e-mail sitemap strona gwna


Angielskie przyimki (prepositions)

Pawe³ Wimmer
Cena: 9.97 z
stron: 68

obszerniejsze informacje o ebooku

Poznaj angielski w praktyce. Angielskie przyimki (prepositions), na 1000 praktycznych przyk³adach.


Kompendium jest przeznaczone do systematycznej nauki, w efekcie której jêzyk angielski, a szczególnie komunikacja w nim, nie bêdzie sprawia³a Ci ju¿ takich problemów.

Niewiele osób zdaje sobie sprawê z tego, ¿e przyimki (prepositions) nale¿± do kluczowych wyrazów w ka¿dym jêzyku. To w³a¶nie od znajomo¶ci przyimków zale¿y zazwyczaj mo¿liwo¶æ zrozumienia sensu wypowiedzi czy tekstu.
Angielskie przyimki (prepositions) s± zwykle prezentowane w podrêcznikach do nauki angielskiego i w gramatykach w do¶æ ograniczonym wyborze, obejmuj±cym na ogó³ kilkadziesi±t najpowszechniej u¿ywanych – zazwyczaj 30 do 40 wyrazów, czasem nawet jeszcze mniej. Brakuje natomiast obja¶nienia znaczeñ i przyk³adów u¿ycia wiêkszo¶ci obecnych w jêzyku angielskim przyimków, których jest przecie¿ znacznie wiêcej.

Dlaczego przyimki (prepositions) s± tak potrzebne do sprawnej komunikacji w jêzyku angielskim?

Gdy zobaczysz zdanie "this village is situated below sea-level", zapewne domy¶lisz siê jego znaczenia - "wioska jest po³o¿ona poni¿ej poziomu morza". Czy jednak bêdziesz wiedzieæ, co oznacza zdanie "that comment is really below the belt" ("ten komentarz jest naprawdê poni¿ej pasa")? W obu pojawi³ siê ten sam przyimek "below", czyli "pod, poni¿ej".
Poza tym, oprócz "below" masz do dyspozycji przyimek "beneath", oznaczaj±cy w przybli¿eniu to samo: "pod, poni¿ej, pod spodem". Mo¿esz powiedzieæ "this tunnel runs beneath the river" (tunel biegnie pod rzek±). A czy domy¶lisz siê, ¿e "it's beneath me to clean the floor" oznacza "czyszczenie pod³ogi jest poni¿ej mojej godno¶ci"?
S± te¿ angielskie przyimki (prepositions) podobne w pisowni, ale maj±ce odmienne znaczenia, jak "beside" (obok) i "besides" (oprócz). Nie mo¿na ich przecie¿ myliæ, bo to zmienia sens ca³ego zdania i powoduje brak zrozumienia.

Angielskie przyimki (prepositions)- ró¿ne wyrazy, podobne znaczenia, podobne wyrazy, ró¿ne znaczenia... Jak sobie z tym poradziæ?

Jak widaæ, ró¿ne przyimki maj± nierzadko podobne znaczenie, same s± te¿ u¿ywane w rozmaitych znaczeniach, czasem dos³ownych, czasem przeno¶nych. Bogactwo jêzyka powoduje, ¿e dobra znajomo¶æ mo¿liwych znaczeñ wymaga lat praktyki. Na pocieszenie mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet rodowici Anglicy, szczególnie ci s³abiej wykszta³ceni, maj± niekiedy k³opoty z ich u¿ywaniem.

"Angielskie przyimki w przyk³adach" ma przynajmniej czê¶ciowo wype³niæ lukê, jak± jest brak choæby pobie¿nego zilustrowania pe³nej ich listy. Znajdziesz tutaj niezmienn± ju¿ w zasadzie listê 94 przyimków jednowyrazowych (np. before, behind, despite, except, excluding), oraz listê 55 przyimków z³o¿onych, wielowyrazowych (np. according to, in addition to, irrespective of, outside of), obejmuj±c± znaczn± czê¶æ u¿ywanych obecnie wyrazów tej kategorii.

Ka¿dy przyimek zosta³ przedstawiony za pomoc± kilku-kilkunastu przyk³adów ilustruj±cych typowe zastosowania – jest ich w sumie ok. 1000 przyk³adów.

Oczywi¶cie przyk³ady te dalece nie wyczerpuj± wszystkich mo¿liwo¶ci. To jedynie skromny wstêp, który pozwoli ci "zdobyæ przyczó³ek" i z niego "atakowaæ" dalej leksykê jêzyka angielskiego.

Nawet rodowici anglicy nie u¿ywaj± tylu zwrotów na co dzieñ, a opanowanie choæby po³owy z nich umo¿liwi Ci naprawdê bezproblemow± komunikacjê w jêzyku angielskim.

Pamiêtaj, ¿e wystarczy zaledwie 15-20 minut dziennie, aby po paru miesi±cach b³ysn±æ przed nauczycielami i znajomymi du¿o lepsz± znajomo¶ci± angielskiego, a u Anglosasów zacz±æ wzbudzaæ uznanie, zamiast politowania.

WA¯NE:

Je¶li publikacja zyska popularno¶æ i przychylno¶æ Czytelników, w nastêpnej wersji rozszerzymy j± i wzbogacimy o nowe przyk³ady. Ka¿dy, kto zakupi aktualn± wersjê, na ka¿de nowe wydanie otrzyma a¿ 50% RABATU!


Wicej informacji
Cena: 9.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

W³oskie s³ówka (9.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Angielskie czasy (19.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej