e-mail sitemap strona gwna
Bestseller: TOP-5


Efekt Motyla

Kamil Cebulski
Cena: 21.70 z
stron: 141

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak jedna decyzja mo¿e wp³yn±æ na ca³e Twoje ¿ycie i zawa¿yæ nad bied± lub bogactwem?


Poznaj na czym polega sukces?

"Nie wa¿ne jest to, co Ci proponuj±, tylko kto Ci to proponuje"

Zapewne nie raz s³ysza³e¶ o takich osobach, jak Brian Tracy, Zig Ziglar, Robert Kiyosaki, czy Anthony Robbins. S± oni znani na ca³ym ¶wiecie. Zajmuj± siê tematyk± motywacyjn±, prowadz± szkolenia z rozwoju osobistego, osi±gania sukcesu, wydaj± ksi±¿ki.

Je¶li czyta³e¶ ich ksi±¿ki, pewnie nie raz siê zastanawia³e¶ nad tym, czy oni faktycznie odnie¶li taki sukces? Pewnie te¿ nieraz przysz³o Ci do g³owy: "wszystko piêknie, ale oni opisuj± realia zachodnie, amerykañskie. W Polsce to nie zadzia³a".

Poznaj m³odego cz³owieka, z niewielkiej miejscowo¶ci, który w wieku 21 lat przekroczy³ barierê 1 miliona z³otych obrotu w swojej firmie internetowej...

...i chce siê podzieliæ z Tob± swoimi niezwykle warto¶ciowymi do¶wiadczeniami oraz przemy¶leniami.

Nazywam siê Kamil Cebulski. Wraz z przyjacielem stworzy³em firmê ESC Poland (www.escpoland.pl), dzia³aj±c± na rynku internetowym. Firma ta jest w³a¶cicielem takich sklepów internetowych jak: www.aragon.pl, www.mentis.pl, www.komputerowiec.pl, www.kokanie.pl, www.akara.pl i wielu innych.

"Niewielu jest takich, którzy byli przy - w zasadzie narodzinach - ESC Poland. Ja mia³em tak± okazjê! Widzia³em, jak z tej idei rodzi siê dochodowy e-biznes, który po paru latach mia³ przynie¶æ zyski. Cieszy³em siê, gdy startowa³a ksiêgarnia Aragon.pl, pamiêtam jak zmienia³a siê strona i profil Escapemag.pl, oraz jak pierwsze kroki stawia³ Escar.pl. To, ¿e Twórcy sukcesu wielu e-biznesów ci±gle siê rozwijaj± mo¿e ¶wiadczyæ tylko o jednym... o tym, ¿e warto z nimi wspó³pracowaæ!"

- Karol Bancerz, redaktor
Jestem cz³onkiem ISOC Poland (Internet Society Poland) oraz uzyska³em certyfikat Young Enterprise na Uniwersytecie Cambrige (www.cam.ac.uk).

Przes³anie jakie zawar³em w mojej ksi±¿ce "Efekt Motyla" mo¿na stre¶ciæ w jednym zdaniu. Zamiast narzekaæ, we¼ siê do roboty i zacznij budowaæ swoj± fortunê. Zacznij to robiæ dzisiaj, teraz, dok³adnie w tej chwili. Pierwsz± rzecz± jak± powiniene¶ zrobiæ to staæ siê dla siebie najwiêkszym aktywem. Musisz wiêc zdobywaæ wiedzê oraz zwiêkszaæ inteligencjê, aby¶ móg³ tê wiedzê wykorzystaæ w praktyce.

Kiedy zmienisz ju¿ swój ¶wiatopogl±d, czeka Ciê ciê¿ka praca po 12, po 14, a niekiedy nawet i po 16 godzin dziennie. Przez ten czas zdobêdziesz do¶wiadczenie, pewno¶æ siebie i znajomo¶ci. Bêdziesz budowa³ swoje aktywa. Cokolwiek by to by³o. Jaka¶ firma, inwestycje w nieruchomo¶ci czy rynek kapita³owy. Musisz samodzielnie zbudowaæ dla siebie aktywa.

Kiedy uda Ci siê to zrobiæ, ciê¿ka praca bêdzie stanowiæ mi³e wspomnienie. Nie bêdziesz musia³ ju¿ ciê¿ko pracowaæ. Jedynie tyle, aby pielêgnowaæ i zarz±dzaæ swoimi aktywami, które bêd± ci dostarczaæ ¶rodków do ¿ycia. Je¿eli bêdziesz to umiejêtnie robi³, Twoje aktywa urosn±, a Ty osi±gniesz wolno¶æ finansow±.

Mi siê to uda³o, dlaczego wiêc ma siê nie udaæ Tobie?

Dlaczego "Efekt Motyla" jest tak wyj±tkow± ksi±¿k±?


Przede wszystkim, jest to ksi±¿ka napisana na podstawie autentycznych do¶wiadczeñ, zdobytych w polskich realiach. To co przeczytasz ju¿ za chwilê to dowód na to, ¿e w Polsce mo¿na bez problemu osi±gn±æ olbrzymi sukces, je¶li wie siê jak to zrobiæ.

Dowiesz siê z niej miêdzy innymi:
  • Jak zmieniæ swój ograniczaj±cy punkt widzenia, tak aby dostrzegaæ nadarzaj±ce siê okazje i je wykorzystywaæ w celu kreaowania w³asnej, szczê¶liwej przysz³o¶ci?
  • Jak wykorzystaæ potencja³ drzemi±cy w ka¿dym z nas. Jak pokonaæ swojego wewnêtrznego wroga i przezwyciê¿yæ negatywnych doradców?
  • Jak podejmowaæ w³a¶ciwe decyzje, które skieruj± Ciê na drogê do sukcesu?
Zapewne zastanawiasz siê teraz, czy ta ksi±¿ka jest faktycznie dla Ciebie. Czy Ci siê przyda i czy faktycznie dziêki niej osi±gniesz sukces. Je¶li jeszcze siê zastanawiasz nad tym, to niestety odpowied¼ brzmi: NIE!

Nie jest to ksi±¿ka bowiem dla ka¿dego. Nie rozwi±¿e ona wszystkich Twoich problemów. Je¶li jednak jeste¶ osob±, która naprawde chce osi±gn±æ sukces, wiesz, ¿e nauka od kogo¶, kto przeszed³ ju¿ sprawdzon± drog± do sukcesu jest najbardziej skuteczna, to wiedz, ¿e nie ma lepszej ksi±¿ki dla Ciebie na pocz±tek tej fascynuj±cej drogi.

Mo¿esz zdobyæ t± wiedzê ju¿ za chwilê, ale najpierw koniecznie przeczytaj darmowy fragment - upewnij siê, ¿e to jest to, czego szukasz. Ksi±¿ka, która wywróci Twoje ¿ycie do góry nogami i... bêdziesz wdziêczny, ¿e na ni± natrafi³e¶.Wicej informacji
Cena: 21.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Gra o ¿ycie (19.97z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Stañ siê kobiet± sukcesu (21.70z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Gut Impact (34.00z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Czynniki osi±gania sukcesu (41.70z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Mowa Cia³a a Sukces (27.00z)
Umys³ Lidera (21.90z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Dobry start (17.70z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej