

Poznaj dowody, ¿e to jest naprawdê mo¿liwe

Czy zauwa¿y³e¶, ¿e benzyna i olej napêdowy kosztuj± coraz wiêcej, ¿e praktycznie nieustannie rosn± ich ceny? Czy u¶wiadomi³e¶ sobie, ¿e wydatki na utrzymanie samochodu co miesi±c s± coraz wiêksze? Spróbuj przez moment nie my¶leæ o tym, co bêdzie za jaki¶ czas, gdy benzyna bêdzie kosztowaæ 6 z³ za litr oraz ile wtedy bêdziesz wydawaæ pieniêdzy.

"...spó¼niony o jakie¶ 20 lat, w czasach reglamentacji benzynytak wspaniale przygotowane opracowanie by³oby bezcenne"

Eksploatacja silnika spalinowego na gaz drzewny jest kilka razy tañsza ni¿ na benzynie. Sk±d taka wielko¶æ?
Wed³ug ró¿nych ¼róde³ jeden litr benzyny odpowiada 2,5 - 4 kg drewna zgazowanego w generatorze. Za³ó¿my, ¿e za 70 z³otych mo¿na kupiæ 1 metr przestrzenny drewna, co daje oko³o 400 kg. W najgorszym przypadku wiêc - odpowiednik 100 litrów benzyny. To daje 70 groszy za litr benzyny,ponad 5 razy mniej ni¿ cena tego paliwa na stacjach benzynowych!
Zwróæ uwagê - ponad 5x mniej - tyle pieniêdzy oszczêdzisz gdy drewno kupisz. A co w przypadku, gdy drewno zdobêdziesz za darmo? W wielu przypadkach mo¿na pozyskaæ bardzo dobre paliwo do generatora za cenê transportu, np. z sadów po przycinaniu drzew, z przedsiêbiorstw zajmuj±cych siê pielêgnacj± zieleni miejskiej, z zak³adów stolarskich. Oznacza to, ¿e bêdzieszswój silnik na gaz drzewny zasilaæ praktycznie za darmo!Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Motoryzacja

Fiat 126p. Sportowe modyfikacje i tuning malucha (19.97z)
Fiat 126p - Ma³y Wielki Samochód (14.99z)
Dekalog My¶l±cego Kierowcy (19.97z)
Tania jazda samochodem (27.97z)
Samochodowe instalacje zasilania gazem (17.70z)
Jak dzia³aj± magnetyzery i jak je wykonaæ? (9.77z)
Jak ulepszyæ swojego Fiacika? (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej