e-mail sitemap strona gwna


Angielskie zwroty

Pawe³ Sygnowski
Cena: 14.97 z
stron: 58

obszerniejsze informacje o ebooku

Jak zapamiêtaæ 200 angielskich zwrotów w 100 minut?


Angielskie zwroty, czyli jak zapamiêtaæ 200 angielskich zwrotów w 100 minut?


WA¯NE: Przeczytaj w ca³o¶ci poni¿szy artyku³ Paw³a Sygnowskiego, a nauka angielskiego ju¿ nigdy nie bêdzie dla Ciebie taka trudna i nudna.

"W ci±gu nastêpnych kilkunastu minut masz szansê zapoznaæ siê z rozwi±zaniem i lekarstwem na wszystkie swoje problemy z nauk± angielskiego. Wystarczy, ¿e bêdziesz czyta³ dalej, a dowiesz siê nie tylko jak bez jakiegokolwiek przygotowania nauczyæ siê, kilkuset zupe³nie nieznanych wcze¶niej angielskich zwrotów i wyra¿eñ w czasie krótszym, ni¿ kilka godzin, ale tak¿e poznasz metodê, dziêki której raz na zawsze rozwi±¿esz swoje problemy z nauk± jakiegokolwiek obcego jêzyka ."

Dlaczego nauka angielskiego sprawia Ci tyle k³opotów?


Nauk± angielskiego zajmujê siê w praktyce ju¿ wiele lat, pocz±wszy od czasów szkolnych, a skoñczywszy na tera¼niejszo¶ci.

Obserwuj±c swoje postêpy, a raczej ich brak, na tle osi±ganych postêpów przez rówie¶ników, mog³em stwierdziæ, ¿e wcale nie by³em taki najgorszy. Jednak¿e - po w sumie 7 latach nauki j. angielskiego - w dalszym ci±gu nie mog³em pochwaliæ siê jego znajomo¶ci± i ogromne trudno¶ci sprawia³o mi prowadzenie rozmowy w tym jêzyku.

Wielokrotnie nachodzi³o mnie to pytanie: dlaczego tak w³a¶nie jest? Znalezienie odpowiedzi zajê³o mi wiele czasu, po którym doszed³em do wniosku, ¿e skoro efekty s± nie takie, jakie byæ powinny, to znaczy, ¿e ca³y system, czy te¿ sposób nauczania jêzyka obcego w szkole, jest z³y - nic nie warty. (Ju¿ czujê na sobie te piorunuj±ce spojrzenia nauczycieli :-)

Jak wygl±da nauczanie angielskiego w szkole?


Przypatrzmy siê przez chwilê, jak wygl±da ten sposób nauczania. Przede wszystkim koncentracja na lekcji danego jêzyka obcego w szkole, jest skierowana g³ównie w stronê poprawno¶ci gramatycznej. Typowa lekcja sprowadza siê do ods³uchania, a nastêpnie przeczytania na g³os okre¶lonego tekstu w danym jêzyku. Pó¼niej - ma miejsce omówienie tego tekstu pod wzglêdem zastosowanego s³ownictwa oraz konstrukcji gramatycznych. Po tym - pozostaje ju¿ tylko i wy³±cznie przerabianie æwiczeñ maj±cych za cel utrwaliæ nowe s³ownictwo i ca³± gramatykê. I to wszystko.

Je¶li to mia³oby byæ skuteczne, to dlaczego po 7 latach takiej nauki w dalszym ci±gu ucieka³em na widok ¿ywego i mówi±cego [pó³ biedy, je¶li do kogo¶ innego] Anglika?

Czy szko³a jêzykowa jest w³a¶ciwym rozwi±zaniem?


W miêdzyczasie wydawa³o mi siê, ¿e znalaz³em rozwi±zanie mojego problemu. Skoro nie mogê nauczyæ siê jêzyka w szkole, to zapiszê siê na kurs do szko³y jêzykowej i bêdzie po sprawie. Z przera¿eniem stwierdzi³em, ¿e lekcje w szkole jêzykowej nie odbiegaj± w jaki¶ zasadniczy sposób od tego, do czego zosta³em przyzwyczajony w swojej szkole. Po prostu, jest inna forma tego samego, co oferuj± szko³y pañstwowe, z t± zasadnicza ró¿nic±, ¿e w szkole jêzykowej zajêcia prowadzi przewa¿nie obcokrajowiec dla którego nauczany jêzyk, jest jêzykiem ojczystym. Dziêki temu uczniowie uzyskuj± dostêp do realnej, ¿ywej i naturalnej wymowy danego jêzyka. To, jest oczywi¶cie wielki plus.

Mimo tego i tak efekty nauczania w szkole jêzykowej mnie nie zadowala³y, a s±dz±c po obserwacjach i rozmowach z innymi uczestnikami kursu - wcale nie jestem w tym jakim¶ wyj±tkiem.

Dlaczego tylko niektórzy nie maj± problemów z jêzykiem angielskim?


Zapewne zauwa¿y³e¶, ¿e niewa¿ne, czy w szkole pañstwowej, czy jêzykowej, by³y osoby, które u¿ywa³y jêzyka angielskiego bardzo sprawnie i o których mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e znaj± ten jêzyk. Co ciekawsze te osoby nie korzysta³y z innych materia³ów, ni¿ te do których ja posiada³em dostêp. To zrodzi³o we mnie przekonanie, ¿e co¶ naprawdê nie jest tak.

Ponadto, spotyka³em, czy s³ysza³em o tzw. poliglotach, czyli ludziach ze znajomo¶ci± kilku jêzyków obcych. Z tego wniosek, ¿e tych wszystkich obcych jêzyków [nie tylko angielskiego] mo¿na siê nauczyæ - trzeba tylko wiedzieæ jak.

No w³a¶nie: JAK?

Mo¿esz zamówiæ t± publikacjê ju¿ teraz za jedyne 14,97 z³ , lub po prostu czytaj dalej i przekonaj siê sam jak bardzo mo¿esz skorzystaæ na tej wiedzy, zanim podejmiesz ostateczn± decyzjê.

Jak naprawdê mo¿na ³atwo nauczyæ siê angielskiego?


Je¶li jeste¶ jedn± z tych osób, które w³a¶nie rozpoczê³y lub s± w trakcie nauki angielskiego, to mam dla Ciebie dobr± i z³± wiadomo¶æ.

Z³a wiadomo¶æ polega na tym, ¿e wiêkszo¶æ z ucz±cych siê angielskiego, nigdy nie opanuje go w takim stopniu, ¿eby móc go swobodnie u¿ywaæ. Zjawisko to dotyczy wszelkich grup wiekowych ucz±cych siê przeró¿nymi metodami. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e podobnie bêdzie z Tob±.

Zanim jednak ulegniesz zniechêceniu pozwól, ¿e przeka¿ê Ci ¶wietn± wiadomo¶æ.

W ci±gu nastêpnych kilku minut masz szansê zapoznaæ siê z rozwi±zaniem i lekarstwem na wszystkie swoje problemy z nauk± angielskiego. Wystarczy, ¿e bêdziesz czyta³ dalej, a dowiesz siê nie tylko jak bez jakiegokolwiek przygotowania nauczyæ siê, kilkuset zupe³nie nie znanych wcze¶nie angielskich s³ów i wyra¿eñ w czasie krótszym, ni¿ kilka godzin; ale tak¿e poznasz metodê, dziêki której raz na zawsze rozwi±¿esz swoje problemy z nauk± jakiegokolwiek obcego jêzyka.

Zainteresowany? No to czytaj dalej...

Czego nie wiesz o skutecznej nauce angielskiego?


Zanim przedstawiê wspomnian± metodê, chcia³bym zaproponowaæ Ci ma³y test nt. nauki angielskiego, aby¶ móg³ sprawdziæ i ewentualnie zrewidowaæ swoje pogl±dy.

P: Czy ka¿dy jest w stanie opanowaæ w zadowalaj±cym stopniu jêzyk angielski?
O: Tak. Nie ma tutaj ¿adnych ograniczeñ.

P: Jaka jest wiêc, g³ówna przyczyna porzucenia/zarzucenia nauki angielskiego? Czy jest to brak widocznych rezultatów, brak czasu na naukê, lub brak ¶rodków na op³acenie nauki?
O: W³a¶ciwa odpowied¼, to brak widocznych rezultatów. Ka¿dy z nas chce móc sprawdziæ w praktyce swoje umiejêtno¶ci jêzykowe, tak ¿eby mieæ dowód, ¿e dalsza nauka ma sens.

P: Czy to prawda, ¿e istniej± metody, dziêki którym mo¿na w znacznym stopniu usprawniæ naukê jêzyka angielskiego i osi±gn±æ o wiele lepsze rezultaty, ni¿ metod± tradycyjn±?
O: Tak. Dobrym przyk³adem, jest tutaj choæby metoda Callana stosowana w nauce j. angielskiego.

P: Czy to prawda, ¿e podstaw± danego jêzyka, jest jego gramatyka?
O: Nie prawda. Dziecko ucz±ce siê ojczystego jêzyka zaczyna od pojedynczych s³ów i nie ma zielonego pojêcia o gramatyce i ¿adnemu z rodziców nawet na my¶l nie przyjdzie, ¿eby mu o niej wspomnieæ.

P: Czy tradycyjne nauczanie koncentruj±ce siê na gramatyce, daje zadowalaj±ce rezultaty?
O: Nie. Jest to metoda czasoch³onna i kapita³och³onna, której efekty s± bardzo znikome w skali czasu.

Zidentyfikuj bariery w nauce jêzyka angielskiego


Chcia³bym, aby¶ sobie zada³ pytanie, co dla Ciebie, jest najwiêksz± przeszkod± w opanowaniu jêzyka angielskiego?

Czy to jest brak czasu? Przecie¿ tak trudno znale¼æ te 40, czy 60 minut na naukê, ju¿ nie wspominaj±c o czasie potrzebnym na dojazd do szko³y jêzykowej.

Czy to jest nuda? Przecie¿ tradycyjna nauka jest strasznie nudna. Anga¿uje niewiele zmys³ów, koncentruje siê na pamiêciowym opanowaniu przewa¿nie regu³ gramatycznych w teorii i praktyce.

Czy to jest wysoki koszt nauki? Du¿a czê¶æ z ucz±cych siê nie ma po prostu pieniêdzy na drogie podrêczniki, ju¿ o lekcjach w szkole jêzykowej, nawet nie wspominaj±c.

Czy to jest brak wytrwa³o¶ci? Zwykle w jakim¶ momencie przerywamy naukê - np. z powodu wakacji, przerwy ¶wi±tecznej itp. Pó¼niej wracaj±c do nauki, okazuje siê, ¿e trzeba zaczynaæ wszystko od nowa, gdy¿ w miêdzyczasie zapomnieli¶my wszystko. Po prostu - rêce opadaj±.

Czy to s± trudno¶ci w samej nauce? Tradycyjne metody koncentruj± siê przewa¿nie na gramatyce, co mo¿e wywo³aæ frustracje, jako ¿e gramatyka ¿adnego jêzyka wcale do ³atwych i przyjemnych rzeczy nie nale¿y w przeciwieñstwie choæby do wymowy danego jêzyka [jak jest to np. w hiszpañskim, czy w³oskim].

Nadszed³ czas na rozwi±zanie Twoich problemów z nauk± angielskiego!


Mo¿esz mi wierzyæ lub nie, ale zaraz otrzymasz wspania³± niespodziankê, gdy¿ poznasz rozwi±zanie wszystkich swoich problemów.

To rozwi±zanie bierze siê z przekonania, ¿e to wcale nie gramatyka jest najwa¿niejsza w nauce jêzyka angielskiego. Dlaczego? Sk±d to wiem? Przecie¿ ju¿ tyle lat uczysz siê tego angielskiego, a w dalszym ci±gu uciekasz na widok rodowitego Anglika, czy¿ nie? Dlaczego? Bo nie potrafisz prowadziæ swobodnej konwersacji. Mo¿e wiesz, jak, dlaczego i nawet, co powiniene¶ powiedzieæ, ale tego nie robisz.

Nie koncentruj siê na gramatyce!


Zastanów siê, w jaki sposób nauczy³e¶ siê jêzyka polskiego, który jest przecie¿ zaliczany do jednego z najtrudniejszych jêzyków ¶wiata. Czy chodzi³e¶ do jakie¶ szko³y jêzykowej? Czy kto¶ Ci mówi³, jak masz siê uczyæ? A mo¿e kto¶ wpaja³ Ci regu³y gramatyki polskiej? Wcale nie...

Jako bardzo ma³y ch³opiec, czy dziewczynka - bra³e¶ na swój warsztat pojedyncze s³owo zas³yszane u rodziców i powtarza³e¶ je w kó³ko, nie zwa¿aj±c na b³êdy i myl±c siê nieustannie, do czasu... Nastêpnie bra³e¶ siê za kolejne s³ówko i kolejne. Potem by³y ju¿ ca³e, pe³ne zdania. I to wszystko. Pojedyncze s³ówko - w tym w³a¶nie zawiera siê ca³y sekret.

Czy wiesz, ¿e np. jêzyk angielski [a wiêc najpopularniejszy jêzyk ¶wiata] zawiera kilkaset tysiêcy s³ów? Jak my¶lisz, ile s³ów u¿ywa przeciêtny Anglik? 100 tysiêcy? 10 tysiêcy? Tysi±c? Wcale nie. Przeciêtny Anglik u¿ywa stale oko³o 600 s³ów. To wszystko. Taka liczba jest mu w 100% wystarczaj±ca do prowadzenia swobodnych rozmów.

Co by¶ w takim razie powiedzia³, gdybym Ciê nauczy³ jak w najkrótszym czasie nauczyæ siê maksymalnej liczby zwrotów jêzyka angielskiego?

Co by¶ powiedzia³, gdyby¶ w ci±gu najbli¿szych 100 minut pozna³, co najmniej 200 wcze¶niej zupe³nie nie znanych Ci zwrotów i wyra¿eñ?

Przy czym mówimy o zupe³nie samodzielnej, bez stresowej nauce i to w dodatku bez cienia nudy, z udzia³em wyobra¼ni i natychmiastowymi rezultatami.

Zainteresowany? No to czytaj dalej.

Poznaj niezwykle skuteczn± metodê nauki angielskich s³ówek - rozwi±zanie Twoich problemów


Mowa ca³y czas o sprawdzonej, efektywnej i intuicyjnej metodzie nauki s³ów, wyra¿eñ i pe³nych zdañ angielskich. Metodzie stosowanej i uznanej przez tej skali ekspertów w temacie niekonwencjonalnych metod nauczania, jak choæby Tony Buzan, czy Harry Lorayne.

Metoda ta anga¿uje w znacznym stopniu twoj± wyobra¼niê, eliminuj±c tym samym wszelk± nudê z nauki, wykorzystuje w maksymalny sposób twój czas, daj±c ci poczucie pewno¶ci siebie, dziêki natychmiastowym, sprawdzalnym i odczuwalnym rezultatom.

Metoda zosta³a w prezentowanej publikacji bardzo szczegó³owo i obrazowo opisana i zastosowana na ogromnej liczbie ró¿nego typu przyk³adów - tj. zwrotów z bardzo ró¿nych kategorii tematycznych.

Na pocz±tek dostajesz w rêce - fundament, czyli omówienie procesu zapamiêtania 250 angielskich s³ówek wraz z dok³adnym opisem metody , dziêki której, jest to mo¿liwe. W tej liczbie znajdziesz nie tylko same s³ówka, ale tak¿e nawet ca³e wyra¿enia i zdania, co ma ci u¶wiadomiæ, ¿e prezentowana metoda nadaje siê do nauki wszystkiego, nie tylko samych s³ówek.

Pomy¶l, jakie to daje Ci ogromne mo¿liwo¶ci. W sumie poznasz 200 zwrotów , czyli wiêcej, ni¿ u¿ywa przeciêtny Anglik w swoich prostych konwersacjach.

Czy masz jutro klasówkê z angielskiego, czy wylatujesz jutro do pracy na wakacje do Anglii - zawsze i wszêdzie mo¿esz zastosowaæ t± publikacjê, aby poznaæ te kilkadziesi±t, czy kilkaset zwrotów w kilkana¶cie minut i zdobyæ solidne podstawy dziêki którym twój wyjazd przemieni siê w egzotyczn± i przyjemn± przygodê, a nie jêzykow± torturê.

Pomy¶l i policz, ile ju¿ wyda³e¶ ju¿ na tradycyjne kursy ucz±ce jêzyka angielskiego i jakie dziêki temu osi±gn±³e¶ rezultaty? Je¶li chcesz mieæ inne rezultaty, to zacznij siê uczyæ w inny sposób. Zacznij siê uczyæ s³ówek.

I nie bój siê, ¿e co¶ Ci nie wyjdzie lub, ¿e czego¶ nie zrozumiesz - od tego masz kontakt ze mn± - albo, ¿e kolejny raz wyrzucisz swoje pieni±dze w b³oto, bo od tego masz do¿ywotni± gwarancjê satysfakcji.Wicej informacji
Cena: 14.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej