e-mail sitemap strona gwna


Angielskie formu³y konwersacyjne

Pawe³ Wimmer
Cena: 9.97 z
stron: 48

obszerniejsze informacje o ebooku

W jaki sposób 1000 formu³ konwersacyjnych pozwoli Ci opanowaæ jêzyk angielski i sprawn± komunikacjê?


Wystarczy zaledwie 15-20 minut dziennie, aby po paru miesi±cach b³ysn±æ przed nauczycielami i znajomymi du¿o lepsz± znajomo¶ci± angielskiego, a u Anglosasów zacz±æ wzbudzaæ uznanie, zamiast politowania.

Wyobra¼ sobie, ¿e jeste¶ za granic± i Twój znajomy pokazuje Ci swój kupiony ostatnio samochód, cudo techniki i elegancji, pytaj±c: "Do you like it?". Maj±c w g³owie przerobiony niedawno szkolny kurs angielskiego szukasz na gwa³t w³a¶ciwego s³owa i wreszcie desperacko odpowiadasz: "Yes!", budz±c u rozmówcy rozczarowanie. A dlaczego nie "Terrific!", "Fantastic!", "Great!" czy "Wonderful!"?
Takich sytuacji jest naprawdê wiele. Chcia³by¶ ich unikn±æ?
Witasz siê z kim¶ nieznajomym i przypomina Ci siê sztampowe "Good morning", jak gdyby w jêzyku angielskim nie istnia³y "How do you do", "How are you" czy "Pleased to meet you". ¯egnasz kogo¶ na dworcu i mówisz "Goodbye", choæ mo¿esz powiedzieæ "Safe journey", "Bon voyage" albo "Goodbye and good luck". Jak s±dzisz, co zrobi wiêksze wra¿enie?
Albo...
Odbierasz w firmie telefon od zagranicznego rozmówcy i nagle zdajesz sobie sprawê, ¿e nie znasz podstawowych formu³ek typowych dla rozmów telefonicznych – trudno przecie¿ powiedzieæ "Who are you?" zamiast "Who's calling, please", albo "Wait!", zamiast "Hold the line, please, I'm putting you through".
Gdy kto¶ wy¶wiadczy Ci grzeczno¶æ lub co¶ podaruje, suche "Thank you" to czêsto du¿o za ma³o – powiedz raczej: "Thank you very much indeed", "That's extremely kind of you" czy "You are very obliging". Od razu zyskasz wiêksz± sympatiê rozmówcy.

Oto w³a¶nie los absolwenta szkolnego kursu jêzyka obcego, w trakcie którego pozna³ podstawy gramatyki i zbiorek pó³tora tysi±ca czy góra dwóch tysiêcy s³ów.


Co powiniene¶ wiedzieæ, aby jêzyk angielski i komunikacja w nim nie sprawia³y Ci problemu?

Sama szko³a nie wystarczy. Szkolne kursy, z konieczno¶ci ograniczone do dwóch lekcji tygodniowo, daj± zaledwie skromne podstawy, które od biedy wystarcz± do tego, aby pokazaæ drogê cudzoziemcowi albo nie zgubiæ siê z kretesem w obcym mie¶cie. Do prowadzenia normalnej rozmowy nie wystarczaj± w ¿adnej mierze. Tym bardziej, ¿e typowe formu³y konwersacyjne ograniczaj± siê w nich do absolutnego minimum.
Niezbêdnym warunkiem opanowania jêzyka na poziomie komunikatywnym jest oczywi¶cie znajomo¶æ s³ownictwa. Choæ zaledwie dwa tysi±ce s³ów stanowi± 90 procent przeciêtnego tekstu, to w³a¶nie te pozosta³e 10 procent decyduje o tym, ¿e co chwilê zastanawiasz siê, jak przekazaæ rozmówcy to, co w danej chwili chcesz powiedzieæ. Minimum wydaje siê byæ 5 tysiêcy, a swobodê daje dopiero 8-10 tysiêcy znanych na wyrywki s³ówek.
Ale tak, jak s³owa s± najwa¿niejszym surowcem mowy, tak obecno¶æ formu³ decyduje o tym, czy potoczna rozmowa jest sztampowa i pozbawiona jakichkolwiek emocji, czy te¿ pe³na ekspresji i swady.

1000 formu³ konwersacyjnych, czyli jak nie straciæ jêzyka w gêbie

Ebook "Angielskie formu³y konwersacyjne" to w³a¶nie praca, która wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Zebrano w nim ok. 1000 typowych formu³, których aktywne opanowanie pozwoli Ci rozmawiaæ du¿o swobodniej i bardziej wyrazi¶cie, a nierzadko tak¿e grzeczniej.
Twoja znajomo¶æ angielskiego zyska na tym ogromnie, bo wyrazisz swoje opinie, przekonania czy odczucia precyzyjnie – jêzyk prosty i pozbawiony tych subtelno¶ci jest bowiem jak kartofel ociosany w kostkê w wojskowej kantynie.

"W przeciwieñstwie do typowych rozmówek, jakich wiele mo¿na dostaæ w ksiêgarniach, praca koncentruje siê zatem nie na tematycznie zorganizowanym s³ownictwie, lecz na funkcjach jêzykowych."

Formu³y w ebooku "Angielskie formu³y konwersacyjne" zosta³y przedstawione w sposób uporz±dkowany, podzielone na kategorie odpowiadaj±ce rozmaitym funkcjom jêzykowym, jak powitania, po¿egnania, podziêkowania, przeprosiny, zgoda, w±tpliwo¶æ, z³o¶æ i wiele innych. To niezwykle istotne z edukacyjnego punktu widzenia, gdy¿ znacznie ³atwiej zapamiêtujemy skojarzone ze sob± pojêcia ni¿ oderwane od siebie s³owa czy frazy.

Zobacz w jak praktyczne kategorie zosta³y uporz±dkowane formu³y konwersacyjne:
  • Formy zwracania siê, dziêki którym bêdziesz wiedzia³ jak prawid³owo zwracaæ siê do Twojego rozmówcy w zale¿no¶ci od jego stanowiska, funkcji czy pozycji spo³ecznej.
  • Przyci±ganie uwagi.
  • Informacje, czyli jak uzyskaæ informacje od kogo¶, zapytaæ go o co¶ co nas interesuje.
  • Wiedza, niewiedza, czyli w jaki sposób odpowiadaæ na pytania (gdy zna siê odpowied¼, lub nie)
  • Powitania, przedstawianie siê, po¿egnania. Absolutnie niezbêdne!
  • Gratulacje i ¿yczenia.
  • Zaproszenia i oferty, czyli jak zaproponowaæ co¶ drugiej osobie, zaprosiæ j± na kawê, zaoferowaæ wspó³pracê itp...
  • Opinie, czyli jak dowiedzieæ siê co druga osoba s±dzi o czym¶.
  • Sympatie i antypatie, czyli jak wyraziæ, ¿e siê co¶/kogo¶ lubi, lub nie lubi.
Powy¿sza lista, to nawet nie po³owa tematów, odno¶nie których znajdziesz gotowe formu³y konwersacyjne w ebooku "Angielskie formu³y konwersacyjne".

WA¯NE:

Je¶li publikacja zyska popularno¶æ i przychylno¶æ Czytelników, w nastêpnej wersji rozszerzymy j± i wzbogacimy o nowe przyk³ady. Ka¿dy, kto zakupi aktualn± wersjê, na ka¿de nowe wydanie otrzyma a¿ 50% RABATU!


Wicej informacji
Cena: 9.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Nauka jêzyków obcych

Angielskie zwroty (14.97z)
Angielskie s³ówka (19.97z)
Angielskie czasy (19.97z)
W³oskie s³ówka (9.97z)
Hiszpañskie s³ówka (19.97z)
Szybka nauka jêzyków obcych (29.90z)
SuperMemo 98 Skuteczna nauka angielskiego (0.00z)
Pu³apki i ciekawostki jêzyka niemieckiego (14.97z)
Okresy warunkowe s± proste! (19.97z)
Business English dla ka¿dego (24.97z)
Matura ustna z jêzyka angielskiego (19.97z)
Jêzyk angielski (19.97z)
Wyra¿enia przyimkowe w jêzyku angielskim (14.97z)
Niemieckie s³ówka (9.97z)
Strona bierna jest prosta! (19.97z)
Angielskie formu³y konwersacyjne i Angielskie przyimki (15.90z)
Mowa zale¿na jest prosta! (19.97z)
Angielskie przyimki (prepositions) (9.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej