e-mail sitemap strona gwna
Kategoria: Informatyka


Od zera do ECeDeeLa - czê¶æ 2

Marek Smyczek i Marcin Kaim
Cena: 19.97 z
stron: 171

obszerniejsze informacje o ebooku

Od zera do ECeDeeLa - czê¶æ 2 (U¿ytkowanie komputerów)


W jaki sposób opanowaæ skutecznie podstawy u¿ytkowania komputerów i przygotowaæ siê do egzaminu ECDL?

ECDL - European Computer Driving Licence jest certyfikatem po¶wiadczaj±cym umiejêtno¶ci osoby legitymuj±cej siê takim certyfikatem, odno¶nie u¿ytkowania komputera w ¿yciu codziennym. W dos³ownym t³umaczeniu na jêzyk polski ECDL oznacza Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy i przez d³ugi okres nazwa ta by³a stosowana na terenie naszego kraju. Ze wzglêdu na tê myl±c± nazwê, która czêsto w pierwszym momencie kojarzy³a siê z licencj± na prowadzenie samochodów na terenie Europy, postanowiono zmieniæ dotychczasow± nazwê i wprowadziæ now±, niekojarz±c± siê z poprzedni±. Dzi¶ certyfikat ECDL u nas w kraju nazywany jest Europejskim Certyfikatem Umiejêtno¶ci Komputerowych.

Obecnie certyfikat ten jest uwa¿any za standard posiadanych kompetencji w dziedzinie obs³ugi i u¿ytkowania komputerów nie tylko w Europie ECDL ale nawet ¶wiata ICDL – International Computer Driving Licence.

Wdro¿eniem ECDL’a na terenie Polski zajmuje siê PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne. Przygotowane zosta³y odpowiednie dokumenty i procedury. Powsta³o polskie biuro ECDL, którego zadaniem jest koordynacja prac, obs³uga informacyjna oraz nadzór nad rzetelno¶ci± przeprowadzania egzaminów. Chc±c ubiegaæ siê o zdobycie ECDL, nale¿y zdaæ siedem egzaminów z nastêpuj±cych zagadnieñ:

Podstawy technik informatycznych (egzamin teoretyczny)U¿ytkowanie komputerów (egzamin praktyczny)Przetwarzanie tekstów (egzamin praktyczny)Arkusze kalkulacyjne (egzamin praktyczny)Bazy danych (egzamin praktyczny)Grafika mened¿erska i prezentacyjna (egzamin praktyczny)Us³ugi w sieciach informatycznych (egzamin teoretyczno-praktyczny)

Adresaci ECDL to najczê¶ciej osoby chc±ce dopasowaæ swoje umiejêtno¶ci do wspó³czesnych wymagañ rynku pracy, a tak¿e osoby, które pragn± zdobyæ certyfikat honorowany na terenie ca³ej Europy, a nawet w ¶wiecie. Do tych osób w pierwszej kolejno¶ci nale¿± uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych oraz studenci, poniewa¿ obecnie czêsto potrzebne s± wysokie kwalifikacje do zdobycia pierwszej pracy. Dlatego te¿ chêtnie podnosz± swoje umiejêtno¶ci i podchodz± do poszczególnych egzaminów. Pracodawca za¶ nie musi osobi¶cie sprawdzaæ kompetencji kandydata poszukuj±cego pracy z zakresu obs³ugi komputera.

Egzaminy sprawdzaj± podstawowe umiejêtno¶ci, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz czê¶ciej w ¿yciu codziennym ka¿dego obywatela Europy.

Certyfikat Umiejêtno¶ci Komputerowych zwiêksza mo¿liwo¶ci znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup spo³eczeñstwa, a w szczególno¶ci dla osób:

szukaj±cych po raz pierwszy pracy, a wiêc wkraczaj±cych na rynek pracy;powracaj±cych do pracy po d³u¿szej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyñskim);poszukuj±cych pracy, którzy szybciej j± znajd± posiadaj±c odpowiednie umiejêtno¶ci wykorzystania komputerów;poszukuj±cych (lub podejmuj±cych) pracy w innych krajach europejskich.

Europejski Certyfikat Umiejêtno¶ci Komputerowych
jest jednolity w ca³ej Europie i s³u¿y:przygotowaniu obywateli Europy do ¿ycia w Spo³eczeñstwie Globalnej Informacji;podniesieniu poziomu umiejêtno¶ci wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i ¿yciu codziennym;wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezale¿nego od kierunku i poziomu wykszta³cenia pracowników;opracowaniu modelu edukacji w zakresie u¿ytkowania mikrokomputerów;umo¿liwieniu przemieszczania siê pracowników pomiêdzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Pamiêtaj tak¿e o tym, ¿e na KA¯DY ebook w Z³otych My¶lach obowi±zuje specjalna Gwarancja Satysfakcji Klienta. Niczym zatem nie ryzykujesz.Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Informatyka

Sekrety jêzyka C# (c-sharp) (29.95z)
OpenOffice Math (0.00z)
Programujê w Delphi i C++ Builder - cz.2 (29.98z)
Visual Basic 2005 Express i MySQL (19.97z)
C++ dla pocz±tkuj±cych (12.70z)
Od zera do ECeDeeLa - czê¶æ 1 (19.97z)
Delphi - 31 przydatnych programów (31.00z)
Programujê w Delphi i C++ Builder (29.98z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej