e-mail sitemap strona gwna


Business English dla ka¿dego

Anna Horochowik
Cena: 24.97 z
stron: 100

obszerniejsze informacje o ebooku

Odkryj jak komunikowaæ siê w jêzyku biznesowym i osi±gn±æ sukces w pracy?


Jak bardo przyda Ci siê znajomo¶æ biznesowego angielskiego?

Jak bardzo podniesie siê jako¶æ Twojego ¿ycia, gdy bêdziesz ju¿ swobodnie rozmawiaæ po angielsku przez telefon, negocjowaæ, odczytywaæ dzia³ania matematyczne, analizowaæ statystyki, pisaæ raporty, CV, faktury, og³oszenia i wiele innych biznesowych pism?

Z tak± wiedz± bêdziesz gotowy zdobywaæ angielskojêzyczny ¶wiat. Da Ci ona pewno¶æ, ¿e poradzisz sobie w standardowych sytuacjach wystêpuj±cych w pracy dla anglojêzycznych firm, jak równie¿ w negocjajcach i wspó³pracy z tymi firmami. 

To naprawdê potê¿na wiedza. To co¶ w rodzaju klucza, który otwiera przed Tob± anglojêzyczny rynek pracy i daje Ci mo¿liwo¶æ pracowania w Twoim zawodzie. Nic wiêc dziwnego, ¿e takie umiejêtno¶ci zdobywa siê zwykle na trwaj±cych wiele miesiêcy, drogich kursach stacjonarnych.

Dobra wiadomo¶æ jest taka, ¿e nie musisz wcale wydawaæ setek ani tysiêcy z³otych na kursy biznesowego angielskiego - wystarczy, ¿e znasz ju¿ w pewnym stopniu ten jêzyk i skorzystasz z ebooka „Business English dla ka¿dego”.

Ksi±¿ka ta nie tylko nauczy Ciê, jak radziæ sobie w sytuacjach biznesowych JÊZYKOWO - ona tak¿e udzieli Ci wielu porad natury psychologicznej i  praktyczniej. Dowiesz siê miêdzy innymi, jak:
  • rozmawiaæ przez telefon
  • zdobyæ zaufanie i sympatiê w pracy
  • przygotowaæ udan± prezentacjê
  • przeprowadzaæ biznesowe spotkania i skutecznie negocjowaæ
  • radziæ sobie ze stresem w pracy
  • czytaæ liczby, dzia³ania matematyczne i interpretowaæ statystyki
  • napisaæ CV i list motywacyjny
  • pisaæ wiele innych pism biznesowych

Ksi±¿ka inna ni¿ wszystkie


Podstawow± zalet± tej ksi±¿ki, która wyró¿nia j± spo¶ród podobnych, jest ilo¶æ warto¶ciowych porad, jakich autorka udziela czytelnikom podczas omawiania kolejnych zagadnieñ zwi±zanych z u¿yciem jêzyka angielskiego w pracy. Sprawia to, ¿e ebook kompleksowo przygotowuje Ciê do nowych sytuacji (jednocze¶nie wprowadzaja w ¶wiat angielskiego w biznesie i biznesu jako takiego).

"Po przerobieniu tej ksi±¿ki nabra³em wiêcej odwagi, wiary w siebie i w swoje mo¿liwo¶ci. Z³o¿y³em wiêc podanie do pracy w firmie zagranicznej, która swoj± siedzibê ma w Polsce. Po rozmowie kwalifikacyjnej dosta³em wymarzon± pracê. Idzie mi bardzo dobrze. Dosta³em ju¿ umowê na sta³e. Dziêki temu ebookowi nauczy³em siê bardzo du¿o. To jedyna taka ksi±¿ka, dziêki której szybko i z widocznymi efektami nauczy³em siê jêzyka biznesowego. Zwroty i s³ówka, które pozna³em niemal codziennie u¿ywam w mojej pracy. Wiem ju¿ jak  negocjowaæ z klientem, na co zwracaæ uwagê przy prezentacjach (a z tym mia³em najwiêksze problemy), . Wci±¿ korzystam z ksi±¿ki kiedy muszê co¶ napisaæ. Ten ebook to prawdziwa rewelacja ! ! ! Szczerze polecam ! ! ! "
Micha³ Piekarczyk, informatyk

"Jestem nauczycielem jêzyka angielskiego z zawodu i z ksi±¿ki korzystam w pracy na kursach ucz±c jêzyka w biznesie. Powiem tylko jedno. Z wszystkich ksi±¿ek do nauki Business English jest to jedyna taka publikacja, z której s³uchacze korzystaj± najchêtniej. Ksi±¿ka jest dla ka¿dego, kto tylko chce poznaæ jêzyk w biznesie. Po prostu jedyna w swoim rodzaju."

Monika M., nauczyciel

"Nic dodaæ, nic uj±æ. Pracowa³am na recepcji przez d³ugi czas w restauracji, a po przerobieniu tego ebooka zaczê³am pracowaæ jako manager. Wystarczy³o tylko pokazaæ im swoj± wiedzê, któr± zdoby³a tylko dziêki temu ebookowi. Z ksi±¿ki korzystaj± moi znajomi, którzy równie¿ pragn± zdobyæ lepsz± pozycjê w pracy. Gratulacje dla autorki:-)"
Agnieszka H., manager w londyñskiej restauracji

"Najlepsze zwroty, najlepsze wskazówki do nauki angielskiego. Metody nauki jêzyka, z których korzystam s± po prostu rewelacyjne. POLECAM:-)"
Mariusz Koz³owski, student ekonomii

Wykorzystaj dobrze czas i pieni±dze - zainwestuj raz w ebooka „Business English dla ka¿dego” i ciesz siê znajomo¶ci± biznesowego angielskiego przez ca³e ¿ycie:
Wicej informacji
Cena: 24.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Angielskie zwroty (14.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej