e-mail sitemap strona gwna


Fundusze inwestycyjne

Andrzej Banachowicz
Cena: 21.70 z
stron: 111

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak bardzo wa¿na dla Ciebie jest Twoja finansowa przysz³o¶æ?


Jak zacz±æ zarabiaæ na funduszach inwestycyjnych i osi±gn±æ niezale¿no¶æ finansow± w ci±gu kilkunastu lat?

Coraz g³o¶niej mówi siê na temat zabezpieczania swojej przysz³o¶ci. Najbardziej pesymistyczne wiadomo¶ci sugeruj± wrêcz, ¿e instytucje takie jak ZUS nie bêd± istnia³y w ca³kiem niedalekim horyzoncie czasowym. Ile by w tym prawdy nie by³o, jedno jest pewne. O swoj± emeryturê musisz zadbaæ samodzielnie! Czasy siê zmieni³y i pojêcie bezpiecznej pracy na etacie straci³o ca³kowicie swój sens.

Ale s± te¿ dobre wie¶ci zwi±zane z t± zmian±. Gospodarka jeszcze nigdy nie rozwija³a siê tak dynamicznie jak w tej chwili. Nigdy przedtem nie istnia³o ponadto tak wiele ró¿nych instrumentów finansowych, które – przy odpowiedniej wiedzy – skutecznie pomno¿± Twój kapita³.

Jedn± z bezpieczniejszych opcji s± fundusze inwestycyjne!


Fundusze inwestycyjne funkcjonuj± w naszym kraju ju¿ od kilkunastu lat. Przez ten czas powsta³o wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz rozszerza³a siê ich oferta. W chwili obecnej na polskim rynku funkcjonuj± 22 towarzystwa, a liczba oferowanych przez nie funduszy inwestycyjnych wynosi oko³o 150. W Polsce oko³o 3% spo³eczeñstwa przeznacza ¶rodki na fundusze inwestycyjne, a w zwi±zku ze ¶wietnymi wynikami ro¶nie z dnia na dzieñ popularno¶æ funduszy oraz liczba inwestorów.

Przy tak du¿ym wyborze bardzo trudno jest podj±æ racjonaln± decyzjê co do wyboru w³a¶ciwego funduszu inwestycyjnego czy te¿ towarzystwa. Chyba, ¿e posiadamy odpowiedni± wiedzê. Ksi±¿ka „Fundusze Inwestycyjne” podzielona zosta³a na 4 czê¶ci:

TEORIA – w tej czê¶ci odnajdziesz wszelkie informacje dotycz±ce funduszy inwestycyjnych w ogóle. Jest to wiedza teoretyczna w pigu³ce, wiedza potrzebna Ci do ¶wiadomego inwestowania w fundusze.

PRAKTYKA – znajdziesz tam informacje o praktycznym zastosowaniu wiedzy o funduszach, takie jak: wyszczególnienie miejsc, gdzie mo¿na nabyæ fundusze, op³aty z tym zwi±zane oraz kwestie dotycz±ce podatku od zysku.

DODATEK – INNE FORMY INWESTOWANIA W FUNDUSZE – opis kilku form inwestowania i us³ug z udzia³em funduszy, takich jak: fundusze parasolowe, lokata z funduszem czy ubezpieczenie z funduszem.

S£OWNIK POJÊÆ – jak sama nazwa wskazuje, jest to wykaz pojêæ zwi±zanych z funduszami inwestycyjnymi, u¿yteczny w ka¿dym momencie czytania tej¿e publikacji – wystarczy przej¶æ na koñcowe strony.

W ksi±¿ce znajdziesz liczne symulacje oraz przyk³ady, które unaoczni± Ci ró¿nice w zyskach z tradycyjnych lokat bankowych, a funduszy inwestycyjnych. Ponadto dowiesz siê z niej:

Czym tak w³a¶ciwie jest fundusz inwestycyjny oraz jak rozwija³y siê one w Polsce i na ¶wiecie?

Czy warto inwestowaæ w fundusze inwestycyjne – jakie s± ich zalety, a jakie wady?

Jakie korzy¶ci daj± fundusze inwestycyjne?

Czym ró¿ni± siê one od tradycyjnych lokat bankowych?

Jakie s± rodzaje funduszy inwestycyjnych i który z nich najbardziej odpowiadaæ bêdzie naszym potrzebom?

Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne?

Czym jest dywersyfikacja i w jaki sposób mo¿e ona w zwiêkszeniu Twoich zysków?

W jaki sposób skonstruowaæ w³asny portfel inwestycyjny?

Jakie s± strategie inwestycyjne i która z nich jest najbardziej op³acalna?

Czym s± fundusze hedgingowe?

Czym jest PSO i jakie zyski potrafi wygenerowaæ?

Gdzie mo¿na nabywaæ jednostki funduszy inwestycyjnych oraz jakie op³aty siê z tym wi±¿±?

W jaki sposób zarabia siê na funduszach inwestycyjnych?

Czym s± fundusze parasolowe i czy przeznaczone s± dla ka¿dego?

Czym s± lokaty z funduszem, czym fundusze funduszy, a czym ubezpieczenie z funduszem? Z których opcji warto korzystaæ?

Jak widzisz znajdziesz tutaj mnóstwo u¿ytecznej wiedzy. Po lekturze tej ksi±¿ki w za³o¿eniu autora powiniene¶ ju¿ umieæ wybraæ w³a¶ciwy sobie fundusz inwestycyjny, a nawet doradziæ w wyborze Twoim znajomym. Co wiêcej – Twoi znajomi sami zainteresuj± siê funduszami inwestycyjnymi, gdy zobacz±, ¿e po przeczytaniu tej jednej ksi±¿ki jeste¶ w stanie generowaæ zyski bez jakichkolwiek codziennych dzia³añ z tym zwi±zanych.

Mo¿esz przej¶æ obok tej publikacji zupe³nie obojêtnie lub te¿ zainwestowaæ tê symboliczn± kwotê w wiedzê, która skutecznie pomno¿y Twój kapita³. Wybór oczywi¶cie nale¿y tylko i wy³±cznie do Ciebie. Pamiêtaj jednak, ¿e osoby bogate stale inwestuj± w siebie, bowiem bogactwo nie jest stanem konta lecz umys³u. Je¶li tak¿e chcesz nale¿eæ do tej grupy osób, to wype³nij poni¿szy formularz, a ju¿ za kilka minut otrzymasz na swoj± skrzynkê email publikacjê Andrzeja Banachowicza pt. „Fundusze Inwestycyjne”:
Wicej informacji
Cena: 21.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Gie³da, inwestycje

Forex - Podstawy Gie³dy Walutowej (29.90z)
Inwestowanie pieniêdzy w praktyce (39.00z)
GPW - Analiza techniczna w praktyce (39.97z)
GPW - Gie³da Papierów Warto¶ciowych w praktyce (29.98z)
Praktyczne porady finansowe (29.95z)
Grid Trading (49.97z)
Daytrading - amerykañskie rynki papierów warto¶ciowych (46.99z)
Praktyczny poradnik dla pocz±tkuj±cych inwestorów (27.67z)
Najskuteczniejsze systemy gie³dowe: Turbo Forex System (76.99z)
Forex - podstawy (24.75z)
Forex - Analiza techniczna (49.97z)
Forex - Strategie i systemy transakcyjne (97.00z)
Bogaty student (29.90z)
GPW - Papiery warto¶ciowe w praktyce (39.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej