e-mail sitemap strona gwna


Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki

Pawe³ Wimmer
Cena: 15.90 z
stron: 141

obszerniejsze informacje o ebooku

1000 formu³ konwersacyjnych, czyli jak nie straciæ jêzyka w gêbie.


Poznaj 1000 zwrotów umo¿liwiaj±cych skuteczn± komunikacjê w jêzyku angielskim oraz komplet angielskich przyimków na 1000 praktycznych przyk³adach!

Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ za granic± i Twój znajomy pokazuje Ci swój kupiony ostatnio samochód, cudo techniki i elegancji, pytaj±c: "Do you like it?" . Maj±c w g³owie przerobiony niedawno szkolny kurs angielskiego szukasz na gwa³t w³a¶ciwego s³owa i wreszcie desperacko odpowiadasz: "Yes! " , budz±c u rozmówcy rozczarowanie . A dlaczego nie "Terrific! " , "Fantastic! " , "Great! " czy "Wonderful! " ?

Takich sytuacji jest naprawdê wiele. Chcia³by¶ ich unikn±æ?

Witasz siê z kim¶ nieznajomym i przypomina Ci siê sztampowe "Good morning" , jak gdyby w jêzyku angielskim nie istnia³y "How do you do" , "How are you" czy "Pleased to meet you" . ¯egnasz kogo¶ na dworcu i mówisz "Goodbye", choæ mo¿esz powiedzieæ "Safe journey" , "Bon voyage" albo "Goodbye and good luck" . Jak s±dzisz, co zrobi wiêksze wra¿enie?

"Doskona³a pozycja! Mimo, ¿e znam dobrze jêzyk angielski i bez problemu poruszam siê po "angielskim" Internecie, jednak zawsze mia³em problemy z komunikacj±... E-book ten rozwi±za³ mi ten problem! Teraz ju¿ o wiele mniej stresujê siê w czasie rozmowy z moim angielskim przyjacielem, gdy¿ mam bogatszy zasób, mo¿e nie tyle s³ownictwa, ile gotowych wzorców odpowiedzi. Polecam ka¿demu, kto chce swój angielski "upgradowaæ" do poziomu konwersacyjnego - bêdzie to na pewno dobry pocz±tek. Dodatkowa podpowied¼: ja do nauki tych formu³ konwersacyjnych wykorzystujê SuperMemo98, jest to genialny sposób na szybkie i TRWA£E przyswojenie wiedzy."

Jan Kowalewski
w³a¶ciciel firmy

Niezbêdnym warunkiem opanowania jêzyka na poziomie komunikatywnym jest oczywi¶cie znajomo¶æ s³ownictwa. Choæ zaledwie dwa tysi±ce s³ów stanowi± 90 procent przeciêtnego tekstu, to w³a¶nie te pozosta³e 10 procent decyduje o tym, ¿e co chwilê zastanawiasz siê, jak przekazaæ rozmówcy to, co w danej chwili chcesz powiedzieæ. Minimum wydaje siê byæ 5 tysiêcy, a swobodê daje dopiero 8-10 tysiêcy znanych na wyrywki s³ówek.

Ale tak, jak s³owa s± najwa¿niejszym surowcem mowy, tak obecno¶æ formu³ decyduje o tym, czy potoczna rozmowa jest sztampowa i pozbawiona jakichkolwiek emocji, czy te¿ pe³na ekspresji i swady.

1000 formu³ konwersacyjnych, czyli jak nie straciæ jêzyka w gêbie


Zebrano tutaj ok. 1000 typowych formu³, których aktywne opanowanie pozwoli Ci rozmawiaæ du¿o swobodniej i bardziej wyrazi¶cie, a nierzadko tak¿e grzeczniej.

Twoja znajomo¶æ angielskiego zyska na tym ogromnie , bo wyrazisz swoje opinie, przekonania czy odczucia precyzyjnie – jêzyk prosty i pozbawiony tych subtelno¶ci jest bowiem jak kartofel ociosany w kostkê w wojskowej kantynie.

Niewiele osób zdaje sobie sprawê z tego, ¿e przyimki (prepositions) nale¿± do kluczowych wyrazów w ka¿dym jêzyku. To w³a¶nie od znajomo¶ci przyimków zale¿y zazwyczaj mo¿liwo¶æ zrozumienia sensu wypowiedzi czy tekstu .

Angielskie przyimki (prepositions) s± zwykle prezentowane w podrêcznikach do nauki angielskiego i w gramatykach w do¶æ ograniczonym wyborze, obejmuj±cym na ogó³ kilkadziesi±t najpowszechniej u¿ywanych – zazwyczaj 30 do 40 wyrazów, czasem nawet jeszcze mniej. Brakuje natomiast obja¶nienia znaczeñ i przyk³adów u¿ycia wiêkszo¶ci obecnych w jêzyku angielskim przyimków, których jest przecie¿ znacznie wiêcej.

"To jest to! Pouk³adane przyimki i pe³no zdañ. Tego mo¿na siê uczyæ i pog³êbiaæ wiedzê. Powtarzanie w koñcu jest przyjemne i jasne. A powtarzaj±c utrwalam wiedzê i jest ona pocz±tkiem zrozumienia dla mnie trudnego "myslenia i mówienia" w jêzyku obcym. Pozdrawiam ucz±cych siê, to jest naprawdê rewelacyjny wybór! "

Ela S.
pedagog

Dlaczego przyimki (prepositions) s± tak potrzebne do sprawnej komunikacji w jêzyku angielskim?


Gdy zobaczysz zdanie "this village is situated below sea-level", zapewne domy¶lisz siê jego znaczenia - "wioska jest po³o¿ona poni¿ej poziomu morza". Czy jednak bêdziesz wiedzieæ, co oznacza zdanie "that comment is really below the belt" ("ten komentarz jest naprawdê poni¿ej pasa")? W obu pojawi³ siê ten sam przyimek "below", czyli "pod, poni¿ej".

Oczywi¶cie warto znaæ znaczenie wszystkich przyimków, a ju¿ co najmniej znacznej ich wiêkszo¶ci, ale nawet je¶li opanujesz tylko po³owê, Twoje zdolno¶ci komunikacyjne dla rozmówcy bêd± wydawa³y siê naprawdê du¿e.

Postaraj siê przede wszystkim rozumieæ biernie znaczenia przyimków, gdy¿ dziêki temu lepiej bêdziesz rozumieæ anglojêzyczne teksty, szczególnie w Internecie, który jest dzisiaj najczê¶ciej wykorzystywanym ¼ród³em informacji.

Wystarczy, ¿e popracujesz z tym ebookiem intensywnie przez dwa-trzy miesi±ce, a zyskasz wiêcej ni¿ jeste¶ sk³onny przypuszczaæ. Na podstawie materia³ów zawartych w ksi±¿eczce mo¿esz sporz±dziæ (na swój w³asny u¿ytek) bazê SuperMemo, która bardzo u³atwi zapamiêtanie wszystkich formu³!

Pamiêtaj, ¿e wystarczy zaledwie 15-20 minut dziennie , aby po paru miesi±cach b³ysn±æ przed nauczycielami i znajomymi du¿o lepsz± znajomo¶ci± angielskiego, a u Anglosasów zacz±æ wzbudzaæ uznanie, zamiast politowania.
Wicej informacji
Cena: 15.90 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Angielskie s³ówka (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne (9.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Angielskie zwroty (14.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Angielskie czasy (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej