e-mail sitemap strona gwna
Bestseller: TOP-2


Odrodzenie Feniksa

Nikodem Marsza³ek
Cena: 27.25 z
stron: 264

obszerniejsze informacje o ebooku

Poznaj sekrety zwyk³ych ludzi, którzy osi±gaj± niezwyk³e rezultaty i uwolnij ¶pi±cego w Tobie olbrzyma


Odkryj jak osi±gn±æ sukces, poznaj±c sekrety zwyk³ych ludzi, którzy osi±gnêli niezwyk³e rezultaty... psychologia sukcesu i odpowiednia motywacja to nie wszystko!

Czêsto sukces jest odpychany, przez z³e s³owa, czyny i obrazy z m³odo¶ci. Niestety mo¿na podziêkowaæ za to w du¿ej mierze swoim dawnym kolegom, rodzicom, przyjacio³om, telewizji, gazetom. Pamiêtaj, ¿e Twój sukces bêdzie najwiêksz± zemst± dla ich s³ów "nie dasz rady, nie uda Ci siê, daj sobie spokój, Ty chcesz to zrobiæ, osi±gn±æ?".
Powiem Ci co¶: to wszystko siê nie liczy, je¶li przeczytasz i zastosujesz od zaraz prawa i techniki, które pomagaj± ludziom na ca³ym ¶wiecie w osi±ganiu ich celów i marzeñ.

"Je¶li wierzysz, ¿e mo¿esz co¶ zrobiæ lub je¶li wierzysz, ¿e nie mo¿esz, to w obu przypadkach masz racjê" - Henry Ford

Je¶li zatem my¶lisz, ¿e ksi±¿ka mo¿e odmieniæ Twoje ¿ycie, jeste¶ na w³a¶ciwej drodze, je¶li my¶lisz, ¿e nic siê nie zmieni w Twoim ¿yciu, tak¿e masz racjê. Nikt nie bêdzie pcha³ Ciê do przodu. Tylko ty sam, mo¿esz oprzeæ drabinê o w³a¶ciw± ¶cianê i zacz±æ siê po niej wspinaæ.
Teraz masz jednak okazjê otrzymaæ skuteczne techniki, dziêki którym Twoje szczeble na drabinie zmalej± ze 100, do 10, drabinê zamienisz na d¼wig, ¶cianê zamienisz w murek, osi±gaj±c sukces znacznie szybciej ni¿ my¶lisz.

"Sukces jest dzie³em przypadku. Zapytaj siê o to ka¿dego nieudacznika" - Earl Wilson

Kto jeszcze chcia³by siê wyrwaæ z wy¶cigu szczurów?

Ebook ten, wyró¿nia siê praktycznym podej¶ciem do tematu, opartym na latach udokumentowanego badania naukowego. Tematyka ta, zosta³a najprawdopodobniej po raz pierwszy w Polsce przedstawiona w takiej formie.

"Jako specjalny dodatek do ebooka, otrzymasz po raz pierwszy w Polsce przedstawionynajbardziej popularny na zachodzie model ocenienia profili osobowosci DISC."

Autor zainwestowa³ 7 lat swojego ¿ycia na zg³êbianiu odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego niektórzy ludzie wiêdn± jak plewy, które rozmiata wiatr, a inni kwitn± rozwijaj±c siê przez wiele kolejnych lat?"

Autor poradnika "Odrodzenie Feniksa", Nikodem Marsza³ek, jest specjalist± w dziedzinie motywacji, któr± zajmuje siê od 7 lat. Przez ten okres uczy³ siê bezpo¶rednio u takich ¶wiatowych autorytetów jak: Zig Ziglar, Brian Tracy, Dexter Yager, Dr. DenisWaitley, w Polsce natomiast propaguje do dzi¶ kursy zwi±zane z rozwojem osobistym dla firm sprzeda¿y bezpo¶redniej, oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Zajmuje siê tak¿e motywacj± sportowców oraz studentów.

Jego osobistym mentorem i konsultantem by³ sam Robert Kiyosaki, u którego podczas osobistych spotkañ zdobywa³ cenn± wiedzê, któr± z powodzeniem wykorzystuje w ¿yciu i w biznesie.

Dzisiaj pomimo tak zaawansowanej techniki i wysokich standardów ¿ycia, ci±gle podejmujmy b³êdne decyzje. Nasza wygrywaj±ca ¶rednia ci±gle spada, warunki ekonomiczne ci±gle siê zmieniaj±, nasz praca i awans s± niepewne.

Zadajemy sobie pytania: "Co jest nie tak, gdzie le¿y problem? Szef ci±gle mnie pomija przy awansie, jednak m³odsi, mniej utytu³owani, czasem bez do¶wiadczenia zgarniaj± laury zwyciêstwa. Dawny kolega ze szko³y je¼dzi najnowszym Mercedesem, kole¿anka z mê¿em buduj± sobie willê. Dlaczego to wszystko dzieje siê bez mego udzia³u? Przecie¿ zas³ugujê na to wszystko!"
Bycie zwyciêzc± jest nastawieniem, sposobem ¿ycia. "Odrodzenie Feniksa" to naukowe podej¶cie i jednocze¶nie æwiczenie jakie powiniene¶ poznaæ. Je¿eli rozpoznasz i zaczniesz rozwijaæ to co ju¿ masz - zadziwisz innych. Ju¿ za chwilê mo¿esz odkryæ:

- 7 zasad, które wykorzystuj± zwykli ludzie w osi±ganiu niezwyk³ych rezultatów
- 9 praw rz±dz±cych osobistym sukcesem

Pamiêtaj, ¿e dziêki ebookowi "Odrodzenie Feniksa":
Odkryjesz jak stosowaæ uniwersalne prawa, które stosuj± mistrzowie olimpijscy, gwiazdy kina, guru sprzeda¿y oraz najlepsi menad¿erowie do osi±gania sukcesu.

- Stworzysz nowy optymistyczny sposób ¿ycia.
- Zharmonizujesz piêæ stref ¿yciowych by utrzymaæ siê w strefie zwyciêzców.
- Zbudujesz swój nowy prawdziwy wizerunek w³asny.
- Skutecznie wyznaczysz i osi±gniesz swoje cele.
- Odkryjesz jak korzystaæ z nieograniczonej osobistej kreatywno¶ci.
- Ju¿ nigdy nie zadasz pytania: "Dlaczego nie ja?"Wicej informacji
Cena: 27.25 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Optymizm (19.97z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Efekt Motyla (21.70z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Psychologia wywierania wp³ywu i psychomanipulacji (29.95z)
Gut Impact (34.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej