e-mail sitemap strona gwna


Angielskie czasy

Anna Horochowik
Cena: 19.97 z
stron: 57

obszerniejsze informacje o ebooku

Poznaj 7 czasów, które wystarcz± Ci do sprawnej komunikacji. Po co uczyæ siê wszystkich czasów angielskich? Przecie¿ Anglicy u¿ywaj± tylko trzech, czterech, góra piêciu z nich?


Po co uczyæ siê wszystkich czasów angielskich? Przecie¿ Anglicy u¿ywaj± tylko trzech, czterech, góra piêciu z nich?

Ta nowatorska ksi±¿ka jest publikacj± wyj±tkow±, poniewa¿ jest napisana z my¶l± o osobach chc±cych nauczyæ siê podstawowych czasów, przydatnych w mówieniu i pisaniu po angielsku.

Tak naprawdê – nie ma publikacji, jak æwiczyæ gramatykê w jêzyku mówionym. Natomiast jest bardzo potrzebne to, aby wyuczone zasady gramatyczne æwiczyæ w mowie na bie¿±co. Zrozumienie czasów i prawid³owe zastosowanie ich w zdaniach to czêsto prawdziwa zmora uczniów.

Po co uczyæ siê wszystkich czasów angielskich? Przecie¿ Anglicy u¿ywaj± tylko trzech, czterech, góra piêciu z nich? Nie ka¿dy musi zostaæ anglist± i znaæ wszystkie czasy angielskie.

Ogólnie przyjmuje siê, ¿e czasów angielskich jest a¿ 13. Ale niektórzy uwa¿aj±, ¿e jest ich ponad 25. Jednak je¶li poznasz maksimum siedem angielskich czasów, to w zupe³no¶ci Ci to wystarczy w komunikacji jêzykowej i ¶mia³o bêdziesz móg³ porozumieæ siê w jêzyku w stopniu zaawansowanym.

Ksi±¿ka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym nauka czasów angielskich sprawia trudno¶ci. W ksi±¿ce wyt³umaczone zosta³y bardzo prosto i praktycznie najwa¿niejsze czasy angielskie, przyk³ady poprawnego ich u¿ycia, æwiczenia umo¿liwiaj±ce utrwalenie poznanych regu³ oraz klucz do æwiczeñ. Zawarte s± tutaj równie¿ cenne wskazówki, jak æwiczyæ u¿ycie czasów w mowie.

Je¶li przerobisz tê ksi±¿kê, angielskie czasy nie powinny sprawiaæ Ci ju¿ ¿adnego problemu.
Wicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Business English dla ka¿dego (24.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej