e-mail sitemap strona gwna


Czynniki osi±gania sukcesu

Eugene Griessman
Cena: 41.70 z
stron: 327

obszerniejsze informacje o ebooku

Czynniki osi±gania sukcesu, czyli kilka praktycznych lekcji dla wszystkich ludzi, którzy maj± wielk± motywacjê i chc± pracowaæ ciê¿ko, ale z rozmys³em.


Poznaj uniwersalne zasady odnoszenia sukcesu i otwórz drzwi, przed którymi wiêkszo¶æ ludzi siê zatrzymuje.

Czy kiedykolwiek zastanawia³e¶ siê, dlaczego jedni ludzie osi±gaj± sukces, a inni nie?

Je¶li tak, to radzê Ci wy³±czyæ Gadu-Gadu, przestaæ s³uchaæ muzyki i uwa¿nie przeczytaæ ka¿de nastêpne s³owo...

Wybierz dowolny 1000 ludzi na pocz±tku ich karier i obserwuj ich rozwój przez nastêpne 40 lat. Wed³ug danych GUS-u – tylko jedna osoba z tysi±ca osi±gnie spektakularny sukces: bêdzie bardzo bogata albo bêdzie robi³a zawrotn± karierê w zawodzie, który kocha. 50 osób bêdzie finansowo zabezpieczonych i bêdzie prowadziæ dostatnie i spokojne ¿ycie – a¿ do koñca.

Oko³o 100 wci±¿ bêdzie pracowaæ, ale nie dlatego, ¿e chc±, tylko dlatego, ¿e musz±. 350 osób nie bêdzie ju¿ ¿y³o, a mniej wiêcej 500 bêdzie wegetowaæ na minimalnej stopie lub na ³asce innych ludzi.

To jest 5% tych, którzy odnie¶li sukces, i 95% tych, którzy ponie¶li pora¿kê.


Co trzeba robiæ, ¿eby byæ w¶ród 5% ludzi sukcesu?

Odpowied¼ nie jest jednoznaczna, nie ma takiego czego¶, jak z³ota regu³a sukcesu czy przepis na pewny sukces. Ale mo¿na sprawdziæ, w jaki sposób ludzie, którzy ju¿ odnie¶li sukces, to zrobili. Mo¿na przeanalizowaæ drogê do sukcesu s³awnych ludzi i wyci±gn±æ z niej konkretne wnioski.

Mo¿na skorzystaæ z do¶wiadczeñ ludzi sukcesu.


W³a¶ciwie po co wywa¿aæ kilka ju¿ razy otwarte drzwi? Po co uczyæ siê na b³êdach, skoro mo¿na oprzeæ siê na cudzych do¶wiadczenia i od innych ludzi dowiedzieæ siê, co gwarantuje sukces?

Pamiêtasz, jak Twój dziadek, ojciec albo nauczyciel dawali Ci rady, co robiæ albo czego unikaæ w ¿yciu? Wiele z tych rad po latach okazywa³o siê prawdziwymi skarbami i byli¶my wdziêczni za nie. Te m±dro¶ci ¿yciowe p³ynê³y z jednego cennego ¼ród³a...

z do¶wiadczenia ¿yciowego...


które mieli starsi. Oni ju¿ poznali i prze¿yli pewne rzeczy, maj± pewien baga¿ do¶wiadczeñ, którym mog± siê dzieliæ z innymi.

A teraz pomy¶l: gdyby jaka¶ osoba, która odnosi³a wielki sukces – powiedzmy, zdoby³a Oskara – zaczê³a Ci udzielaæ rad, jak osi±gn±æ sukces w aktorstwie... Czy nie pomog³oby Ci to w d±¿eniu do bycia s³awnym aktorem?

Wyobra¼ sobie, o ile ³atwiej Ci bêdzie osi±gn±æ sukces, je¿eli dostaniesz kilka ¿yciowych porad od osób, które maj± "du¿e do¶wiadczenie w sukcesie".

Rady i do¶wiadczenia osoby, która ju¿ odnios³a spektakularny sukces, s± bezcenne na starcie.


Wyobra¼ sobie osobê, któr± bardzo podziwiasz – nie wiem, mo¿e to jest s³awny aktor np. Marek Kondrat, albo piosenkarz, np. Micha³ Wi¶niewski (niezale¿nie, co o nim my¶lisz, trzeba przyznaæ, ¿e osi±gn±³ wielki sukces).

Gdyby teraz ta osoba zaczê³a Ci dawaæ rady odno¶nie tego, jak odnie¶æ sukces – czy nie pomog³oby Ci to trochê w ¿yciu? A mo¿e raczej – jak bardzo takie rady pomog³yby Ci osi±gn±æ sukces?

Pomy¶l, co by by³o, gdyby pozbieraæ do¶wiadczenia kilkudziesiêciu znanych osób, które ju¿ odnios³y sukces, i wyci±gn±æ z nich najwa¿niejsze rzeczy? Wydobyæ czynniki, które ³±cz± wszystkich ludzi sukcesu. Takie "Czynniki sukcesu", czyli czynniki, dziêki którym ludzie osi±gaj± sukces.

Oto tylko kilka najwa¿niejszych czynników sukcesu:

Kompetencje – ludzie sukcesu „wiedz±”, czego szukaæ. Maj± w swej pamiêci wzory, które zwracaj± ich uwagê na okazje.

Wytrwa³o¶æ – ludzie sukcesu przekszta³caj± postawê otwartego umys³u w nawyk. Wci±¿ patrz±, s³uchaj±. Wci±¿ ucz± siê czego¶ nowego i chc± coraz bardziej pog³êbiaæ swoj± wiedzê.

Pragnienie i potrzeby – ludzie sukcesu chc± widzieæ, chc± s³yszeæ. S± g³odni wiedzy.

Skupienie – ludzie sukcesu wiedz±, ¿e nie wszystko, co widz±, jest jednakowo wa¿ne. Skupiaj± siê na sytuacjach i danych, które maj± znaczenie i s± zwi±zane z ich pragnieniami, potrzebami i celami.

Czynniki sytuacyjne – ludzie sukcesu s± uwa¿ni i obserwuj± to, co siê wokó³ nich dzieje. Kiedy pojawia siê okazja, natychmiast j± zauwa¿aj± i wykorzystuj±.

Te wszystkie informacje znajdziesz w ebooku "Czynniki Sukcesu". Dok³adnie tak, jak Ci siê wydaje, jest to zbiór i "esencja" do¶wiadczeñ ludzi sukcesu oraz ich podpowiedzi, które mo¿na wykorzystaæ i u³atwiæ sobie swoj± w³asn± drogê. A najlepsze jest to, ¿e...

Te zasady mog± zostaæ u¿yte przez ka¿d± kobietê i ka¿dego mê¿czyznê – w biznesie, ¿yciu czy jakiejkolwiek innej dziedzinie.


"Musisz robiæ rzeczy, których inni ludzie nie chc± robiæ… Powiniene¶ zacz±æ robiæ rzeczy, które przybli¿aj± Ciê do osi±gniêcia sukcesu i popychaj± we w³a¶ciwym kierunku"

Wielu ze s³awnych ludzi na pocz±tku nie mia³o zupe³nie nic. Ray Charles (s³awny muzyk) straci³ wzrok, kiedy mia³ 7 lat, a 10 lat pó¼niej straci³ oboje rodziców. Nie przeszkodzi³o mu to jednak zostaæ jednym z najwiêkszych wspó³czesnych muzyków i jednym z pierwszych czarnych muzyków, którzy osi±gnêli sukces w muzyce country oraz zdobyli nagrodê Grammy (muzycznego Oskara).

Jacques-Yves Cousteau, s³ynny badacz, twórca pokazywanego w Polsce filmu dokumentalnego "Podwodny ¶wiat Cousteau". Stworzy³ pierwszy akwalung podczas drugiej wojny ¶wiatowej.

Ta ksi±¿ka to nie s± jakie¶ ogólne stwierdzenia czy sam zbiór opowiadañ o sukcesie innych ludzi. Jest tutaj raczej...

szereg konkretnych wskazówek i wniosków, co robiæ


...aby osi±gn±æ sukces. Osoby, dziêki których do¶wiadczeniu powsta³a ta ksi±¿ka, nie s± samymi urodzonymi geniuszami czy cudownymi dzieæmi. Wielu z nich zaczyna³o od zera i wszystko, co maj±, zawdziêcza swojej pomys³owo¶ci i pracy.

67 ró¿nych ludzi sukcesu (sportowców, aktorów, polityków), a w¶ród nich m.in.:

Helen Gurley Brown (redaktorka Cosmopolitan)
Malcolm Forbes (twórca magazynu Forbes)
Ronald Regan (prezydent USA, który by³ znanym aktorem)
Jacques-Yves Cousteau (s³ynny odkrywca i badacz oceanów)
Ray Charles (s³awny ¶lepy muzyk)

...przekaza³o ca³± swoj± wiedzê o sukcesie, dziêki czemu dowiesz siê:

Dlaczego ludzie, którzy ca³e ¿ycie ciê¿ko pracuj±, mog± nigdy nie osi±gn±æ nawet ma³ego sukcesu?Jedna konkretna rzecz, której najbardziej po¿±daj± ludzie sukcesu. Sprawd¼, czy Ty te¿ tego pragniesz (nie jest to pragnienie bogactwa czy w³adzy)?Jaka cecha charakteru diametralnie ró¿ni ludzi sukcesu od zwyk³ych ludzi?Co sprawia, ¿e jedni ludzi odnosz± sukces, a inni s± przeciêtni przez ca³e ¿ycie?Trzy najczê¶ciej wymienianie przez ludzi sukcesu czynniki, które decyduj± o tym, czy osi±gniesz to, czego chcesz?Czy szczê¶cie jest wa¿ne w osi±gniêciu sukcesu? Czy superokazje i szanse s± efektem jakich¶ wcze¶niejszych dzia³añ, czy s± raczej efektem przypadku? Odpowied¼ mo¿e Ciê zdziwiæ.Prawdy i mity na temat tego, jak wa¿ny jest talent w osi±gniêciu sukcesu. Niektóre fakty mog± Ciê zaskoczyæ.Jedna rzecz, któr± posiadamy wszyscy ju¿ na pocz±tku swojego ¿ycia, a której wykorzystanie ma ogromny wp³yw na przysz³y sukces.Jaki wp³yw na sukces maj± pieni±dze, znajomo¶ci i otoczenie, w którym siê wychowujesz?Na czym polega "nawyk doskona³o¶ci" i jak bardzo jest wa¿ny w osi±gniêciu sukcesu (nie chodzi o perfekcjonizm)?Jak± cenê trzeba zap³aciæ za sukces? Czy ludzie sukcesu okupuj± swój sukces strat± w innych czê¶ciach ¿ycia? Jak siê z tym czuj±?Czego trzeba siê nauczyæ lepiej od innych, aby osi±gn±æ sukces?Ile ¶rednio czasu zajmowa³o osi±gniêcie szczytu wielkim s³awom? Naukowe badania pozwoli³y obliczyæ ¶redni czas osi±gniêcia ¶wiatowej klasy sukcesu (niezale¿nie od dziedziny).Czy talent wystarczy do osi±gniêcia sukcesu i jak wa¿ny jest talent w osi±gniêciu sukcesu?

Jak widzisz – ta ksi±¿ka daje Ci „na tacy” do¶wiadczenie dziesi±tek ludzi sukcesu, którzy swoimi radami mog± Ci pomóc otworzyæ kilka drzwi wiêcej ni¿ wszyscy inni ludzie.Wicej informacji
Cena: 41.70 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Zabójcza koncentracja (19.97z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Gut Impact (34.00z)
Klucz do skutecznej komunikacji (24.97z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Zarz±dzanie sob± samym w czasie (21.70z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Szko³a Sukcesu (0.00z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Dobry start (17.70z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej