e-mail sitemap strona gwna
Kategoria: Informatyka


Sekrety jêzyka C# (c-sharp)

Andrzej Stefañczyk
Cena: 29.95 z
stron: 322

obszerniejsze informacje o ebooku

Dlaczego tworzenie aplikacji w Visual Studio .NET 2005 jest takie proste?


Poznaj sekrety jêzyka C# ( c-sharp) i odkryj jak prosto mo¿esz tworzyæ aplikacje w Visual Studio .NET 2005 w jêzyku C# ( c-sharp).

Andrzej Stefañczyk, In¿ynier Rozwoju Aplikacji Microsoft (Microsoft Certified Application Developer), po¶wiêci³ kilka miesiêcy ciê¿kiej pracy i swój cenny czas na stworzenie ebooka, z którego prosto i krok po kroku nauczysz siê prawid³owo i dobrze pisaæ programy w jêzyku C# ( c-sharp ). ¦mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e to prawdopodobnie najlepsza polska ksi±¿ka o C# ( c-sharp ).
Darmowe dwa fragmenty: Wyobra¼ sobie jak by to by³o, gdyby pisanie programów by³o czyst± zabaw±, lekkim zajêciem, przypominaj±cym sk³adanie z klocków, gdyby jêzyk programowania stworzony by³ z my¶l± o wygodzie programisty a nie wygodzie komputera, gdyby sk³adnia jêzyka by³a jasna i przyjemna a dokumentacja programu tworzy³a siê prawie sama.
Programi¶ci Microsoftu mieli takie same marzenia, dlatego stworzyli jêzyk C# ( c-sharp, czytaj: see-sharp) specjalnie po to, by pisanie programów by³o ³atwe, szybkie, bezpieczne i efektywne. Dziêki dobrej znajomo¶ci C# ( c-sharp ) mo¿esz pisaæ aplikacje szybciej i pro¶ciej. Zastanów siê na co przeznaczysz zaoszczêdzony czas.

Pomy¶l, jakie korzy¶ci osi±gniesz poznaj±c jêzyk C# ( c-sharp ):

Satysfakcjê z nauki czego¶ nowego.

Wiedzê niedostêpn± dla wiêkszo¶ci ludzi.

Bêdziesz potrafi³ sam napisaæ program, który zrobi dok³adnie to co chcesz w czasie krótszym ni¿ Ci siê wydaje.

Korzy¶ci materialne, gdy¿ dziêki znajomo¶ci C# ( c-sharp ) mo¿esz stworzyæ nowe ¼ród³o utrzymania, lub ¼ród³o dodatkowej, sporej gotówki.

Wiêksza wiedza, wiêksze uznanie, wiêksza satysfakcja, wiêksze pieni±dze ni¿ wiêkszo¶æ ludzi...

Dowiedz siê jak programowaæ szybko, ³atwo i przyjemnie w C# ( c-sharp )?

Wiedza w niej zawarta jest uporz±dkowana i ³atwa do przyswojenia.

Ksi±¿ka uczy rozumieæ, przedstawia ¿ywe przyk³ady i analizy.

Ksi±¿ka jest w formie e-booka, co umozliwia szybkie przegl±danie i wyszukiwanie s³ów i tematów, a na dodatek mo¿esz j± mieæ u siebie bardzo szybko po zamówieniu.

Jest to pierwsza ksi±¿ka, w której znajdziesz omówione najnowsze ¶rodowisko Microsoft Visual Studio .NET 2005 oraz komponenty .NET Framework w wersji 2.0.


Wicej informacji
Cena: 29.95 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Informatyka

Od zera do ECeDeeLa - czê¶æ 2 (19.97z)
Delphi - 31 przydatnych programów (31.00z)
Programujê w Delphi i C++ Builder (29.98z)
C++ dla pocz±tkuj±cych (12.70z)
Programujê w Delphi i C++ Builder - cz.2 (29.98z)
OpenOffice Math (0.00z)
Od zera do ECeDeeLa - czê¶æ 1 (19.97z)
Visual Basic 2005 Express i MySQL (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej