e-mail sitemap strona gwna


Ja i cele

Ma³gorzata Dwornikiewicz
Cena: 37.00 z
stron: 124

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak skutecznie osi±gaæ cele i sprawiæ, aby nam sie chcia³o tak, jak czêsto nam siê nie chce


Ja i cele - Zapalniki motywacji. Co powiniene¶ wiedzieæ, by siê skutecznie motywowaæ?

Ujawniamy sekrety znane do tej pory wy³±cznie garstce tych, którzy osi±gaj± najwiêcej!


Zanim jeszcze je poznasz, przeczytaj proszê poni¿sz± historiê:

Tomek postanowi³ sobie: „od jutra rzucam palenie… od jutra æwiczê… od jutra nie jem s³odyczy…”.I jaki by³ efekt? Min±³ kolejny poniedzia³ek, kolejny tydzieñ, kolejnymiesi±c ...i nic... nic, kompletnie nic siê nie zmieni³o - nadal pali(mo¿e nawet wiêcej), nadal nie æwiczy (ooo i przyby³ mu kolejny zbêdnykilogram), nadal je s³odycze (a ostatnio odkry³ nowy, smaczny, wysokokaloryczny batonik…).

Czy sytuacja Tomka co¶ Ci przypomina?

„Je¶li kto¶ nie wie, do którego portu chceprzyp³yn±æ – ¿aden wiatr mu nie sprzyja.” (Seneka)

„Ustal cele we wszystkich wa¿nych dla Ciebie dziedzinach ¿ycia. Mo¿ebyæ tak, ¿e w niektórych dziedzinach wystarczy kontynuacja tego, coju¿ robisz...

Skup siê raczej na tym, co najbardziej zaniedba³e¶/zaniedba³a¶.”
- pisze w swoim ebooku Ma³gorzata Dwornikiewicz, trenerka, specjalistka od motywacji.

Jak widaæ na przyk³adzie Tomka, sprawa nie koñczy siê jednak na ustaleniu swoich celów. Trzeba jeszcze mieæ motywacjê, by rzeczywi¶cie wytrwale d±¿yæ do ich osi±gniêcia, pomimo wszystkich przeciwno¶ci, jakie na pewno pojawi± siê po drodze. I w tym w³a¶nie nasz ebook pomo¿e Ci najbardziej.

Pos³uchaj, co o tym ebooku mówi £ukasz H. Milewski - trener zmiany osobistej, motywator, autor szkolenia Czas na Zmiany.

Jak zwalczyæ sk³onno¶æ do odk³adania spraw na pó¼niej?


Postanów, ¿e ¿yjesz od dzi¶ okresami piêciominutowymi. Zamiastmy¶leæ o zadaniach czekaj±cych Ciê w kategoriach uci±¿liwej, d³ugiejpracy, pomy¶l o chwili obecnej. Wykorzystaj 5 minut robi±c to, cochcesz, tak jak chcesz, nie zwlekaj±c z czymkolwiek.

Usi±d¼ i zwyczajnie rozpocznij to, co dotychczas odk³ada³a¶. Zrób to teraz.

Zadaj sobie pytanie: „jaka najgorsza rzecz mo¿e mi siê przydarzyæ, je¶li zrobiê teraz w³a¶nie to, co ci±gle odk³adam na pó¼niej?”. Odpowied¼ z regu³y jest tak niegro¼na, ¿e sama/sam siê zdziwisz, jakszybko wci±gnê³o Ciê to, co mia³a¶/mia³e¶ zrobiæ. Nie bêdzieszmia³a/mia³ powodu, by dalej siê baæ.

Wyznacz sobie ¶ci¶le okre¶lony odcinek czasu (np. pi±tek od godziny 16.00 do 16.15, który po¶wiêcisz wy³±cznie na to, co odk³adasz, a cowi±¿e siê z Twoim nowym celem.

Pomy¶l: jestem zbyt wa¿na/wa¿ny by ¿yæ w nerwach z powoduczego¶, co muszê zrobiæ. Ja kochaj±c kogo¶ nie traktowa³abym go w tensposób – to dlaczego siebie chcê tak traktowaæ?

To dopiero pocz±tek d³ugiej listy sposobów, które ju¿ za chwile mo¿esz poznaæ dziêki ebookowi „Ja i cele”.

Celemebooka jest to, by czytelnik odnalaz³ naturaln± automotywacjê,poznaj±c siebie (okre¶laj±c jakim jest cz³owiekiem, co jest dla niegowa¿ne) - nastêpnie wyznaczy³ cele, do których bêdzie d±¿y³ (w zgodzie zesob±) - to jest sekret naturalnej, najsilniejszej automotywacji (bo p³yn±cejz wnêtrza).

Co powiniene¶ wiedzieæ, by siê skutecznie motywowaæ?


- Jaki wp³yw na automotywacjê ma temperament?
- Jak odkryæ i spe³niæ naprawdê SWOJE marzenia? (nie rodziców, czy otoczenia...)
- Jak z pojawiaj±cych siê przeszkód uczyniæ ¼ród³o swojej SI£Y?
- Jak wykorzystaæ fakt osi±gniêcia celu?
- Dlaczego ZWLEKAMY z wykonaniem pewnych zadañ?
- Jak skutecznie pokonaæ sk³onno¶æ do odk³adania spraw na pó¼niej?

To wszystko i wiele wiêcej odkryje przed Tob± nowy, trafiaj±cy w samo sedno sprawy ebook „Ja i cele”. Gromadzi on wiedzê pokoleñ, od antyku po wspó³czesnych amerykañskich autorów motywacyjnych, prezentuj±c j± w sposób lekki i przyjemny w odbiorze.

„Powiem krótko: Przeczytasz. Zastosujesz. Osi±gniesz swoje cele. Dok³adnie tak to wygl±da! Od wielu lat studiujê literaturê motywacyjn±, g³ównie amerykañsk±, ale ten ebook jest po prostu prze³omowy. Mamy ogromne szczê¶cie, ¿e jest on dostêpny po polsku i ka¿dy mo¿e siê z nim zapoznaæ i zmieniæ swoje ¿ycie. Drugiej, tak skutecznej, kompleksowej i dostosowuj±cej siê do indywidualnych potrzeb czytelnika publikacji na ten temat po prostu NIE MA.”

Sebastian Schabowski, autor ksi±¿ki "Potêga jednego e-maila".

Czy profesjonalne szkolenie motywacyjne o warto¶ci ponad 1000 z³ mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie? Oczywi¶cie. A co, gdyby takie szkolenie by³o dostêpne KILKADZIESIAT RAZY TANIEJ i móg³by¶ je przeprowadziæ sam dla siebie, gdziekolwiek jeste¶, kiedykolwiek chcesz? Na przyk³ad w³a¶nie teraz?

Promocja startowa:
Startujemy 7-8-2006 z cen± ni¿sz± a¿ o 10 z³! Z ka¿dym dniem bêdziemy zwiêkszaæ cenê o z³otówkê, by 17-8-2006 sprzedawaæ ebooka ju¿ po normalnej cenie (37 z³). Podejmij decyzjê ju¿ teraz, jutro bêdzie dro¿ej!

Ebook ten, to kurs, który dziêki æwiczeniom i testom dostosowuje siê dok³adnie do CIEBIE (bo w koñcu, to TY udzielasz odpowiedzi). Dziêki temu, pomaga Ci dok³adnie tam, gdzie TY najbardziej potrzebujesz pomocy.

Wykonywanie zawartych w nim æwiczeñ jest pasjonuj±ce i jeszcze bardziej pomaga Ci okre¶liæ, czego chcesz i jak to "co¶" osi±gn±æ. A teraz skorzystaj z prostego formularza poni¿ej, by zainwestowaæ w swoj± motywacjê, która bêdzie Ci odt±d nieustannie towarzyszyæ!


Wicej informacji
Cena: 37.00 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Dobry start (17.70z)
Techniki najskuteczniejszych negocjatorów (29.70z)
Tydzieñ z Milionerem (19.90z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Od z³otówki do stówki (19.97z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Korepetycje z sukcesu (19.90z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Sekrety kreatywnego my¶lenia (21.70z)
Pieni±dze o jakich dot±d nie ¶ni³e¶ (19.90z)
Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)
Zabójcza koncentracja (19.97z)
Optymizm (19.97z)
Umys³ (31.70z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej