e-mail sitemap strona gwna
Bestseller: TOP-3


Forex - Podstawy Gie³dy Walutowej

Piotr Surdel
Cena: 29.90 z
stron: 99

obszerniejsze informacje o ebooku

Czym jest forex i dlaczego ludzie na nim zarabiaj±?


Spekulacje na gie³dzie walutowej (forex) od A do Z. Podstawy dla ka¿dego, kto chce siê zaraziæ forexem. Z tego ebooka dowiesz siê czym jest forex i jak wykorzystaæ jego potencja³ w praktyce!

Czy boisz siê ryzyka? Czy chcesz patrzeæ jak inni osi±gaj± sukces samemu stoj±c w miejscu?


Je¶li na powy¿sze pytania odpowiedzia³e¶ twierdz±co to NIE CZYTAJ DALEJ. Forex NIE jest dla Ciebie. Ile razy s³ysza³e¶ o fortunach tworzonych i traconych poprzez gie³dy papierów warto¶ciowych? Ile razy gdzie¶ na skraju Twojej ¶wiadomo¶ci ko³ata³a siê my¶l "ciekawe jak to jest"? Ile razy zastanawia³e¶ siê, czy da³by¶ radê samemu zaistnieæ na jakim¶ rynku kapita³owym? Mo¿e nawet zacz±³e¶ interesowaæ siê co i jak, lecz nie mia³e¶ wystarczaj±co du¿o czasu by ¶ledziæ wydarzenia maj±ce wp³yw na spó³ki akcyjne lub mo¿e nie posiadasz wystarczaj±cego kapita³u by graæ na tradycyjnej gie³dzie? A mo¿e zacz±³e¶ nawet graæ, lecz ogrom wiadomo¶ci i czynników potrzebnych do przewidywania kolei losu danej spó³ki by³ zbyt przyt³aczaj±cy?

Forex - rynek o niesamowitych mo¿liwo¶ciach. Tylko dla ludzi o otwartym umy¶le.


Czy gdybym powiedzia³ Ci, ¿e istnieje od ca³kiem niedawna rynek, w którym ka¿dy mo¿e zaistnieæ bez wzglêdu jakim kapita³em pocz±tkowym dysponuje, uwierzy³by¶? A gdybym doda³ jeszcze, ¿e aby na nim zarabiaæ nie jest konieczne ¶ledzenie wiadomo¶ci ani czasoch³onne analizowanie finansowych raportów? ¯e mo¿esz zacz±æ nie posiadaj±c ¿adnej szczególnej wiedzy, ¿e mo¿esz æwiczyæ na "sucho" i co najwa¿niejsze zarabiaæ zarówno na spadkach jak i wzrostach kursu?

Tak jest to w³asnie rynek wymiany walutowej Forex! Rynek ten podlega wszystkim prawom rz±dz±cym gie³dami kapita³owymi jednocze¶nie zapewniaj±c wiele udogodnieñ:

Po pierwsze:
Z powodzeniem mo¿emy handlowac nawet jedynie przy uzyciu komputera pod³±czonego do internetu. ¯adnych maklerów - tylko my i kurs.

Po drugie:
Waluty zmieniaj± swoj± warto¶æ w sposób du¿o bardziej statyczny ni¿ np.: akcje przedsiêbiorstw. Silne i wyra¥ne trendy to znak rozpoznawczy Forexu!

Po trzecie:
Najwieksza po¶ród rynków kapita³owych p³ynno¶æ finansowa. Dzienny obrót na Forexie to oko³o 1,5 miliarda dolarów!

Mo¿esz mieæ istotny wp³yw na swoje ¿ycie.


Dlaczego ka¿dy powinien zastanowiæ siê nad gr± gie³dow±? No có¿ je¶li masz satysfakcjonuj±c± Ciê pracê, zarabiasz tyle pieniêdzy ile chcesz, masz mi³ego szefa i bardzo lubisz to co robisz to nie powiniene¶ zastanawiaæ siê nad handlem na jakimkolwiek rynku kapita³owym. Ka¿dy jednak kto niestety nie mo¿e pochwaliæ sie podobnym sukcesem w pracy zawodowej powinien rozpatrzyæ rynek Forex przede wszystkim jako:

  • Alternatywny sposób zarabiania.
  • Nienormowany czas pracy.
  • Wyniki w 100% zale¿ne od wiedzy, dyscypliny i umiejêtno¶ci, których ka¿dy mo¿e siê nauczyæ.
  • £atwe w obs³udze systemy zawierania transakcji. Ka¿dy mo¿e nauczyæ siê obs³ugiwaæ platformê transakcyjn± nawet je¶li obs³uga komputera stanowi dla niego zagadkê.

Miejsce gdzie ¿eby handlowaæ nie trzeba mieæ wiêcej ni¿ 400 - 800z³. Ponadto istnieje mo¿liwo¶æ æwiczenia na sucho - zupe³nie za darmo! Wszystko co trzeba zrobiæ to nauczyæ siê jak handlowaæ, a potem wykorzystaæ t± wiedze. Z przyjemno¶ci± przedstawiam cykl ebooków zawieraj±cych kompletn± wiedzê potrzebn± do zaistnienia na Forexie.

Cykl sk³ada siê z trzech czê¶ci zróznicowanych pod wzglêdem zaawansowania.


Forex - Podstawy Gie³dy Walutowej
Forex - Podstawy Gie³dy Walutowej
Czê¶æ pierwsza zosta³a po¶wiêcona podstawowym wiadomo¶ciom potrzebnym do wprawnego poruszania siê na gie³dzie walutowej.
Forex - Analiza techniczna
Forex - Analiza techniczna
Czê¶æ druga cyklu jest przeznaczona dla osób które mia³y ju¿ styczno¶æ z rynkiem i chc± rozwin±æ swoje umiejêtno¶ci w tym zakresie.
Forex - Strategie i systemy transakcyjne
Forex - Strategie i systemy transakcyjne
Czê¶æ trzecia po¶wiêcona zosta³a ró¿nym systemom handlowym i strategiom. Znajdziesz tam równie¿ wytyczne odno¶nie tworzenia w³asnego systemu, testowania go, jak równie¿ i jego optymalizacji.
Wicej informacji
Cena: 29.90 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Gie³da, inwestycje

Fundusze inwestycyjne (21.70z)
Inwestowanie pieniêdzy w praktyce (39.00z)
Praktyczny poradnik dla pocz±tkuj±cych inwestorów (27.67z)
GPW - Gie³da Papierów Warto¶ciowych w praktyce (29.98z)
Bogaty student (29.90z)
GPW - Papiery warto¶ciowe w praktyce (39.97z)
Daytrading - amerykañskie rynki papierów warto¶ciowych (46.99z)
Najskuteczniejsze systemy gie³dowe: Turbo Forex System (76.99z)
Forex - Strategie i systemy transakcyjne (97.00z)
Forex - Analiza techniczna (49.97z)
Forex - podstawy (24.75z)
GPW - Analiza techniczna w praktyce (39.97z)
Grid Trading (49.97z)
Praktyczne porady finansowe (29.95z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej